Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

Information om coronaviruset

Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern på mobiltelefonen larmar, berättar det om att du eventuellt har exponerats för coronaviruset. Anvisningar ges i applikationen.

Sök dig till test när Coronablinkern meddelar om eventuell exponering.
På basis av applikationslarmet försätts du inte i karantän. Epidemiologiska verksamheten kontaktar dig om du i samband med den vanliga smittspårningen anses vara exponerad på grund av närkontakt med en smittobärare.

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Det är nu viktigt att undvika alla sociala kontakter, ha avstånd till andra och använda mask. Gå på test ifall du misstänker smitta. Du får testresultaten inom ett dygn. Det är viktigt att alla följer dessa instruktioner:

  • Iaktta god hand-, host- och nysningshygien. Skaka inte hand. God hand och hosthygien (THL)
  • När du rör på dig utomhus, håll ett avstånd på minst 2 meter från andra. Använd ansiktsmask, om du inte kan undvika närkontakt med andra. 
  • Rekommendation att använda munskydd gäller alla över 12 år i motionslokaler som administreras av Helsingfors.  (gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd).
  • Använd ansiktsmask på arbetsplatsen i alla situationer där man vistas med annan person i samma utrymmen.
  • Delta inte i tillställningar för över 6 personer.
  • Jobba hemifrån om möjligt.
  • Använd D-vitamintillskott enligt rekommendationerna. Läs mer: HUS

När ska ansiktsmask nu användas?

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Måste man använda ansiktsmask på arbetsplatsen?

Användning av ansiktsmask rekommenderas på alla arbetsplatser i situationer där man vistas med annan person i samma utrymmen. Rekommendationen om mask vid närvaroarbete gäller i alla utrymmen även när man sköter om säkerhetsavstånden. Ifall du arbetar ensam i ett utrymme där man inte behöver ansiktsmask.

Kan man fortfarande besöka sjukhus, seniorcenter eller serviceboenden?

Eftersom Helsingfors är i spridningsskedet av coronaviruset är vi tvungna att begränsa besöken. Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.
Läs mera: Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus från 19.4.2021

Håller servicecentraler öppet?

I servicecentralerna öppnas stödd gruppverksamhet 1.6. för klienter som behöver särskild stöd.
Deltagarna bjuds in i grupperna separat. All annan servicecentralverksamhet hålls stängd (t.ex. gym och restauranger).

Fortsätter dagverksamhet för äldre?

Dagverksamhet för äldre öppnas stegvis från och med 1.6 för klienter som behöver särskild stöd.
Deltagarna bjuds in i grupperna separat.

Jag misstänker att jag blivit exponerad för coronaviruset, vad skall jag göra?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom. Symtombedömning

Ifall du inte kan göra symtombedömningen, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider Jourhjälpen tfn 116 117

Alla som har covid-symtom rekommenderas att låta testa sig. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Vad man ska göra när barnet insjuknar i luftvägsinfektion

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet uppvisar symtom får barnet inte gå till skolan eller delta i småbarnspedagogik. Barnet ska testas om hen enligt vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Även om symtomen är lindriga är det speciellt viktigt att utan dröjsmål låta testa barnet om hen eller en familjemedlem har exponerats för ett bekräftat coronafall eller har rest utomlands under de senaste 10 dygnen.

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Barnets symtom är lindriga om hen är pigg och orkar leka trots snuva, hosta och feber.  Ett barn som uppvisar symtom kan inte gå till daghem eller familjedagvård eller delta i klubb- eller lekverksamhet.

Ett coronatest är motiverat om ett barn eller en ungdom i skolåldern har coronavirussymtom. 
Som vårdnadshavare kan du sköta ärenden för ett barn under 15 år via symtombedömningen på Omaolo. Du kan också boka tid genom att ringa coronavirusrådgivningen (tfn 09 310 10024, dagligen kl. 8–18).

Coronavirustestning i Helsingfors

Ytterligare information finns på THL:s webbplats Barn och coronaviruset.

Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns på THL:s webbplats här.

COVID-19-undersökningar görs för följande anställda: Vårdpersonal som är av kritisk betydelse för verksamheten inom hälso- och socialvården (sjukhus, hälsostationernas jour och bäddavdelningar, långvårdens och omsorgens verksamhetsenheter, hemvården), om den anställda har symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd).
Om sjukdomsbilden inte är allvarlig, tas COVID-19-proverna först då den anställdas symptom har pågått i minst två dagar. Under den här tiden stannar den anställda hemma.

Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

Alla som visar symtom på coronavirussmitta bör testas. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 
THL: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

Jag har förkylningssymtom, kan det bero på coronaviruset?

Om du lider av något som räknas upp ovan ska du ta ett coronatest.

Jag har flunsasymtom, kan de orsakas av coronaviruset?

Vi har i Finland för närvarande mycket säsonginfluensa vars symtom är mycket likadana som coronavirusets. Symtomen kan vara svåra att skilja åt. Ifall dina symtom är lindriga behöver du inte oroa dig. 

Jag misstänker att jag fått coronavirussmittan, hur skall jag agera?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Gör symtombedömning

Ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider till Jourhjälpen, tfn 116 117.

Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

Alla med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtomen omfattar exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Coronavirustest görs vid olika testningspunkter. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen.

Ytterligare information om coronavirustestning i Helsingfors

I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

Symtom av infektion i övre andningsorgan som kräver vård är försvagat allmänt tillstånd, stegring som klart dragit ut och andnöd. Ifall du har dessa symtom, ring coronavirusrådgivningen. Där får du råd om hur du ska agera.

I nödfall ring 112.

Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?
Coronaviruspatienter sköts i Dal och Malm - ring innan du ger dig av

Alla helsingforspatienter som har symtom i andningsorganen och som behöver en läkarbedömning hänvisas till en coronahälsostation. På de övriga hälsostationerna sköts inte patienter med symtom i andningsorganen.

Ring alltid först till coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen. Du får per telefon anvisningar om hur du ska gå tillväga.

På coronahälsostationerna betjänas klienter i angelägenhetsordning. Stationerna har ingen tidsbeställning.

Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig genom att vila hemma en vecka, utan läkarvård. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande.

Dals coronahälsostation
Malms coronahälsostation

När ska jag söka mig till test? 

Sök dig till testning utan dröjsmål om du har minsta misstanke om att du smittats av coronavirus. Det lönar sig att söka sig till test med låg tröskel och så fort som möjligt. Undvik nära kontakt med andra före testet.
Sök dig också till test då Coronablinkern meddelat dig om exponering även om du inte har symtom som tyder på coronavirus. Råd och information hittar du här: Coronavirustestning i Helsingfors

Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Via stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi/sv) får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

Via den nationella Information om coronaviruset-telefonrådgivningen får man rådgivning även per textmeddelande på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

Vaccineringarna

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar: Coronavaccination

Företagare och affärsverksamhet

Läs korona-aktuellt för företagare:
Staden stöder företag och andra organisationer

Suomen Yrittäjät (sidorna tyvärr bara på finska)

Hem från en resa

Hur ska jag gå till väga när jag återvänder till Finland och Helsingfors från utlandet med färja?

Vid ombordstigning ska du ha ett intyg på negativt resultat på coronavirustest (högst 72 timmar gammalt) eller på att du har haft COVID-19-infektion (under de senaste sex månaderna).

När du anländer till Helsingfors hamn, ska du omedelbart efter din ankomst besöka hälsokontrollen som vid behov även omfattar coronavirustest. Hälsokontrollen genomförs vid hamnens hälsorådgivning och är obligatorisk. Kontrollen berör även finska medborgare.

Coronavirustest behövs inte om du har ett intyg på negativt resultat på coronavirustest (högst 72 timmar gammalt) eller på att du har haft COVID-19-infektion (under de senaste sex månaderna). Coronavirustest krävs inte heller av barn som är födda 2008 eller senare, eller av kryssningspassagerare som inte gått i land.

Under resan får du en kontaktblankett. Fyll i den och lämna den till hamnens hälsorådgivning. Med en färdigt ifylld blankett blir din ankomst till Finland smidigare. Din ifyllda kontaktblankett skickas till hälsovården på din hem- eller vistelseort. Uppgifterna kan användas för att hänvisa dig till ett andra coronavirustest som förkortar karantänen. Uppgifterna kan även användas vid smittspårning.

Stanna i frivillig karantän i 14 dygn när du anländer till Finland. Detta gäller även för barn. Du kan förkorta karantänens längd med ett nytt test. Om du har haft COVID-19-infektion under de senaste sex månaderna behöver du inte stanna i frivillig karantän.

Ta det andra coronavirustestet tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet. Om du redan haft coronavirusinfektion under de sex senaste månaderna behöver du inte testa dig.

Du kan boka tid till coronavirustest i Finland genom

  • Finentry-tjänsten på adressen finentry.fi, vilket är det smidigaste sättet (med en bekräftad Finentry-tidsbokning är det inte nödvändigt att fylla i kontaktuppgiftsblanketten)
  • coronavirusrådgivningen på din hem- eller vistelseort (Helsingforsbor kan beställa tid genom att ringa 09 310 10024 varje dag kl. 8–18)
  • omaolo.fi-tjänsten (för Helsingforsbor, om du har symtom).

I Finland är coronavirustest inom den offentliga hälsovården avgiftsfria. När du väntar på testresultat ska du hålla dig i frivillig karantän hemma eller på ditt inkvarteringsställe. Om det andra testresultatet också är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

För resenärer som är nödvändiga för försörjningsberedskapen är intyget på negativt coronavirustest eller på tidigare infektion inte obligatoriskt. Även sådana passagerare ska dock genomgå hälsokontrollen och coronavirustestet om intyget saknas. Arbetare inom försörjningsberedskapen ska ha ett intyg från arbetsgivaren med en beskrivning över personens arbetsuppgifter.

Godstrafikens transport- och logistikpersonal behöver inte stanna i karantän eller genomgå hälsokontrollen eller testet när de anländer till Finland i arbetsuppgifter (gäller inte ifall man är på väg till eller från arbetet). De som utför arbetsuppgifter ska uppvisa en fraktsedel eller ett köpebrev. De kan dock testa sig i hamnen. Anvisningar för respektive arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut.


Hur ska jag gå till väga när jag anländer i Helsingfors från utlandet med flyg?

Flygpassagerare som anländer till Helsingfors-Vanda flygplats från utlandet hänvisas till ett avgiftsfritt coronatest.
Läs mer på Finavias webbplats

Får jag resa utomlands eller finns det begränsningar för resandet?

Fortsätt att undvika onödiga resor till länder som omfattas av inresebegränsningar. Kontrollera alltid de senaste inresebestämmelserna med mållandets myndigheter före resan, till exempel på mållandets närmaste beskickning.

Om du återvänder från utlandet ska du följa THL:s karantänanvisningar.

Resebegränsningar och rekommendationer (Utrikesministeriet) 

Inresebegränsningarna skärps på grund av coronaläget Inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder i Finland

Kan jag gå på jobb efter att ha återvänt från en resa?

THL rekommenderar 14 dygns frivillig karantän när du anländer till Finland från ett land där incidenstalet för coronaviruset har varit över 25 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Du kan förkorta din frivilliga karantän med två coronavirustest.

Du kan överväga behovet av frivillig karantän med hjälp av THL:s trafikljusmodell. Trafikljusmodellen hjälper också med att bedöma risken för coronavirusinfektion då man reser utomlands. Trafikljusen uppdateras en gång i veckan.

Läget per land och trafikljusen på THL:s webbplats

Rekommendation för resenärer som anländer till Finland

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Barn då, kan de gå tillbaka till daghemmet?

Alla som kommer till Finland från utlandet rekommenderas stanna hemma i karantän under 14 dygn.

Ett barn kan komma tillbaka till dagis om föräldrarnas arbetssituation så kräver, men barnet måste vara symptomfritt. Under karantänen bör närkontakter som inte är nödvändiga undvikas, likaså bör man undvika att röra sig utanför hemmet. Som exempel skall man inte gå till lekparken när barnets dag på daghemmet är slut. 

Om barnet får ens lindriga symtom som tyder på coronavirus ska man söka sig till coronatest.

Jag har kommit hem från en vistelse utomlands och jag kan inte gå två veckor till arbetsplatsen. Kan jag få ett intyg från min läkare för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA? 

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom. Det är inte frågan om karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ett karantänbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan fattas för en person som har bedömts vara utsatt för en allvarlig smittsam sjukdom och där karantän anses vara till nytta med tanke på den ifrågavarande situationen. Karantänbeslutet fattas av ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Sjukfrånvaro kan inte heller beviljas en person som inte uppvisar symptom.

Kan man förkorta den frivilliga karantänen?

Vi rekommenderar 14 dygns frivillig karantän till alla som anländer till Finland.

Du kan förkorta den frivilliga karantänen på 14 dagar genom att ta två frivilliga test. Om resultatet för båda är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Om du vid ankomsten till landet har ett mindre än 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest ska du ta det andra testet tidigast 72 timmar efter ankomsten. Om det första testet görs i Finland ska du ta det andra testet tidigast 72 timmar efter det första.

Du behöver inte stanna i frivillig karantän om du har ett läkarintyg över att du har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan.

Om en person vid ankomsten till landet har ett mindre än 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest och personen vistas i landet mindre än 72 timmar, behövs inget andra test eller frivillig karantän.

Jag är på väg utomlands, får jag ett intyg över ett negativt coronatest?

På sidan mincoronainfo.fi får man ett certifikat över ett negativt testresultat för till exempel en resa. Det är dock inte möjligt att få ett certifikat för ett positivt testresultat via denna sida.

Den offentliga sektorn testar endast personer med symtom. Du ska inte resa utomlands om du har symtom.

Hur kan man få ett intyg över genomgången coronavirussjukdom t.ex. inför en resa?

Alla som insjuknat i corona får hem ett beslut om isolering, och i beslutet framkommer coronavirussmittan. När personen insjuknat får hen detta beslut, det går inte att få efteråt. Efteråt går det att få ett intyg över coronavirussmitta från staden endast om det behövs för förmåner, jobb eller studier. Du kan be om  intyget av hälsostationerna genom att skicka ett meddelande via Maisa eller från den epidemiologiska verksamheten.

Kontaktuppgifter

Beslut och intyg går att få på svenska, finska och engelska.

Man får inte ett separat intyg över en genomgången coronavirussmitta för resande från den offentliga hälsovården. Mot en separat avgift gör även privatfirmor coronaintyg för t.ex. resor utomlands.


Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

Med karantän avses begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan egentliga symtom utvecklas. Med karantän kan man hindra smittor orsakade av en eventuellt symtomfri smittbärare.

Råd för personer i karantän

Med isolering avses att man isolerar en person med en smittsam sjukdom från friska personer. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Med detta vill man undvika eventuella fortsatta smittor.

Anvisningar för personer i isolering

Se också Karantän och isolering (Institutet för hälsa och välfärd - THL)

Frågor och svar angående skolor

Hur ordnas undervisningen?

I Helsingfors återvände eleverna i årskurserna 7–10 måndagen 3.5 tillbaka till närundervisning på sin egen skola. Även gymnasisterna och studerandena inom yrkesutbildningen återvände till närundervisning på läroanstalterna måndagen 3.5.2021. Sista dagen för distansundervisningen och alterneringsmodellen var fredagen 30.4.2021.

I närundervisningen på skolorna och läroanstalterna betonas fortfarande säkerhetsavstånd, hygienanvisningar och följs Institutet för hälsa och välfärds (THL) direktiv. Eleverna i årskurs 6 och äldre samt skolornas och läroanstalternas personal använder munskydd.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Eleven eller studeranden ska inte komma till skolan om hen har symtom på sjukdom. Corona-anvisningar och munskydds- och säkerhetsrekommendationer ska följas och sociala kontakter undvikas. Sök dig till coronatest även vid lindriga symtom. Helsingfors stads telefonrådgivning om coronaviruset ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–18, tfn 09 310 10024 och på somali och arabiska må–fr kl. 9–12 tfn 09 310 10011. Läs mer om coronavirustestning: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social/coronavirustest

Måltider

Inlärarna äter med sin egen grupp antingen i sitt eget klassrum eller i matsalen med säkerhetsavstånd. God hygien beaktas i matlagningen och -distributionen samt under måltiden. Måltidssituationerna och handtvättningen övervakas. Matkassar delas inte längre ut, då årskurserna 7-9 och studerandena på andra stadiet har återvänt till närundervisningen.

Vad händer om eleven är exponerad?

En exponerad elev är i karantän i 14 dygn. Undervisningen för en elev som är i karantän kan under vårterminen ordnas genom särskilda undervisningsarrangemang, som distansundervisning.

Till de exponerade skickas senare ett specifikt meddelande eller sms med instruktioner.

Kan en elev som är i karantän äta lunch i skolan? 

Nej, en elev som är i karantän kan inte komma och äta till skolan eller hämta mat själv. Till eleverna ordnas måltider som vårdnadshavaren eller en närstående person kan hämta hem en gång i veckan med elevens namn. Följ instruktionerna i Wilma.

Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i skolan eller läroverket?

När rektorn får en bekräftelse på smitta från den epidemiologiska verksamheten, meddelar hen de studerande eller vårdnadshavare vars barn eventuellt har exponerats om detta så snabbt som möjligt med ett preliminärt meddelande. I det preliminära meddelandet berättas vilka klasser eller dagisgrupper som eventuellt har exponerats om gruppen är större än 10 personer.

När man har kartlagt dem som exponerats, skickas ett riktat meddelande eller ett sms med en länk till webblanketten till dem som exponerats eller deras vårdnadshavare. Med webblanketten kan vårdnadshavarna eller de studerande skicka de uppgifter som behövs för smittspårningen. På blanketten står även anvisningar om karantän.

Utifrån de uppgifter som skickats med webblanketten kan barn eller studerande som exponerats sättas i karantän. Beslutet om karantän skickas hem senare, antingen via säker e-post eller per brev.

När man har kartlagt dem som exponerats och skickat sms, skickar rektorn ett följdmeddelande till vårdnadshavarna eller de studerande om att de exponerade har kontaktats separat.

Om du får ett sms med en länk till webblanketten ska du fylla i det omedelbart. Detta påskyndar smittspårningen.

I mars 2021 tog Helsingfors stad i bruk preliminära meddelanden för att vårdnadshavarna så snabbt som möjligt ska få information om en exponering i daghemmet, skolan eller läroverket. Det preliminära meddelandet ersätter det tidigare så kallade allmänna meddelandet som skickades ut först efter att smittspårningen hade genomförts.

Varifrån får jag ett intyg över ett negativt coronatest?

Om du behöver ett intyg över ett negativt testresultat, kan du hämta det på webbplatsen mincoronainfo.fi.

Frågor och svar angående småbarnspedagogiken

Måste jag ha munskydd när jag hämtar mitt barn från daghemmet?

Ja, det rekommenderas. Bär munskydd både när du lämnar och hämtar ditt barn från daghemmet. Vårdnadshavare och besökare bör även undvika onödig vistelse i daghemmets utrymmen. 

Varför ska personalen på daghem använda munskydd?

Man kan vara smittad av COVID-19 utan att ha symptom. Munskydd minskar risken för att smitta människor i vår omgivning. Eftersom vem som helst kan bära på smittan utan att veta om det är det väldigt viktigt att alla använder munskydd, särskilt i situationer där inte är möjligt att hålla avstånd.

Hurdana anvisningar om munskydd har personalen på daghem fått?

Personalen inom småbarnspedagogiken är förpliktigad att använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd om det inte är möjligt att hålla avstånd på två meter till andra. Det kan finnas situationer där personalen på grund av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i daghemmet?

När daghemmets föreståndare får en bekräftelse på smitta från den epidemiologiska verksamheten, meddelar hen de vårdnadshavare vars barn eventuellt har exponerats om detta så snabbt som möjligt med ett preliminärt meddelande. I det preliminära meddelandet berättas vilka klasser eller dagisgrupper som eventuellt har exponerats om gruppen är större än 10 personer.

När man har kartlagt dem som exponerats, skickas ett riktat meddelande eller ett sms med en länk till webblanketten till dem som exponerats eller deras vårdnadshavare. Med webblanketten kan vårdnadshavarna skicka de uppgifter som behövs för smittspårningen. På blanketten står även anvisningar om karantän. Det eventuella karantänbeslutet skickas antingen per krypterad e-post eller till hemmet per post.

Utifrån de uppgifter som skickats med webblanketten kan barn som exponerats sättas i karantän. Beslutet om karantän skickas hem senare, antingen via säker e-post eller per brev.

När man har kartlagt dem som exponerats och skickat sms, skickar daghemmets föreståndare ett följdmeddelande till vårdnadshavarna om att de exponerade har kontaktats separat.

Om du får ett sms med en länk till webblanketten ska du fylla i det omedelbart. Detta påskyndar smittspårningen.

I mars 2021 tog Helsingfors stad i bruk preliminära meddelanden för att vårdnadshavarna så snabbt som möjligt ska få information om en exponering i daghemmet, skolan eller läroverket. Det preliminära meddelandet ersätter det tidigare så kallade allmänna meddelandet som skickades ut först efter att smittspårningen hade genomförts.

Andra frågor gällande coronaviruset

Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska.

Frågor gällande nya begränsningar

Frågor om att ordna privata tillställningar, offentliga utrymmen och om hobbyverksamhet, titta på rekommendationer och begränsningar.02.06.2021 16:35