Suoraan sisältöön

Teollisuuskadun akseli

Pasilan ja Kalasataman välistä aluetta kehitetään ja alueelle on laadittu kaavarunko. Tavoitteena on luoda Teollisuuskadun akselista merkittävä työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskittymä. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. (Katso hankkeen tarkemmat tiedot tästä)

Teollisuuskatu 1

Teollisuuskadun akselin kaavarunko hyväksyttiin 25.5.2021 kaupunkiympäristölautakunnassa

Päätöksen jälkeen kaavarunko toimii asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjana. Alueella on jo vireillä useampia asemakaavoja, ja seuraavaksi käynnistetään mm. liikennesuunnitelman laatiminen.

Kiitos kaikille osallistumisesta,  yhteistyöstä ja palautteesta kaavarunkotyön aikana!

Kiinteistöjen kehittämisestä voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä Tiia Ettalaan, p. 09 310 20511, sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi. Lopullinen kaavarunko ja sen liiteaineisto löytyy kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjasta. 


Teollisuuskadun akselin kaavarunkoa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 4.5.2021.

Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle määrittelemällä jatkosuunnittelun keskeisimmät tavoitteet: toiminnot, korttelirakenteen ja rakentamismahdollisuudet, liikennejärjestelyjen tavoitteet, puisto ja -virkistysalueiden sijoittumisen sekä viherrakenteen.  Kaavarungon tavoitteet tulevat Helsingin yleiskaavasta 2016, kaupungin strategiasta, Keskustavisiosta, sekä kaupunkiympäristölautakunnan 4.12.2018 hyväksymistä Teollisuuskadun akselin kaavarungon periaatteista.

Kaavarunko mahdollistaa alueen tiivistymisen asemakaavamuutosten kautta. Hankekohtaisia asemakaavan muutoksia lähdetään valmistelemaan kiinteistönomistajien ja kaupungin tarpeiden mukaan. Lisä- ja täydennysrakentamisen tarkempi hahmo ja mitoitus tarkentuvat asemakaavavaiheessa.

Liikenteen osalta kaavarunko luo kehityksen suuntaviivat, ja antaa lisätietoa siitä, mitä yleiskaavan mukaisen Jokeri 0 – pikaraitiotielinjauksen toteuttaminen alueella tarkoittaisi. Tarkemmat ratkaisut, kuten kaistamäärät, liittymäjärjestelyt sekä pikaraitiotiepysäkkien tarkat sijainnit määritellään kaavarungon jälkeisissä suunnitteluvaiheissa.

Teollisuuskadun akselin muutos liikenneväylästä ympäröiviä alueita yhdistäväksi eläväksi keskusta-alueeksi tulee tapahtumaan monessa vaiheessa ja eri aikajänteillä. Kaavarungossa esitetyt liikenne-, täydennysrakentamis- ja kaupunkitilaratkaisut vaativat toteutuakseen jatkosuunnittelua, ja monet hankkeista ovat eri tavoin sidoksissa toisiinsa. 

Tutustu päätöksenteossa olevaan kaavarunkoon seuraavista linkeistä:
Teollisuuskadun kaavarunko (pdf)
Teollisuuskadun kaavarungon selostus (pdf).

Lisätietoa kaavarunkotyön aikaisesta vuorovaikutuksesta löytyy seuraavasta linkistä: Teollisuuskadun kaavarungon vuorovaikutuksen kuvaus (pdf).


Mikä on Teollisuuskadun akseli? - Katso video (1 min)


Miten suunnittelu etenee?

Kuvassa Teollisuuskadun kaavarungon suunnitteluvaihekaavio.

Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle; se määrittelee merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelyjen pääperiaatteet. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana ja se ohjaa suurempia kaupunkirakenteellisia muutoksia alueella. Kaavarungon pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asemakaavan muutoksia toimijoiden ja kaupungin tarpeiden mukaan.

Kaavarunko – Teollisuuskatu 2050 (1 min)


Kaavarungon periaatteet

Kaavarunkotyön pohjaksi laadittiin vuoden 2018 lopulla kaavarungon periaatteet, jotka perustuvat yleiskaavan ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Nämä kahdeksan periaatetta toimivat kaavarunkotyön pohjana:

  • Uusi työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskusta-akseli
  • Tehokas uudistaminen vahvat olemassa olevat arvot huomioiden
  • Ihmisen mittakaavainen, elävä ja elämyksellinen katutaso
  • Saavutettava ja tehokas joukkoliikenne
  • Väyläympäristöstä katutilaksi
  • Yhdistävä vyöhyke ja kaupunkielämän paikka
  • Uudistaminen tukee ympäristöviisautta
  • Uusi Teollisuuskadun akseli syntyy yhdessä

Tutustu kaavarungon periaatteisiin ja lähtötietoihin tarkemmin täältä: kaavarungon periaatteet, lähtötiedot 


Junatie, väyläympäristöstä kaupunkitilaksi – monialainen ideakilpailu

Vuonna 2019 Helsingin kaupunki järjesti osana kaavarunkotyötä kilpailun Junatien alueen liikennejärjestelyistä ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

Keskellä kantakaupunkia sijaitseva Junatien alue on nykyisellään väylämäistä liikenneympäristöä. Ideakilpailun avulla haettiin uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.

Kilpailuehdotukset ovat nähtävinä Kerro kantasi -nettisivustolla

Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ”Crossroads”, jossa oli kilpailun hengen mukaisesti mietitty Junatien liittymäalueen lähtökohtia ”puhtaalta pöydältä”. Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininta nimimerkille “Junatien Ryijy”. Kilpailun arvostelupöytäkirja on luettavissa Suomen arkkitehtiliiton sivuilta.


Vuorovaikutus

Yksi kaavarunkotyön tärkeimmistä tavoitteista on löytää ja tunnistaa kiinteistönomistajien, kaupunkilaisten, alueen toimijoiden ja kaupungin yhteinen etu ja tahtotila alueen tulevaisuuden ja kehityksen suhteen. Kaavarungon yksi tarkoitus on olla vuorovaikutuksen väline, jossa tehdään näkyväksi ja tuodaan keskusteluun alueeseen liittyviä suunnittelukysymyksiä ennen varsinaista asemakaavoitusta. Työn aikana on kokeiltu erilaisia vuorovaikutuksen ja viestinnän muotoja, jotta osallisia saataisiin mukaan mahdollisimman laajasti.

Kiinteistönomistajien seminaari

Valtaosa suunnittelualueen nykyisistä tonteista on yksityisessä omistuksessa. Hankkeen vuorovaikutus käynnistettiin suunnittelualueen kiinteistönomistajille pidetyllä aamiaisseminaarilla.

Aamiaisseminaarin yhteenveto (2 min)


Verkkokyselyt

Talvella 2019 avattiin verkkokysely, johon toivottiin vastauksia Teollisuuskadun ympäristön asukkailta, työntekijöiltä ja muilta alueen tuntevilta. Kyselyllä kerättiin tietoa käytetyistä reiteistä, mielikuvista alueesta, alueen vahvuuksista ja heikkouksista jne. Vastaajia oli 800 ja karttavastausten määrä oli yhteensä yli 3 000. Suoraan kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä kerättiin tietoa mm. kiinteistöjen kunnosta ja kehitystarpeista. 

Syksyllä 2020 kaavarungon suunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä Kerro kantasi -palvelussa

Kaupunkilaiset ja suunnittelijat kohtasivat Teollisuuskadun pop up -pisteellä

Teollisuuskadun alueen suunnittelijat siirsivät tammikuussa 2019 työpisteensä kahdeksi viikoksi Fredriksbergiin, Teollisuuskadun kaavarungon suunnittelualueelle. Kaupunkilaiset toivotettiin tervetulleeksi kahvittelemaan, keskustelemaan sekä perehtymään alueen nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Pop up -pisteellä vieraili yli 200 kiinnostunutta kaupunkilaista.

Pop up -piste toteutettiin yhteistyössä tekotodellisuuden teknologioita ja kaupunkisuunnittelua yhdistelevän Augmented Urbans (Central Baltic Interreg) -kehityshankkeen kanssa. Kävijöillä oli mahdollisuus kokeilla osallistumista ja vuorovaikutusta myös virtuaalitodellisuuden keinoin.


Syksyllä 2020 suunnittelijat olivat jälleen tavattavissa pop up -pisteellä suunnitelmaluonnosten nähtävillä olon aikana.

Alueen kehittämistä varten saatiin paljon arvokasta tietoa, ideoita ja materiaalia. Suurkiitos kaikille pop up -pisteen kävijöille ja verkkokyselyihin vastanneille!

Augmented Urbans ja Bruno Granholmin aukio

Syksyllä 2019 kokeiltiin uudelleen virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuuksia vuorovaikutteisessa kaupunkisuunnittelussa. Teollisuuskadun kaavarungon suunnittelualueella sijaitsevan Bruno Granholmin aukion katusuunnitelmaa oltiin muuttamassa. Kaupunkilaisilla oli kolmen päivän aikana mahdollisuus tutustua aukion nykytilanteeseen, voimassa olevaan katusuunnitelmaan ja uuteen katusuunnitelmaluonnokseen virtuaalimallissa. Kokeilun avulla löydettiin kiinnostavia uusia keinoja havainnollistaa suunnitelmia ja saada kaupunkilaisilta arvokasta palautetta. 


AUGMENTED URBANS 2018-2021

Augmented Urbans on EU-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista ja kestävää kaupunkisuunnittelua Itämeren alueella. Projektissa testataan moderneja tekotodellisuuden teknologioita (augmented, virtual & mixed reality) ja sovelletaan niitä kaupunkikehittämisen prosesseihin. 

Projektissa on mukana 10 kumppania ja 5 kaupunkia. Pilottikaupungit ovat Helsinki (Suomi), Tallinna (Viro), Viimsi (Viro), Cesis (Latvia) sekä Gävle (Ruotsi). Helsingissä Augmented Urbans keskittyy Teollisuuskadun alueeseen.  

Projektissa ovat edellä mainittujen kaupunkien lisäksi mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), Gävlen yliopisto (Ruotsi), Tallinnan yliopisto (Viro), Gävlegårdarna (Ruotsi), Stockholm Resilience Centre (Ruotsi) ja Riga Planning Region (Latvia). 

Tulevaisuuteen vahvasti tähtäävä Augmented Urbans on osa EU:n Central Baltic Interreg -rahoitusohjelmaa. Projektin kokonaisbudjetti on 2,02 milj. euroa, josta 1,59 milj. euroa tulee European Regional Development Fundilta. 

Seuraa projektin etenemistä:
www.augmentedurbans.eu

Facebook / Instagram / Twitter: @augmentedurbans

 Augmented urbans

Augmented urbans 2Interreg

European union


Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/teollisuuskatu.07.06.2021 11:39