Suoraan sisältöön

Yleiskaavan 2002 aineistoRaportteja ja muuta aineistoa

Maankäytön kehityskuva

 • Maankäytön kehityskuva, 2001, PDF
 • Espoo-Helsinki-Kauniainen-Sipoo-Vantaa Kuntien yhteinen maankäytön kehityskuva, 2001 PDF*

Vaikutusten arviointi:

 • Luonnoksen vaikutusten arviointi, PDF
 • Ihmisten elinolot ja elinympäristö, 2002, PDF
 • Arviointi Helsingin Yleiskaava 2002:n vaikutuksista Natura-alueisiin, 2002, PDF
 • Luonnoksen ilmastovaikutukset, 2002, PDF
 • Yleiskaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä virkistysalueverkostoon, 2002, PDF
 • Kaavaluonnoksen vaikutusselvitys, liikenne, 2002, PDF 
 • Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, 2002, PDF 
 • Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, 2002, PDF 
 • Vaikutukset pintavesiin ja maaperään, 2002, PDF 
 • Tuulivoimaloiden sijaintipaikkaselvitys, vastaukset lausuntoihin ja mielipiteisiin, toteuttamisen vaikutusten arviointi 2002, PDF 
 • Jätkäsaaren meritäyttöjen vaikutukset merialueelle, 2002, PDF 
 • Töölön metro-osuuden kaupunkirakenteellinen ja- kuvallinen analyysi, 2002, PDF 
 • Ilmanlaatuvaikutusten arviointi, 2002, PDF 
 • Joukkoliikennevaihtoehtojen vaikutuksista Laajasalon alueen maan arvoon ja maankäyttöön, 2002, PDF 
 • Katsaukset yhdyskuntatekniseen huoltoon ja turvallisuuteen, 2002, PDF 
 • Ympäristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot - teollisuus ja laitokset, 2002, PDF 
 • Liikennemelun ulottuvuus Helsingissä 2020, 2002, PDF 
 • Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset, 2002, PDF 

Osallistumiseen liittyviä raportteja:

 • Yhteenveto ehdotuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastaukset kannanottoihin, 2003, PDF
 • Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastaukset kannanottoihin, 2002 PDF 
 • Tutkimus asukkaiden osallisuudesta kaupungin kehittämisessä, 2002, PDF 
 • Osallistumisen yhteydessä saadut kommentit ja vastineet, 2001, PDF
 • Osallistuminen ja arviointi, Asukkaiden yleiskaava, yhteenveto asukkaiden esittämistä näkemyksistä 1/1999 - 6/2000, 2000, PDF
 • Osallistuminen ja arviointi, Paikallispajatyöskentely syksy 1999, 1999*

Muita selvityksiä 

 • Lehtisaari - maankäytön kokonaisselvitys ja kehittämisperiaatteet, 2002, Pdf, osa 1osa 2osa 3 
 • Maankäytön muutosalueiden pilaantuneisuuden arviointi. Yleiskaava 2002 - luonnoksen rakentamisalueet, 2001 PDFliitekartta
 • Tietoyhteiskunta - Helsingin kaupunkirakenteen ja -kehityksen muokkaajana, 2002, PDF 
 • Pitäjä-lähiö-kaupunginosa, Koillisen Helsingin ominaispiirteitä, 2001, PDF
 • Yleiskaavallinen katse Itä-Helsinkiin, Kaupunginosia ja suunnitelmia, 2001, PDF
 • Selvitys meritäyttöjen vaikutuksesta virtausolosuhteisiin, Koivusaaren, Hanasaaren ja Lemislahden alue, PDF
 • Selvitys golfharjoitteluradan sijoittamisesta Helsinkiin, 2001, PDF
 • Lauttasaaren yleiskaavallinen kokonaistarkastelu, 2000, PDF
 • Rakentamattomat alueet Helsingin kaupunkirakenteessa ja maankäytön suunnittelussa, 2000,PDF 
 • Kantakaupungin kehittämissuunnitelma, 1998* 
 • Koillisen Helsingin kehittämissuunnitelma, 1998* 
 • Alueelliset kehittämissuunnitelmat – Läntinen alue, 1998* 
 • Itä-Helsingin kehittämissuunnitelma, 1998* 
 • Veden ja maan rajalla, Idealuonnoksia asuntorakentamiseen kaupunkirannoille, 1998* 
 • Yleiskaava 2002 ohjelma, 1998* 
 • Generalplan 2002 program, 1998* 
 • Master Plan 2002 Programme, 1998*

Tuulivoima

Yleiskaava 2002 valmistelun rinnalla laadittiin erillisselvityksiä merialueelle sijoittuvasta tuulivoiman teollisesta tuotannosta. Tuulivoimasta ovat ilmestyneet seuraavat raportit:

 • Teknis-taloudellinen selvitys, 2000, PDFliitekartta
 • Maisemallinen ja kaupunkikuvallinen selvitys, 2001, PDF
 • Kulttuurinen ja virkistyksellinen näkökulma, 2001, PDFliitekartta

Tähdellä merkittyjä yleiskaavaan liittyviä vanhempia raportteja voi tiedustella yleiskaavoituksesta.JAA
06.12.2019 04:16