Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

Information om coronaviruset

Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern på mobiltelefonen larmar, berättar det om att du eventuellt har exponerats för coronaviruset. Anvisningar ges i applikationen.

Sök dig till test när Coronablinkern meddelar om eventuell exponering.
På basis av applikationslarmet försätts du inte i karantän. Epidemiologiska verksamheten kontaktar dig om du i samband med den vanliga smittspårningen anses vara exponerad på grund av närkontakt med en smittobärare.

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Det är nu viktigt att undvika alla sociala kontakter, ha avstånd till andra och använda mask. Gå på test ifall du misstänker smitta. Du får testresultaten inom ett dygn. Det är viktigt att alla följer dessa instruktioner:

 • Iaktta god hand-, host- och nysningshygien. Skaka inte hand. God hand och hosthygien (THL)
 • Använd ansiktsmask, om du inte kan undvika närkontakt med andra. 
 • Rekommendation att använda munskydd gäller alla över 12 år i motionslokaler som administreras av Helsingfors.  (gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd).
 • Använd ansiktsmask på arbetsplatsen i alla situationer där man vistas med annan person i samma utrymmen.
 • Jobba hemifrån om möjligt.
 • Använd D-vitamintillskott enligt rekommendationerna. Läs mer: HUS

När ska ansiktsmask nu användas?

Munskydd används av alla som fyllt 12 år och äldre.

Munskydd rekommenderas alltid i kollektivtrafiken och andra kollektiva trafikmedel, likaså i offentliga inomhuslokaler. Därmed rekommenderas munskydd också i läroanstalterna från årskurs 6 i grundskolan.

Dessutom rekommenderas det att 12 år fyllda använder munskydd vid publikevenemang också utomhus.

Måste man använda ansiktsmask på arbetsplatsen?

Användning av ansiktsmask rekommenderas på alla arbetsplatser i situationer där man vistas med annan person i samma utrymmen. Rekommendationen om mask vid närvaroarbete gäller i alla utrymmen även när man sköter om säkerhetsavstånden. Ifall du arbetar ensam i ett utrymme där man inte behöver ansiktsmask.

Kan man fortfarande besöka sjukhus, seniorcenter eller serviceboenden?

Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.
Läs mera: Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus från 18.6.2021

Håller servicecentraler öppet?

I servicecentralerna öppnas stödd gruppverksamhet 1.6. för klienter som behöver särskild stöd.
Deltagarna bjuds in i grupperna separat. All annan servicecentralverksamhet hålls stängd (t.ex. gym och restauranger).

Fortsätter dagverksamhet för äldre?

Dagverksamhet för äldre öppnas stegvis från och med 1.6 för klienter som behöver särskild stöd.
Deltagarna bjuds in i grupperna separat.

Jag misstänker att jag blivit exponerad för coronaviruset, vad skall jag göra?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom. Symtombedömning

Ifall du inte kan göra symtombedömningen, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider Jourhjälpen tfn 116 117

Alla som har covid-symtom rekommenderas att låta testa sig. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Vad man ska göra när barnet insjuknar i luftvägsinfektion

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet uppvisar symtom får barnet inte gå till skolan eller delta i småbarnspedagogik. Barnet ska testas om hen enligt vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Även om symtomen är lindriga är det speciellt viktigt att utan dröjsmål låta testa barnet om hen eller en familjemedlem har exponerats för ett bekräftat coronafall eller har rest utomlands under de senaste 10 dygnen.

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Barnets symtom är lindriga om hen är pigg och orkar leka trots snuva, hosta och feber.  Ett barn som uppvisar symtom kan inte gå till daghem eller familjedagvård eller delta i klubb- eller lekverksamhet.

Ett coronatest är motiverat om ett barn eller en ungdom i skolåldern har coronavirussymtom. 
Som vårdnadshavare kan du sköta ärenden för ett barn under 15 år via symtombedömningen på Omaolo. Du kan också boka tid genom att ringa coronavirusrådgivningen (tfn 09 310 10024, dagligen kl. 8–18).

Coronavirustestning i Helsingfors

Ytterligare information finns på THL:s webbplats Barn och coronaviruset.

Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns på THL:s webbplats här.

COVID-19-undersökningar görs för följande anställda: Vårdpersonal som är av kritisk betydelse för verksamheten inom hälso- och socialvården (sjukhus, hälsostationernas jour och bäddavdelningar, långvårdens och omsorgens verksamhetsenheter, hemvården), om den anställda har symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd).
Om sjukdomsbilden inte är allvarlig, tas COVID-19-proverna först då den anställdas symptom har pågått i minst två dagar. Under den här tiden stannar den anställda hemma.

Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

Alla som visar symtom på coronavirussmitta bör testas. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 
THL: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

Jag har förkylningssymtom, kan det bero på coronaviruset?

Om du lider av något som räknas upp ovan ska du ta ett coronatest.

Jag har flunsasymtom, kan de orsakas av coronaviruset?

Vi har i Finland för närvarande mycket säsonginfluensa vars symtom är mycket likadana som coronavirusets. Symtomen kan vara svåra att skilja åt. Ifall dina symtom är lindriga behöver du inte oroa dig. 

Jag misstänker att jag fått coronavirussmittan, hur skall jag agera?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Gör symtombedömning

Ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider till Jourhjälpen, tfn 116 117.

Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

Alla med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtomen omfattar exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Coronavirustest görs vid olika testningspunkter. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen.

Ytterligare information om coronavirustestning i Helsingfors

I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

Symtom av infektion i övre andningsorgan som kräver vård är försvagat allmänt tillstånd, stegring som klart dragit ut och andnöd. Ifall du har dessa symtom, ring coronavirusrådgivningen. Där får du råd om hur du ska agera.

I nödfall ring 112.

Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?
Patienter med brådskande luftvägssymtom vårdas på Dals och Malms coronahälsostationer fram till den 30 september

Ring först coronavirusrådgivningen tfn 09 3101 0024 (dagligen 8–18), om du inte har fått mer detaljerade instruktioner från tjänsten Omaolo.

Om du behöver akut hjälp utanför öppettiderna för coronavirusrådgivningen, ring Jourhjälpen tfn 116 117 eller sök dig till jourmottagningen. 

I nödsituationer ring 112.

I Helsingfors vårdas patienter med luftvägssymtom som kräver en akut läkarbedömning på Dals och Malms coronahälsostationer fram till den 30 september. På andra hälsostationer vårdas inte patienter med luftvägssymtom.

Patienter med symtom av en luftvägsinfektion och coronapatienter vårdas från och med den 1 oktober på den egna hälsostationen

Från och med den 1 oktober vårdas Helsingforsbor med luftvägssymtom och covid-19 på klientens egen hälsostation. Samtidigt upphör verksamheten på Dals och Malms coronahälsostationer den 30 september.

Om en person med luftvägssymtom eller covid-19 behöver sjukskötarens eller läkarens bedömning, lönar det sig att först göra en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta coronavirusrådgivningen tfn 09 3101 0024 (dagligen kl. 8–18) eller servicenumret för din egen hälsostation. Du ska inte komma direkt till hälsostationen, utan alltid kontakta en yrkesutbildad person i förväg per telefon eller elektroniskt.

När ska jag söka mig till test? 

Sök dig till testning utan dröjsmål om du har minsta misstanke om att du smittats av coronavirus. Det lönar sig att söka sig till test med låg tröskel och så fort som möjligt. Undvik nära kontakt med andra före testet.
Sök dig också till test då Coronablinkern meddelat dig om exponering även om du inte har symtom som tyder på coronavirus. Råd och information hittar du här: Coronavirustestning i Helsingfors

Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Via stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi/sv) får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

Via den nationella Information om coronaviruset-telefonrådgivningen får man rådgivning även per textmeddelande på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

Vaccineringarna

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar: Coronavaccination

Företagare och affärsverksamhet

Läs korona-aktuellt för företagare:
Staden stöder företag och andra organisationer

Suomen Yrittäjät (sidorna tyvärr bara på finska)

Hem från en resa

Inre gränskontroller upphör vid passagerarhamn 25.7 Vad kommer att ändras?

Att gränskontrollen upphör betyder att man vid Helsingfors hamnar inte kontrollerar pass av medborgare inom EU- eller Schengenområdet från och med måndagen den 27 juli. Hälsokontrollerna fortsätter dock i hamnarna enligt tidigare praxis. Ytterligare information om ändringen på Gränsbevakningens webbplats

Sök dig till test inom 24 timmar från att har kommit in i landet

När du kommer till Finland ska du genast söka dig till coronavirustest, senast inom 24 timmar från att du har anlänt. Anvisningen gäller inte för kryssningspassagerare som åker tillbaka till Sverige.

Coronavirustestet är en del av hälsokontrollen som Regionförvaltningsverket i Södra

Finland har gjort obligatoriskt 2021 (ESAVI /18052/2021). Hälsokontrollen och coronavirustestet gäller även för finska medborgare.

Du kan beställa provtagningstiden

 • på tjänsten Finentry på finentry.fi
 • via coronavirusrådgivningen på din hem-eller vistelseort
 • Helsingforsborna kan beställa en tid
  > på tjänsten omaolo.fi (endast om du har symtom) eller
  > genom att ringa 09 310 10024, dagligen 8–18.

Följ dessutom instruktionerna givna i dokumentet ”När du anländer till Finland och Helsingfors”.

Resor – Hur ska jag gå till väga när jag återvänder till Helsingfors från utlandet med fartyg?

Ta med dina intyg på resan

Vid ombordstigning ska du ha ett intyg på en eller två vaccindoser (minst 2 veckor sedan den senaste vaccindosen), på negativt resultat på coronavirustest (högst 72 timmar gammalt) eller på att du har haft COVID-19-infektion (under de senaste sex månaderna). Intyget begärs vid Helsingfors hamn.

Du gör din ankomst till Finland snabbare genom att i förväg boka nödvändiga provtagningstider i tjänsten Finentry (finentry.fi) eller genom att fylla i en blankett för kontaktuppgifter som Helsingfors social- och hälsovård delar ut på fartyget. Din ifyllda kontaktblankett skickas till hälsovården på din hem- eller vistelseort. Med hjälp av uppgifterna kan du hänvisas till ett andra coronavirustest. Uppgifterna kan även användas vid smittspårning.

Vem behöver inte göra en hälsokontroll eller vid behov ta ett coronavirustest i Helsingfors hamn?

Du behöver inte göra en hälsokontroll om du har med dig ett intyg över att du har fått två vaccindoser eller har haft covid-19-infektion (under de senaste sex månaderna). En lista på godkända vaccin finns på THL:s webbplats Resor och coronaviruspandemin.

Vem ska göra en hälsokontroll och vid behov ta ett coronavirustest?

Övriga resenärer än de ovan nämnda ska göra en hälsokontroll och vid behov ta ett coronavirustest.

Inget coronavirustest tas om du har med dig ett intyg över negativt coronavirustest (högst 72 timmar gammalt) eller ett intyg över att du har fått en vaccindos i en vaccinationsserie med två doser.

Coronavirustest krävs inte heller av barn födda år 2006 eller senare.

Vad ska jag göra om ingen hann testa mig i hamnen?

På grund av överbelastning hinner man inte nödvändigtvis testa alla för covid-19 i hamnen. Ett coronavirustest är dock obligatoriskt vid ankomst till landet för till exempel helt ovaccinerade personer, och det är straffbart att försumma det.

Ta därför ett coronavirustest på din hemort inom 24 timmar från att du har anlänt till landet om du inte hade något intyg med dig som befriade dig från coronavirustest i hamnen eller du inte kunde testa dig i hamnen. Se ovan vilka grupper som ska testa sig när de anländer till landet. Mer detaljerade instruktioner för hur du bokar en tid för provtagning finns på baksidan av denna anvisning.

Vem bör ta ett andra coronavirustest 72 timmar efter ankomsten till landet?

Om du har fått endast den första dosen i en vaccinationsserie med två doser eller du har ett negativt testresultat (högst 72 timmar gammalt) eller du har testats först efter ankomsten till landet, ska du ta ett andra test tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten till landet.

Även detta test är obligatoriskt, och det är straffbart att försumma det. Skydda dig med ansiktsmask när du rör dig utanför hemmet, undvik kontakt med andra människor och vänta på testresultatet hemma eller på ditt övernattningsställe. Om testresultatet är negativt behöver du inte längre undvika kontakt med andra människor.

Hur kan jag boka tid till coronavirustest som görs i Finland?

Smidigast bokar du tid i tjänsten Finentry på adressen finentry.fi. Med en bekräftad tidsbokning via Finentry är det inte nödvändigt att fylla i kontaktuppgiftsblanketten.

Du kan även boka tid via coronavirusrådgivningen på din hem- eller vistelseort (Helsingforsbor kan boka tid genom att ringa 09 310 10024, varje dag kl. 8–18).

Helsingforsbor med symtom kan även boka tid för coronavirustest via tjänsten omaolo.fi.

I Finland är coronavirustest inom den offentliga hälsovården avgiftsfria. Undvik kontakt med andra människor och håll dig hemma eller på ditt övernattningsställe medan du väntar på testresultat. Om testresultatet är negativt behöver du inte längre undvika kontakt med andra människor.

För vem gäller inte dessa regler?

Instruktionerna ovan gäller inte för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter och inte heller kryssningsresenärer som inte har gått i land.

Personer i arbete uppvisar fraktsedel eller köpebrev. De kan dock testa sig i hamnen. Anvisningar för respektive arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut.

Kan jag gå på jobb efter att ha återvänt från en resa?

Du kan överväga behovet av frivillig karantän med hjälp av THL:s trafikljusmodell. Trafikljusmodellen hjälper också med att bedöma risken för coronavirusinfektion då man reser utomlands. Trafikljusen uppdateras en gång i veckan.

Läget per land och trafikljusen på THL:s webbplats

Rekommendation för resenärer som anländer till Finland

Barn då, kan de gå tillbaka till daghemmet?

Ett barn kan komma tillbaka till dagis om föräldrarnas arbetssituation så kräver, men barnet måste vara symptomfritt. Under karantänen bör närkontakter som inte är nödvändiga undvikas, likaså bör man undvika att röra sig utanför hemmet. Som exempel skall man inte gå till lekparken när barnets dag på daghemmet är slut. 

Om barnet får ens lindriga symtom som tyder på coronavirus ska man söka sig till coronatest.

Jag har kommit hem från en vistelse utomlands och jag kan inte gå två veckor till arbetsplatsen. Kan jag få ett intyg från min läkare för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA? 

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom. Det är inte frågan om karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ett karantänbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan fattas för en person som har bedömts vara utsatt för en allvarlig smittsam sjukdom och där karantän anses vara till nytta med tanke på den ifrågavarande situationen. Karantänbeslutet fattas av ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Sjukfrånvaro kan inte heller beviljas en person som inte uppvisar symptom.

Coronaintyg

Varifrån kan man få intyg relaterade till corona?

Som primärt intyg relaterat till corona används EU:s coronaintyg som omfattar intyg över coronavaccination, intyg över personens senaste testresultat och intyg över en genomliden coronavirussjukdom.

Man kan enkelt få EU:s coronaintyg via tjänsten Mina Kanta-sidor. 

Coronavaccinationsintyget syns på Mina Kanta-sidor efter vaccinationen. På intyget visas preparatnamnet och vaccinationsdatumet för det vaccin du fått senast samt antalet doser. Om du fått två vaccin anges endast preparatnamnet för den senare dosen.

Testresultatintyget uppdateras på Mina Kanta-sidor när testresultatet blivit färdigt. Det senaste testresultatet syns först på Mina Kanta-sidor.

Intyget över genomliden coronavirussjukdom sparas på Mina Kanta-sidor när insjuknandet har säkerställts med ett positivt PCR-testresultat. Resultatet från ett snabbtest (antigentest) är inte ett tillräckligt bevis på genomliden coronavirussjukdom.

Uppgifterna ovan överförs till Mina Kanta-sidor inom cirka fem dagar.

EU:s coronaintyg går att ladda ned på Mina Kanta-sidor och det kan sparas t.ex. på telefon eller dator. 


Varifrån får jag ett intyg över ett negativt coronatest?

EU:s coronaintyg omfattar även EU:s testintyg som går att ladda ned på Mina Kanta-sidor. Intyget visar personens senaste testresultat på Mina Kanta-sidor.

Jag är på väg utomlands, får jag ett intyg över ett negativt coronatest?

EU:s coronaintyg omfattar även EU:s testintyg som ska användas som primärt intyg över ett negativt coronatestresultat. EU:s testintyg går att ladda ned på Mina Kanta-sidor. Intyget visar personens senaste testresultat på Mina Kanta-sidor. Personen ska själv ta reda på hurdant intyg mållandet kräver innan resan.

Du ska inte resa utomlands om du har symtom.

Hur kan man få ett intyg över genomgången coronavirussjukdom t.ex. inför en resa?

Alla som insjuknat i corona får ett beslut om isolering med uppgift om coronavirussmittan.

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller även uppgiften om en genomliden coronavirussjukdom. EU:s coronaintyg över en genomliden coronavirussjukdom går att ladda ned på Mina Kanta-sidor. En genomliden coronavirussjukdom ska ha fastställts med PCR-test. Resultat på ett snabbtest (antigentest) duger inte som intyg över en genomliden coronavirussjukdom.

Privata företag erbjuder även avgiftsbelagda coronaintyg för t.ex. utlandsresor.

Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidor kan man hämta intyget på ett vaccinationspunkten

Man kan hämta EU:s coronaintyg på vaccinationspunkten genom att visa upp identitetsbevis eller FPA-kort. Intyget skrivs ut vid vaccinationspunkten endast om det inte är möjligt att skriva ut eller spara den från Mina Kanta-sidorna på den egna apparaten på något annat sätt.

Man behöver inte beställa tid för att skriva ut coronaintyg.

EU:s coronaintyg delas inte ut på hälsostationerna och det kan inte beställas per telefon.

Coronaintyg för en person med ett tillfälligt personnummer

För närvarande är det inte möjligt att ge ett officiellt EU-coronaintyg till personer som inte har ett finskt personnummer. Det kommer att vara möjligt i hela landet i slutet av augusti.

Om en person fått coronavaccinet vid Helsingfors vaccinationspunkt eller testats för coronavirus inom den offentliga sektorn i Helsingfors kan han eller hon få ett annat intyg från vaccinationspunkten. Intyget innehåller samma information som EU:s coronaintyg, men inte en QR-kod. Ett intyg från vaccinationspunkten duger möjligtvis inte som ett resedokument.

Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

Med karantän avses begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan egentliga symtom utvecklas. Med karantän kan man hindra smittor orsakade av en eventuellt symtomfri smittbärare.

Råd för personer i karantän

Med isolering avses att man isolerar en person med en smittsam sjukdom från friska personer. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Med detta vill man undvika eventuella fortsatta smittor.

Anvisningar för personer i isolering

Se också Karantän och isolering (Institutet för hälsa och välfärd - THL)

Frågor och svar angående skolor

Hur ordnas undervisningen på hösten?

Skolarbetet i  återupptas i närundervisning då höstterminen börjar. Beslutet gäller såväl grundskolan som andra stadiet i alla skolor.

I närundervisningen på skolorna och läroanstalterna betonas fortfarande säkerhetsavstånd, hygienanvisningar och följs Institutet för hälsa och välfärds (THL) direktiv. Eleverna i årskurs 6 och äldre samt skolornas och läroanstalternas personal använder munskydd.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Eleven eller studeranden ska inte komma till skolan om hen har symtom på sjukdom. Corona-anvisningar och munskydds- och säkerhetsrekommendationer ska följas och sociala kontakter undvikas. Sök dig till coronatest även vid lindriga symtom. Helsingfors stads telefonrådgivning om coronaviruset ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–18, tfn 09 310 10024 och på somali och arabiska må–fr kl. 9–12 tfn 09 310 10011. Läs mer om coronavirustestning: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social/coronavirustest

Måltider

Inlärarna äter med sin egen grupp antingen i sitt eget klassrum eller i matsalen med säkerhetsavstånd. God hygien beaktas i matlagningen och -distributionen samt under måltiden. Måltidssituationerna och handtvättningen övervakas. Matkassar delas inte längre ut, då årskurserna 7-9 och studerandena på andra stadiet har återvänt till närundervisningen.

Vad händer om eleven är exponerad?

En exponerad elev är i karantän i 10 dygn. Undervisningen för en elev som är i karantän kan ordnas genom särskilda undervisningsarrangemang, som distansundervisning.

Till de exponerade skickas senare ett specifikt meddelande eller sms med instruktioner.

Kan en elev som är i karantän äta lunch i skolan? 

Nej, en elev som är i karantän kan inte komma och äta till skolan eller hämta mat själv. Till eleverna ordnas måltider som vårdnadshavaren eller en närstående person kan hämta hem en gång i veckan med elevens namn. Följ instruktionerna i Wilma.

Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i skolan eller läroverket?

När rektorn får en bekräftelse på smitta från den epidemiologiska verksamheten, meddelar hen de studerande eller vårdnadshavare vars barn eventuellt har exponerats om detta så snabbt som möjligt med ett preliminärt meddelande. I det preliminära meddelandet berättas vilka klasser eller dagisgrupper som eventuellt har exponerats om gruppen är större än 10 personer.

När man har kartlagt dem som exponerats, skickas ett riktat meddelande eller ett sms med en länk till webblanketten till dem som exponerats eller deras vårdnadshavare. Med webblanketten kan vårdnadshavarna eller de studerande skicka de uppgifter som behövs för smittspårningen. På blanketten står även anvisningar om karantän.

Utifrån de uppgifter som skickats med webblanketten kan barn eller studerande som exponerats sättas i karantän. Beslutet om karantän skickas hem senare, antingen via säker e-post eller per brev.

När man har kartlagt dem som exponerats och skickat sms, skickar rektorn ett följdmeddelande till vårdnadshavarna eller de studerande om att de exponerade har kontaktats separat.

Om du får ett sms med en länk till webblanketten ska du fylla i det omedelbart. Detta påskyndar smittspårningen.

I mars 2021 tog Helsingfors stad i bruk preliminära meddelanden för att vårdnadshavarna så snabbt som möjligt ska få information om en exponering i daghemmet, skolan eller läroverket. Det preliminära meddelandet ersätter det tidigare så kallade allmänna meddelandet som skickades ut först efter att smittspårningen hade genomförts.

Frågor och svar angående småbarnspedagogiken

Måste jag ha munskydd när jag hämtar mitt barn från daghemmet?

Ja, det rekommenderas. Bär munskydd både när du lämnar och hämtar ditt barn från daghemmet. Vårdnadshavare och besökare bör även undvika onödig vistelse i daghemmets utrymmen. 

Varför ska personalen på daghem använda munskydd?

Man kan vara smittad av COVID-19 utan att ha symptom. Munskydd minskar risken för att smitta människor i vår omgivning. Eftersom vem som helst kan bära på smittan utan att veta om det är det väldigt viktigt att alla använder munskydd, särskilt i situationer där inte är möjligt att hålla avstånd.

Hurdana anvisningar om munskydd har personalen på daghem fått?

Personalen inom småbarnspedagogiken är förpliktigad att använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd om det inte är möjligt att hålla avstånd på två meter till andra. Det kan finnas situationer där personalen på grund av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i daghemmet?

När daghemmets föreståndare får en bekräftelse på smitta från den epidemiologiska verksamheten, meddelar hen de vårdnadshavare vars barn eventuellt har exponerats om detta så snabbt som möjligt med ett preliminärt meddelande. I det preliminära meddelandet berättas vilka klasser eller dagisgrupper som eventuellt har exponerats om gruppen är större än 10 personer.

När man har kartlagt dem som exponerats, skickas ett riktat meddelande eller ett sms med en länk till webblanketten till dem som exponerats eller deras vårdnadshavare. Med webblanketten kan vårdnadshavarna skicka de uppgifter som behövs för smittspårningen. På blanketten står även anvisningar om karantän. Det eventuella karantänbeslutet skickas antingen per krypterad e-post eller till hemmet per post.

Utifrån de uppgifter som skickats med webblanketten kan barn som exponerats sättas i karantän. Beslutet om karantän skickas hem senare, antingen via säker e-post eller per brev.

När man har kartlagt dem som exponerats och skickat sms, skickar daghemmets föreståndare ett följdmeddelande till vårdnadshavarna om att de exponerade har kontaktats separat.

Om du får ett sms med en länk till webblanketten ska du fylla i det omedelbart. Detta påskyndar smittspårningen.

I mars 2021 tog Helsingfors stad i bruk preliminära meddelanden för att vårdnadshavarna så snabbt som möjligt ska få information om en exponering i daghemmet, skolan eller läroverket. Det preliminära meddelandet ersätter det tidigare så kallade allmänna meddelandet som skickades ut först efter att smittspårningen hade genomförts.

Andra frågor gällande coronaviruset

Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska.

Frågor gällande nya begränsningar

Frågor om att ordna privata tillställningar, offentliga utrymmen och om hobbyverksamhet, titta på rekommendationer och begränsningar.23.09.2021 10:47