Suoraan sisältöön

Talousvesi

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikkö valvoo HSY Vesihuollon toimittaman talousveden laatua. Valvontaa toteutetaan näytteenotolla, jossa näytteitä otettaan pääsääntöisesti suurtalouksista eri puolilta vedenjakeluverkostoa.

HSY Vesihuollon valmistama talousvesi täyttää hyvälle talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset. Helsingin vesijohtoveden valvontatutkimuksissa ei hananäytteissä ole todettu sellaisia haju- ja makuvirheitä, jotka merkittävästi poikkeaisivat tyypillisestä vesijohtovedestä.

Talousveteen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kymp.talousvesivalvonta@hel.fi.

Vesilaitoksen perustamisesta tulee tehdä hakemus tai ilmoitus riippuen toiminnan luonteesta

Terveydensuojelulaissa on määritelty, mistä toiminnoista on tehtävä hakemus tai ilmoitus. Terveydensuojelulain 18 § mukainen hakemus koskee seuraavia toimintoja:

  • Talousvettä toimittava laitos, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä
  • Laitoksen toiminnan olennainen muuttaminen (mm. vedenoton tai vedenkäsittelyn laajentaminen, veden jakelussa tai laadussa tapahtuu olennaisia muutoksia)

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä viimeistään 3 kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty. Olennaista muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Terveydensuojelulain 18 a § mukaisia ilmoitusvelvollisia toimintoja ovat:

  • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
  • talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)
  • yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk)

Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. 

Vesilaitoshakemuslomake
Vesilaitos tai vesiosuuskunta        Word    Pdf

HSY Vesihuolto
14.09.2021 10:58

Talousveden laatu

Talousveden laatua arvioidaan useiden muuttujien avulla.

Talousveden lämpötila

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut vesijohtovedelle laatuvaatimuksia, joissa ohjeistetaan mm. talousveden lämpötila.

Kaivovesi

Helsingissä on vain vähän talouksia, jotka käyttävät oman kaivon vettä.

Pohjavesi ja lähteet

Pohjavedellä tarkoitetaan maankamaran vapaasti liikkuvaa vettä, jota syntyy, kun sadevesi vajoaa maaperässä pohjavesikerrokseen.