Suoraan sisältöön

Kumotun Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan aineisto

Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan 12.5.2021. Alla oleva aineisto koskee kumoutunutta yleiskaavaa, kaava ei siis ole voimassa. Östersundomin osayleiskaavoitus on käynnistymässä uudelleen.

2019

Östersundomin vesihuollon kapasiteetti ja palvelutaso. Nykytila ja kehittämisvaihtoehdot, Sitowise, 18.6.2019, Päivitetty 16.9.2019 ja Östersundomin vesihuoltokapasiteetti, Fluidit Oy 

2018

Tarkistettu kaavaehdotus, 19.6.2018 (pdf)

Kaavaselostus, 19.6.2018 (pdf)

Planbeskrivning 19.6.2018 (pdf)

Vaikutusten arviointi, 19.6.2018 (pdf)

Teknistaloudellinen selvitys, 19.6.2018 (pdf)

Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy, 31.3.2017, täydennetty 19.6.2018 (pdf)

Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset, 19.6.2018 (pdf)

Muutetusta yleiskaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja ELY-keskuksen muistutus (pdf)

Mahdollisuuksien Östersundom -esite 12.6.2018 (pdf)

Yhteenvetoa asukasiltojen keskeisimmistä kysymyksistä ja kommenteista (doc)

Majvikin asemakaava (maatalousalueet) (pptx)

Esitys keskustelutilaisuudessa 25.1.2018 (pptx)

Esitys keskustelutilaisuudessa 16.1.2018 (pptx)

Östersundomin yhteinen yleiskaava Vantaalla ja Vantaan uusi yleiskaava, esitys asukastilaisuudessa 16.1.2018 (pptx)

2017

Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Östersundomin alueelle. Esiselvitys 29.12.2017 (pdf)

Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus 15.12.2017 (pdf)

Gemensam generalplan för Östersundom, reviderat planförslag 15.12.2017 (pdf)

Kaavaselostus, 15.12.2017 (pdf)

Teknistaloudellinen selvitys, 15.12.2017 (pdf)

Vaikutusten arviointi, 15.12.2017 (pdf)

Vuorovaikutusraportti, yleiskaavaehdotusta (9.12.2014) koskevat lausunnot ja muistutukset, 15.12.2017 (pdf)

Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta (26.6.2017) koskevat lausunnot, 15.12.2017 (pdf)

Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu yleiskaavaehdotus. 26.6.2017. (pdf)

Kaavaselostus – Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus. 26.6.2017. (pdf)

Teknistaloudellinen selvitys – Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus. 26.6.2017. (pdf)

Vaikutusten arviointi – Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus. 26.6.2017. (pdf)

Ekologisen verkoston tarkastelu – Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus. 26.6.2017. (pdf)

Havainnekuva – Östersudomin muutettu yleiskaavaehdotus ilmakuvaan sovitettuna. 26.6.2017. (pdf)

Östersundomin metron rakennettavuus- ja kustannustarkastelu – Uudet linjaukset (suora ja maanalainen). Sito Oy. 31.5.2017 (pdf)

Östersundomin yleiskaavaehdotus – Taloudellisten vaikutusten arviointi. Ramboll. 8.5.2017. (pdf)

Östersundomin yleiskaavakartta, suora metrolinjausvaihtoehto, osin maan pinnalla kulkeva. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 9.3.2017. (pdf)

Östersundomin yleiskaavakartta, suora metrolinjausvaihtoehto, maan alla kulkeva. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 9.3.2017. (pdf)

Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metrolinjaus. Strafica Oy. 31.3.2017. (pdf)

 • Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys – Suoran ja pohjoisen metrovaihtoehdon vertailu. Strafica Oy. 31.3.2017. (pdf)
 • Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys – Saavutettavuustarkastelut. Strafica Oy. 31.3.2017 (pdf)

Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa – Östersundomin yleiskaavaehdotus. WSP Oy. 30.3.2017. (pdfPäivitetty 18.6.2017.

 • Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa – Östersundomin yleiskaavaehdotus. WSP. 30.3.2017. (pdf)

Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro -vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066) – Östersundomin yhteinen yleiskaava. Sito Oy ja Enviro. 5.4.2017. (pdf)

Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi – Östersundomin yhteinen yleiskaava. Sito Oy ja Enviro. 31.3.2017. (pdf)

2016

Östersundom, Ympäristömeluselvitys. Akukon Oy. 6.3.2016. (pdf)

Östersundomin yleiskaava, Pohjoinen metrolinjausvaihtoehto, versio 15.12.2016. ( pdf)

Östersundomin kaavaehdotusvaiheen liikennejärjestelmäselvityksen päivitys. Strafica Oy. 24.11.2016. (pdf)

Östersundomin metron rakennettavuus- ja kustannustarkastelu, Pohjoinen linjaus. Sito Oy. 30.12.2016. (pdf)

Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi, Östersundomin yleiskaavaehdotus. WSP Oy. 30.11.2016. (pdf)

 • Liite 1: Väestön hajautuminen ja tieverkosto vuonna 2036 ja 2060. WSP Oy. 21.11.2016. (pdf)

Natura-arviointi, Östersundomin alueen maakuntakaava ja Östersundomin yhteinen yleiskaava. Ramboll. 15.12.2016. (pdf)

Kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Östersundomin yhteinen yleiskaava. Sito Oy ja Enviro. 13.12.2016. (pdf)

Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen ekologisen verkoston tarkastelu. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Östersundom-projekti. 5.12.2016. (pdf)

Östersundomin maa-aineshanke, vaihtoehdon valinta 21.11.2016 (pdf)

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnin aineistot

2015

Östersundomin kaavaehdotusvaiheen liikennejärjestelmäselvitys. Strafica Oy. 9.6.2015. (pdf)

Östersundomin rakennusgeologinen maaperäkartta.  Geologian tutkimuskeskus. 8.5.2015. (pdf)

2014

Yleiskaavaehdotus

 • Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, kaavamerkinnät ja -määräykset. (pdfpäivitetty 9.12.2014
 • Kaavaselostus /ehdotusvaihe (sammandrag på svenska) (pdfpäivitetty 5.11.2014
 • Havainnekuva. 27.10.2014. (pdf)
 • Teknistaloudellinen selvitys. (pdfpäivitetty 12.11.2014
 • Vaikutusten arviointi / ehdotusvaihe. (pdfpäivitetty 5.11.2014
 • Luontovaikutusten arviointi. (pdfpäivitetty 5.11.2014
 • Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnitellun maankäytön vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066). 10.10.2014. (pdf)
 • Pientalokaupunki. 27.10.2014 (pdf)
 • Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana / Interaktion under förberedelserna av generalplanförslaget. 27.10.2014 (pdf)

Yhteinen Östersundom -julkaisu kaavaehdotuksesta. 20.1.2015. (pdf)

Yhteinen Östersundom -julkaisun kiteytys kaavakartasta. 20.1.2015. (pdf)

Selvitys Salmenkallion yleiskaava-alueen osalta merkityksellisestä Euroopan unionin tuomioistuimen luonto- ja lintudirektiivejä koskevasta oikeuskäytännöstä. Erkki J. Hollo. (pdf)

Östersundomin yleiskaavan yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Selvityksen esitysmateriaali. 9.10.2014. Deloitte. (pdf)

Auringonsäteily Helsingin Östersundomissa. Ilmatieteen laitoksen raportteja 2014:5. 2.10.2014. (pdf)

Karhusaaren kaavarungon suunnitteluaineistot

Östersundomin vesiliikenneselvitys ja vesiliikenteen vaikutusten arviointi. FCG Suunnittelu ja tekniikka

Oy. 16.5.2014. (pdf)

2013

Itämetron linjaus Majvikissa – Fallbäckenin vaikutukset linjaukseen. WSP Finland Oy. 25.6.2013 (pdf)

Liite 1: Vaihtoehtojen asemapiirros. WSP Finland Oy. 17.06.2013 (pdf)
Liite 2: Vaihtoehtojen pituusleikkaukset. WSP Finland Oy. 25.06.2013 (pdf)
Liite 3: Pohjatutkimusohjelma. WSP Finland Oy. 28.2.2013 (pdf)
Liite 4: Pohjatutkimuksen tulokset -kartta. WSP Finland Oy. 11.6.2013 (pdf)
Liite 5: Maatutkaluotaustutkimusraportti. Geo-Work Oy. 22.4.2013 (pdf)

Sipoon itäisen metrokäytävän (Majvik–Sibbesborg) linjauksesta ja maankäyttövaihtoehdoista on tehty selvitys tammikuussa 2013. 

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos: luontovaikutusten arviointi Sipoon kunnan alueella. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 19.3.2013 (pdf)

Östersundomin alueen pysäköinnin suunnitteluperiaatteet. Trafix Oy. 27.3.2013. (pdf)

Östersundomin metro – Metroyhteyden teknisen ja yhdyskuntarakenteellisen näkökulman integrointi. Diplomityö, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos. Johanna Kesälä. 11.3.2013. ( pdf) Diplomityön liitteet (pdf).

Östersundomin yleiskaavaluonnoksen Natura-arviointi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 13.3.2013. (pdf) Natura-arvioinnin liitteet:

 • Liite 1: Kaavakartta, yleiskaavaluonnos 28.12.2012 (pdf)
 • Liite 2.1: Suojellut luontotyypit, Mustavuori-Porvarinlahti–Bruksviken (jpg)
 • Liite 2.2: Suojellut luontotyypit, Talosaari-Karlviken–Kapelviken (jpg)
 • Liite 3.1: Lintudirektiivin liitteen I lajien pesimäalueet, Mustavuori-Porvarinlahti–Bruksviken (jpg)
 • Liite 3.2: Lintudirektiivin liitteen I lajien pesimäalueet, Talosaari-Karlviken–Kapelviken (jpg)
 • Liite 4.1: Lintudirektiivin liitteen I lajien levähdysalueet, Mustavuori-Porvarinlahti–Bruksviken (jpg)
 • Liite 4.2: Lintudirektiivin liitteen I lajien levähdysalueet, Talosaari-Karlviken–Kapelviken (jpg)
 • Liite 5.1: Muuttolintujen pesimä- ja levähdysalueet, Mustavuori-Porvarinlahti–Bruksviken (jpg)
 • Liite 5.2 Muuttolintujen pesimä- ja levähdysalueet, Talosaari-Karlviken–Kapelviken (jpg)
 • Liite 6: Taulukko kaavavaihtoehtojen ja luonnoksen vaikutuksista Mustavuori-Östersundomin suojeluperusteena oleviin lintulajeihin (pdf)

Asiantuntijalausunnot Natura-arvioinnista:

 • Östersundomin yhteisen yleiskaavaan Natura-arviointi – Lausunto 18.2.2013. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. (pdf)
 • Östersundom – Näkökulmia urbaanin ympäristön Natura-arviointiin sekä huomioita FCG:n laatimasta Östersundomin yleiskaavaan liittyvästä natura–arvioinnista. 20.2.2013. Yrjö Haila & Pertti Ranta. (pdf)

2012

 • Aurinkovoimala Helsingin kaupungin Östersundomiin – Esiselvitys. Eriksson Arkkitehdit Oy. 30.11.2012 (pdf) Esiselvityksen liitteet (pdf).
 • Vesihuollon yleisjärjestelysuunnitelma. Ramboll Finland Oy. 7.11.2012. 
 • Massojenhallintaohjelma. Sito Oy. 20.10.2012. (pdf)
 • Karhusaaren pohjoisrannan ja Korsnäsin rannan rakennettavuusselvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 19.10.2012. (pdf)
 • Krapuojan suistoalueen haitta-aine- ja kaivumaiden sijoituspaikkaselvitys. Finnish Consulting Group, 27.9.2012 (pdf)
 • Vaihtoehto A: ”Nähtävillä ollut” (pdfYleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta.
 • Vaihtoehto B: ”Kehitetty” (pdfYleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta 29.2.2012.
 • Vaihtoehto C: ”Luonnon ehdoilla” (pdfYleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta.
 • Vaihtoehto D: ”Raitiovaunukaupunki” (pdfYleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta 29.2.2012.
 • Vaihtoehto E: ”Rantarata” (pdfYleiskaavan tarkistetun luonnoksen kaavakartta 29.2.2012.
 • Kaavaluonnosvaihtoehtojen vertailutaulukko. 7.2.2012. (pdfTaulukko on ote Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu -raportista.
 • Vuorovaikutusraportti – Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet. 9.2.2012. (pdf)
 • Vuorovaikutusraportti – Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet. 26.3.2012. (pdfPäivitetyssä versiossa mukana ruotsinkieliset käännökset vastineista.
 • Natura-arviointi – Väliraportti 2, kaava-vaihtoehtojen vertailu. 7.2.2012. ( pdf)
 • Östersundomin liikennejärjestelmävertailu. 31.1.2012. (pdf)
 • Luontojärjestöjen teettämän varjokaavan verkkosivut: www.varjokaava.fi
 • Östersundomin yleiskaavaluonnos – Katsaus kaavatalouteen. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä. 9.2.2012. (pdf)
 • Vuosaari-Östersundom-yhteiskäyttötunneli – Kalliorakentamisen esisuunnitelma. 8.2.2012. (pdf)
 • Östersundomin yleiskaava-alueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Loppuraportti 13.2.2012. (pdf). Liite 1 (pdf); Liite 2 (pdf); Liite 3 (pdf); Liite 4 (pdf); Liite 5 (pdf); Liite 6 (pdf); Liite 7a (pdf); Liite 7b (pdf).
 • Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu – Osa I: Kaavaluonnosta edeltäneet vaihtoehdot. 27.2.2012. (pdfTiedosto päivitetty 28.3.2012.
 • Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu  – Osa II: Kaavaluonnosvaihtoehdot. 27.2.2012. (pdfPäivitetty 28.3.2012.
 • Viitteellinen havainnekuva yleiskaavavaluonnoksen vaihtoehdon B keskeisiltä alueilta. 1:5000. 27.2.2012. (pdf)
 • Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa. 29.2.2012. (pdf)

 2011

 • Yleiskaavaluonnoksen selostus 21.4.2011 (pdf)
 • Yleiskaavaluonnos kaavakartta 21.4.2011 (pdf)
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tarkistettu 21.4.2011. (pdf)
 • Program för deltagande och bedömning. Granskat 21.4.2011. (pdf)
 • Östersundomin kaupunkipientalot. Luonnos. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Majvikin metron esiselvitys. Sito Oy, 2011. (pdf)
 • Östersundomin yleiskaavan tie- ja pääkatuverkkoselvitys. Strafica Oy, 2011. ( pdf)
 • Östersundomin alueen liikenteen nykytilaselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Östersundomin yleiskaava-alueen joukkoliikenneselvitys. Luonnos. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Östersundomin yhteinen yleiskaava. Teknistaloudellinen selvitys. Luonnos. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto, teknistaloudellinen toimisto, 2011. (pdf)
 • Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus Östersundomissa. Luonnos. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Sipoonkorpi ja Östersundom – suunnittelun lähtökohdat. Luonnos. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Majvikin maankäyttösuunnitelma. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2011. (pdf)
 • Östersundomin osayleiskaavan leikekirja. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011. (pdf)
 • Alustavan luontoselvityksen täydennys Sipoon Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelle, 2011. FM Hannu Tammelin, T:mi Ekologinen ympäristökartoitus, 25.10.2011.
 • Maaperän rakennettavuusselvitys. 28.11.2011. (pdf)
 • Östersundomin kallioresurssialueiden inventointi – Kallioresurssikartta. 3.11.2011. (pdf)

 2010

 • Östersundomin rakennemallit. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010. (pdf)
 • Östersundom ja kauppa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010. (pdf)
 • Itämetron esiselvitys. Sito Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, Strafica Oy, FCG Planeco Oy, 2010. (pdf)
 • Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys. WSP Finland Oy, 2010. (pdf)
 • Östersundomin metron ja pikaraitiotien esiselvitykset. Tiivistelmä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010. (pdf)
 • Östersundomin katuliikennefilosofia osa 1 (ÖLF 1). Kalle Toiskallio, Lectus Oy, 2010. (pdf)
 • Östersundomin lämmitysratkaisut. Pöyry Finland Oy, 2010. (pdf)
 • Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuollon yleisjärjestely – vaihtoehdot. Ramboll, 2010. 
 • Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuoltoverkoston kapasiteettiselvitys. Ramboll, 2010. 
 • Aurinkosähkön mahdollisuudet Östersundomissa. VTT, 2010. (pdf)
 • Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma. Tampereen teknillinen yliopisto; Yrjo Haila, Anssi Joutsiniemi, Minttu Kervinen & Staffan Lodenius. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010. (pdf)
 • Östersundomin puroselvitys. Ramboll, 2010. (pdf)
 • Östersundomin rakennemallien hiilijalanjäljen arviointi. Gaia Consulting Oy, 2010. (pdf)
 • Alustava luontoselvitys Sipoon Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelle, 2010. FM Hannu Tammelin, T:mi Ekologinen ympäristökartoitus, 2010. 

2009

 • Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma. Helsinki, Porvoo, Sipoo, Vantaa, 2009. (pdf)
 • Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma.- Liikennejärjestelmäselvitys. Strafica Oy, 2009. (pdf)
 • Lounais-Sipoosta Helsinkiä – Maaseudusta kaupunkia. Sosiokulttuurinen selvitys liitosalueesta. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, WSP Finland Oy, 2009.  (pdf)
 • Rannikon laaksoista metsäylängölle – Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2009. (pdf)

2008

 • Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävän alueen suunnittelun lähtökohtia. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy, 2008.  (pdf)
 • Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäristö. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008. (pdf)
 • Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys. Enviro / Markku Heinonen & Esa Lammi. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2008. (pdf)
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksentekoaineistot löytyvät Suunnitelmat kartalla -palvelusta. Tutustu aineistoihin >>
24.02.2022 14:07