Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

Vad innebär karantän?

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. 

Med karantän avses begränsandet av en frisk persons rörelsefrihet. Karantänen hindrar en eventuellt symtomfri sjukdomsbärare från att smitta andra. Beslut om karantän fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

På den här sidan hittar du information om karantän förordnat av läkare.

Frivillig karantän baserar sig på frivillighet. Frivillig karantän rekommenderas t.ex. för personer som väntar på resultatet av coronavirustestet eller som kommer till Finland från ett land med hög incidens. Läs mer om frivillig karantän och resor och coronaviruspandemin på THL:s webbplats.

Man kan inte ta coronavaccinet om man är i karantän eller frivillig karantän.

Karantäntid

Du får veta karantäntidens längd då du förordnas i karantän. Karantänen varar vanligen i 14 dygn från den senaste exponeringen. 

Alla som blivit exponerade för coronavirus styrs till coronatest under karantänens gång. Boka tid till test efter 4–5 dygn från exponeringen. Karantänen fortsätter även om testresultatet är negativt. Om resultatet är positivt, dvs. du har coronavirussmitta, sätts du i isolering. I så fall får du instruktioner separat.

Förutom test i den ovan beskrivna situationen ska du utan dröjsmål uppsöka coronavirustest, om du får ens lindriga symtom under karantänstiden.

Karantän förordnat av läkare kan inte förkortas med test.

Vad ska jag göra vid karantän?

Under karantänen ska du undvika närkontakter med människor utanför ditt hushåll. Du tillbringar karantänen i din bostad. Du kan gå ut om du inte går nära andra människor. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamheter, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika närkontakt då. Du får inte ta emot besökare och du måste beställa maten.

Personer i din närmaste krets som inte själva haft direkt kontakt med den insjuknade kan leva normalt. Då är inte personerna i den närmaste kretsen i karantän, till skillnad från den som försatts i karantän. Närstående till en symtomfri person som försatts i karantän smittar inte andra med coronaviruset.

Om ingen kan skaffa dig mat eller medicin kan du kontakta socialtjänsternas koronatelefon på numret 09 310 21175.

Vad ska man göra om en person som är i karantän får symtom?

Personer som är i karantän ska vara uppmärksamma på utvecklingen av eventuella symtom. Om du eller ditt barn under karantäntiden får ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta, ska ni testa er omedelbart.

Symtom på coronasmitta

Det tar 1–14 och oftast 5–6 dagar från att man fått smitta till att symtomen börjar. Typiska symtom på coronaviruset är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlorat lukt- och smaksinne.

Hur kan jag boka tid till coronavirustest om jag är i karantän?

Om du inte har symtom, boka tid till provtagningen genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18). Du kan beställa en provtagningstid till dig själv eller som vårdnadshavare till ett under 15-årigt barn omaolo.fi om du har fått ett meddelande om exponering på Coronablinkern eller en masscreeningskod.

Om du har symtom, boka tid till provtagningen genom att fylla i symtombedömningen på omaolo.fi eller ring coronavirusrådgivningen. Som vårdnadshavare kan du även boka tid för barn under 15 år.

När coronavirusrådgivningen är stängd ska du i brådskande fall ringa Jourhjälpen, tfn 116 117.

I nödfall ring 112.

Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Ifall över 60-åringar eller personer med primärsjukdomar bor hemma kan specialarrangemang krävas. Detta eftersom personer i karantän kan insjukna eller smitta sjukdomen vidare innan de sökt vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre och personer med primärsjukdomar.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Ersättning för förlorad inkomst

Du får ersättning för din inkomstförlust på grund av karantänförordnandet som dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan ansöka om den hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett karantänbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Helsingfors stad. Karantänbeslutet skickas automatiskt till dig som brev eller krypterad e-post. Du ska skicka in ansökan till FPA inom två månader från att du försatts i karantän.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullo den inkomstförlust som beror på frånvaro från arbetet på grund av karantänen. Arbetstagarens dagpenning fastställs enligt den lön som hade erhållits vid arbete. Företagarens dagpenning fastställs enligt giltig FöPL- eller LFöPL-årsinkomst då frånvaron från arbetet inleds. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om vårdnadshavaren inte kan arbeta för att barnet försatts i karantän.

Medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz som arbetar i Finland kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om de inte är sjukförsäkrade i Finland.

Mer information finns på adressen www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Kan karantänen förkortas med ett test?

En obligatorisk karantän som ordineras av läkare kan inte förkortas med coronatest.

En frivillig karantän på 14 dygn som gäller resande kan förkortas med två frivilliga test. Om båda testerna är negativa, kan den frivilliga karantänen avslutas. Läs mer: THL

När du anländer till Finland och Helsingfors från utlandet

Läs mer från sidan för ofta ställda frågor.

Information till flygpassagerare på finavia.fi

Karantänen ska följas

En karantän som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

Mer information för de som sitter i karantän finns på adressen: www.hel.fi/coronavirus

Se även

Helsingfors stads coronavirusnyheter


Coronavirus information in different languages

Coronavirus information in different languages
15.06.2021 10:21