Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

Vad innebär karantän?

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. 

Med karantän avses begränsandet av en frisk persons rörelsefrihet. Karantänen hindrar en eventuellt symtomfri sjukdomsbärare från att smitta andra personer. Beslut om karantän fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantäntid

Du får veta karantäntidens längd då du förordnas i karantän. Karantänen varar vanligen i 10 dygn från den senaste exponeringen. Karantänen varar i två veckor i de fall där det bor flera personer i samma hushåll som den insjuknade. Tiden börjar löpa från att den insjuknade uppvisat symtom eller från provtagningsdagen för en person utan symtom.

Vad ska jag göra vid karantän?

Under karantänen ska du undvika närkontakter med människor utanför ditt hushåll. Du tillbringar karantänen i din bostad. Du kan gå ut om du inte går nära andra människor. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamhet, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att där undvika närkontakt. Du får inte ta emot besökare och du måste beställa maten.

Personer i din närmaste krets som inte själva haft direkt kontakt med den insjuknade kan leva normalt. Då är inte personerna i den närmaste kretsen i karantän, till skillnad från den som försatts i karantän. Närstående till en symtomfri person som försatts i karantän smittar inte andra med coronaviruset.

Om ingen kan skaffa dig mat eller medicin kan du kontakta socialtjänsternas beredskapstelefon på numret 09 310 44400.

Varför placeras närstående till exponerade inte i karantän?

Närstående är inte i karantän, eftersom de inte varit i närkontakt med den smittade. Närstående till en symtomfri person i karantän sprider inte smittan.

Om en som blivit exponerad börjar visa symtom undersöks det om det är fråga om coronaviruset. Utifrån resultaten utvidgas karantänen vid behov också till de närmaste anhöriga. Därförinnan smittar de närmaste anhöriga inte ner andra.

Symtom på coronasmitta

Det tar 1–14 dagar från smittan till att symtomen visar sig, vanligen 5–6 dagar. Typiska symtom på coronaviruset är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlorat lukt- och smaksinne.

Vad ska man göra om en person som är i karantän får symtom?

Personer som är i karantän ska vara uppmärksamma på utveckling av eventuella symtom. Om du eller ditt barn under karantäntiden får ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta, ska ni testa er omedelbart.

Hur bokar jag tid till coronavirustest?

Om du uppvisar ovannämnda symtom även om de är lindriga under karantäntiden ska du utan dröjsmål uppsöka coronavirustestningen. Du kan boka tid till coronavirustestet genom att göra coronasymtombedömningen på webben på adress Omaolo.fi eller genom att ringa coronarådgivningen, tfn 09 310 10024 (öppet varje dag kl. 8–18). I brådskande situationer ring Jourhjälpen, tfn 116 117. I nödfall ring 112.

Du får det här meddelandet även om ditt barn har förordnats i karantän. Du kan boka tid för barn under 16 år till coronavirustest via coronavirusrådgivningen eller genom att lämna en tidsbeställningsbegäran i hälsostationernas chatbot (www.hel.fi/terveysemat, vi svarar på tidsbeställningsbegäran dagligen kl. 8–18).

Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Ifall över 60-åringar eller personer med primärsjukdomar bor hemma kan specialarrangemang krävas. Detta eftersom personer i karantän kan insjukna eller smitta sjukdomen vidare innan de sökt vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre och personer med primärsjukdomar.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Ersättning för förlorad inkomst

Du får ersättning för din inkomstförlust på grund av karantänförordnandet som dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan ansöka om den hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett karantänbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Helsingfors stad. Karantänbeslutet skickas automatiskt till dig som brev eller krypterad e-post. Du ska skicka in ansökan till FPA inom två månader från att du försatts i karantän.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullo den inkomstförlust som beror på frånvaro från arbetet på grund av karantänen. Arbetstagarens dagpenning fastställs enligt den lön som hade erhållits vid arbete. Företagarens dagpenning fastställs enligt giltig FöPL- eller LFöPL-årsinkomst då frånvaron från arbetet inleds. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om vårdnadshavaren inte kan arbeta för att barnet försatts i karantän.

Mer information finns på adressen https://www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Karantänen ska följas

En karantän som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

Mer information för de som sitter i karantän finns på adressen: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv.

Se även

Helsingfors stads coronavirusnyheter

Coronavirus information in different languages

Coronavirus information in different languages
13.10.2020 12:59