Skip to content

Pealinnapiirkonnas minnakse teise astme hariduses piiratult ja terviseohutult üle osalisele kontaktõppele, kehtivaid piiranguid ja soovitusi pikendatakse märtsi lõpuni

Photo: City of Helsinki.

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm otsustas 18.02.2021 koosolekul, et piirkonnas kehtivaid piiranguid ja soovitusi pikendatakse kuni 2021. aasta märtsi lõpuni ning piirkond valmistub võtma kasutusele uue nakkushaiguste seadusega antavad volitused vähemalt paragrahvi 58d järgi. Lisaks otsustasid pealinnapiirkonna linnad, et teise astme hariduses minnakse piirkonnas piiratult ja terviseohutult üle osalisele kontaktõppele. Otsuseid ja nende mõju hinnatakse pidevalt ning kui epidemioloogiline olukord seda nõuab, tehakse vajaduse korral kiiresti muudatusi.

Piiratud kontaktõppele üleminek piirkonnas

Distantsõpe on jätkunud pealinnapiirkonnas ligi aasta. Koroonaepideemia koordinatsioonirühm tunnistab, et distantsõpe mõjutab eriti negatiivselt juba varem halvemas seisukorras olnud õpilasi. Lisaks on teise astme distantsõppe pikendamine tekitanud õppimise ja elukorraldusega seotud lisaprobleeme ka neile õppuritele, kes varem tuge ei vajanud.

Helsingi, Espoo ja Vantaa linnad otsustasid, et teine aste läheb alates 01.03.2021 kontaktõppele selliselt, et kuni pooled gümnaasiumi 1. ja 2. õppeaasta õppuritest viibivad korraga koolis. Rühmade suurusi reguleeritakse selliselt, et oleks võimalik hoida ohutut vahemaad. Gümnaasiumid hoolitsevad õppe korraldamise eest sellisel viisil, et kontaktõppes järgitaks täiel määral terviseohutuse juhiseid ja eeskirju ning et üksikutel õpilastel ei esineks pikki distantsõppeperioode.

Kõik riigieksameid tegevad abituriendid lähevad alates 01.03.2021 distantsõppele, et tagada riigieksamite toimumine. Selliste õppurite hulka kuuluvad näiteks võlgnevustega abituriendid, samuti 11. klassi õpilased, kes alustavad juba praegu riigieksamite tegemist. 

Kutseharidus läheb üle õppekorraldusele, kus kolmandik kursuste või õppekohtade õpilastest on korraga kontaktõppes, nii et õppeasutustes on rohkem ruumi ja võimalik hoida ohutut vahemaad. Kutseõppes on oluline arvestada õppurite suure vanuselise erinevusega. Kontaktõpe korraldatakse terviseohutuse juhiste järgi. Distants- ja kontaktõppe vaheldamisel järgitakse toimub õppekogukonna või asukoha ühiselt kokku lepitud protseduurireeglite ja ülesehituse järgi. Mõned õppurid õpivad tööelus (koolitus- või praktikaleping). Sel juhul järgitakse tööandja terviseohutuse juhiseid.

Piiratud kontaktõppele ülemineku otsused kehtivad lisaks Helsingile, Espoole ja Vantaale ka Kauniainenile.

Kehtivate piirangute ja soovituste pikendamine

Praegu kehtivad, koordinatsioonirühma varem vastu võetud piirangud ja soovitused eraürituste korraldamise, avalike ruumide kasutamise ning huvitegevuse ja kaugtöö suhtes osas on jõus kuni 31.03.2021. Sellega tõrjutakse epideemia ja uue viirustüve levikut ning sotsiaal- ja tervishoiusektori ülekoormuse ohtu. Näomaski võiksid jätkuvalt kanda kõik, kes on vanemad kui 12 aastat. Vajaduse korral pikendatakse tähtajalisi piiranguid ja soovitusi pärast järgmise tähtaja lõppu.

Lisaks ühineb koordinatsioonirühm THLi ja HUSi soovitusega, et Lõuna-Soome regionaalhaldusamet võtaks võimalikult kiiresti vastu otsuse keelata kuuks ajaks üle kuue osalejaga avalike ürituste ja üldiste kogunemiste korraldamine. Kõige rohkem kuue osalejaga üritusi tohib korraldada vaid vältimatu vajaduse korral, nagu seadusega nõutud aktsionäride üldkoosolekud ja ühingute koosolekud ning needki võimaluse korral kaughalduse teel.

Valmistumine uue nakkushaiguste seadusega antavate volituste kasutamiseks

Koroonaepideemia koordinatsioonirühma piirkonnas valmistutakse võtma kasutusele uue nakkushaiguste seaduse antavaid volitusi vähemalt paragrahvi 58d järgi. See paragrahv sätestab kohustuse korraldada üldsusele või piiratud klientide või osalejate hulgale avatud ruumide kasutamine selliselt, et klientidel, osalejatel ja rühmadel oleks ka tegelikult võimalik lähikontakte vältida. Ettevõtja võib täita seda kohustust klientide arvu piiramise, ruumikorralduse või muul moel, arvestades oma tegevuse eripäraga. Otsus võib puudutada laiemalt nii eraomandis kui ka avalikke külastajatele mõeldud ruume, v.a restorane. Koordinatsioonirühm julgustab avalikku sektorit ja eraettevõtjaid valmistuma piirangu kehtestamiseks. Sellesisulise otsuse teeb kas regionaalhaldusamet või kohalik omavalitsus, kui seadus hakkab kehtima.

Koordinatsioonirühm hoiab epideemiaolukorral pidevalt silma peal ning olukorra muutudes on rühm valmis hindama juba tehtud otsused kiiresti üle.

Koroonaepideemia koordinatsioonirühma varem vastu võetud, märtsi lõpuni kehtivad piirangud ja soovitused

Koroonaepideemia koordinatsioonirühma vastu võetud piirangud ja soovitused eraürituste korraldamise, avalike ruumide kasutamise ning kaugtöö suhtes on jõus kuni 31.03.2021. Otsused on tehtud, võttes arvesse epidemioloogilist olukorda ja üldprognoosi. Koordinatsioonirühma määratud piiranguid ja soovitusi järgib lisaks Helsingile, Espoole ja Vantaale ka Kauniainen.

Eraürituste korraldamine

Koordinatsioonirühm soovitab tungivalt, et ka edaspidi leiaksid lähikontaktid aset ainult sama leibkonna või sellega võrreldava lähiringi piires. Suuremaid eraüritusi või perekondlikke kokkusaamisi ei soovitata üldse korraldada. Matustel või mälestusüritustel osalemist soovitatakse piirata vaid väga lähedaste isikute ringiga.

Soovitus kehtib kuni 31.03.2021.

Avalikud üritused

Kõik üldsusele avatud külastajatele mõeldud ruumid, laste ja noorte huvitegevust arvestamata, jäävad endiselt suletuks. Ruumide all peetakse silmas nt linna kõiki kultuurimaju, muuseume ja noortekeskusi. Rahvaõpistute tegevus on peatatud.

Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning alus- ja põhihariduse ja teise astme vältimatuks õppetegevuseks kasutatavad ruumid püsivad avatuna. Jätkub ka teenindusseadmete vältimatu kasutamine raamatukogudes ja näomaskide jagamine vähekindlustatutele. Linnad on määranud vältimatuid teenuseid pakkuvad ruumid, mis hoitakse piiratult ja tervisele ohutult avatuna. Raamatukogud pakuvad jätkuvalt piiratud teenuseid.

Koordinatsioonirühm soovitab eraettevõtjatel endiselt tungivalt piirata sportimiseks ja vaba aja veetmiseks ette nähtud ruumide kasutamist.

Piirangud ja soovitused kehtivad kuni 31.03.2021.

Huvitegevus

Täiskasvanute huvitegevust ei toimu jätkuvalt ei linna hallatavates sise- ega välisruumides. Soovitame peatada igasugune täiskasvanute huvitegevus ka eraettevõtjatel.  

Piirangud ja soovitused kehtivad kuni 31.03.2021.

Kaugtöö

Koordinatsioonirühm soovitab tööandjatele endiselt korraldada kaugtöö kõigil ametikohtadel, kus see on kasvõi ajutiselt võimalik. Kui kaugtööd ei ole võimalik teha, soovitame, et tööandja nõuaks kõigis tööruumides näomaski kandmist isegi juhul, kui seal saab hoida ohutut vahemaad. Töökohtades tuleb korraldada einestamine ja puhkepausid hajutatult.

Soovitus kehtib kuni 31.03.2021.

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm valmistab ette kohalikke otsuseid

Helsingi, Espoo ja Vantaa linnad, THL, HUS ja Lõuna-Soome regionaalhaldusamet asutasid 10. septembril 2020 pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühma. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi piirkondlikku tegevusmudelit kohaldava rühma eesmärk on parandada ühist olukorra jälgimist ning koordineerida ja valmistada ette piirkondlikke ja kohalikke meetmeid.

Kõrgeima astme juhtidest koosnev töörühm vastutab ühise olukorra ülevaate baasil otsuste ettevalmistamise ja koordineerimise eest. Otsuseid teeb iga osaline oma pädevuse piires. Koordinatsioonirühm tihendab veelgi pealinnapiirkonnas kogu koroonakriisi vältel toimunud koostööd.

Rühma tegevuse juhtimise eest vastutab Helsingi linn.
23.02.2021 14:25