Suoraan sisältöön

Asunnon terveyshaitan selvittäminen Helsingissä

Asunnon sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojelulaissa terveyshaitalla tarkoitetaan sellaisen olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Vireilletulo

Epäiltäessä asunnossa terveyshaittaa tulee ottaa ensin yhteys isännöitsijään ja mahdolliseen vuokranantajaan. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ja oikeus tehdä toimenpiteitä asunnon terveyshaitan selvittämiseksi ja poistamiseksi. Mikäli tarvittavia toimenpiteitä ei tehdä, on haitasta kärsivän mahdollista saada asiansa vireille ympäristöpalveluissa ottamalla yhteyttä asumisterveysneuvontaan. Asumisterveysneuvonta palvelee numerossa 09 310 15000 (ti klo 9-15, sekä ma, ke-to klo 9-12) ja kymp.asumisterveys@hel.fi.

Asunnontarkastus terveyshaitan selvittämiseksi

Asunnontarkastuksesta ilmoitetaan yleensä etukäteen kaikille osapuolille. Tarkastukseen kuuluu mm. aistinvaraisia havaintoja, ilmanvaihdon toimivuuden tarkastelu ja rakenteiden kunnon arviointia rakenteita rikkomattomin menetelmin. Osa ympäristöpalveluiden tutkimuksista ja mittauksista on maksullisia. Maksut peritään siltä, joka on vastuussa haitasta. Tarkastuksessa ei ole kyse kuntoarvion kaltaisesta katselmuksesta eikä korjaussuunnitelman tekemisestä. Asunnon terveydellisiä olosuhteita ei yleensä arvioida korjaus- tai remonttitöiden ollessa kesken.

Tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus, joka lähetetään kaikille osapuolille. Jos ympäristöpalvelut toteaa asunnossa olosuhteita, joista voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa oleskelevalle, kehotetaan haitasta vastuussa olevaa toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Jos kehotusta ei noudateta, ympäristö- ja lupajaostolla on mahdollisuus antaa velvoittava korjausmääräys, jota voidaan tehostaa esimerkiksi uhkasakolla. Korjaustavan valinta sekä toimenpiteiden teko ja työnaikainen valvonta ovat korjausvastuullisen osapuolen tehtäviä. Ympäristöpalveluiden toimenkuvaan ei kuulu korjausten aikaiset tilapäisasumis- ja muut järjestelyt eivätkä niistä aiheutuvat kustannukset.

Jos asunnossa ei todeta terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita, asian käsittely ympäristöpalveluissa päättyy.

Julkisuus

Ympäristöpalveluille toimitetut ja ympäristöpalveluiden laatimat asiakirjat ovat julkisia. Julkisilla asiakirjoilla tarkoitetaan muun muassa tarkastuskertomuksia, raportteja, lausuntoja, kirjeitä sekä sähköpostiviestejä. Julkisuus ei koske salassa pidettäviä asioita, joita ovat esimerkiksi tiedot henkilön terveydentilasta tai elämäntavoista.

Sovellettava lainsäädäntö ja ohjeet

Tiedote (17.9.2020): Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2020 (pdf) 15.09.2021 08:18