Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

Information om coronaviruset

Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern på mobiltelefonen larmar, berättar det om att du eventuellt har exponerats för coronaviruset. Anvisningar ges i applikationen.

Sök dig till test när Coronablinkern meddelar om eventuell exponering.
På basis av applikationslarmet försätts du inte i karantän. Epidemiologiska verksamheten kontaktar dig om du i samband med den vanliga smittspårningen anses vara exponerad på grund av närkontakt med en smittobärare.

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?


https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/radgivnings/munskydd 
Aktuellt om coronaviruset - Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Kan man fortfarande besöka sjukhus, seniorcenter eller serviceboenden?

Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.
Läs mera: Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Håller servicecentraler öppet?

Helsingfors stänger sina servicecentraler från och med tisdagen 28.12.2021 eftersom coronaepidemin har förvärrats. Servicecentralerna är stängda åtminstone fram till 28.2. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt.
Läs mer: Servicecentralverksamhet

Jag misstänker att jag blivit exponerad för coronaviruset, vad skall jag göra?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom. Symtombedömning

Ifall du inte kan göra symtombedömningen, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider Jourhjälpen tfn 116 117

Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns på THL:s webbplats här.

COVID-19-undersökningar görs för följande anställda: Vårdpersonal som är av kritisk betydelse för verksamheten inom hälso- och socialvården (sjukhus, hälsostationernas jour och bäddavdelningar, långvårdens och omsorgens verksamhetsenheter, hemvården), om den anställda har symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd).
Om sjukdomsbilden inte är allvarlig, tas COVID-19-proverna först då den anställdas symptom har pågått i minst två dagar. Under den här tiden stannar den anställda hemma.

Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

Alla som visar symtom på coronavirussmitta bör testas. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 
THL: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

Jag har förkylningssymtom, kan det bero på coronaviruset?

Om du lider av något som räknas upp ovan ska du ta ett coronatest.

Jag har flunsasymtom, kan de orsakas av coronaviruset?

Vi har i Finland för närvarande mycket säsonginfluensa vars symtom är mycket likadana som coronavirusets. Symtomen kan vara svåra att skilja åt. Ifall dina symtom är lindriga behöver du inte oroa dig. 

Jag misstänker att jag fått coronavirussmittan, hur skall jag agera?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Gör symtombedömning

Ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider till Jourhjälpen, tfn 116 117.

Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

Alla med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtomen omfattar exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Coronavirustest görs vid olika testningspunkter. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen.

Ytterligare information om coronavirustestning i Helsingfors

I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

Symtom av infektion i övre andningsorgan som kräver vård är försvagat allmänt tillstånd, stegring som klart dragit ut och andnöd. Ifall du har dessa symtom, ring coronavirusrådgivningen. Där får du råd om hur du ska agera.

I nödfall ring 112.

Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?

Från och med den 1 oktober vårdas Helsingforsbor med luftvägssymtom och covid-19 på klientens egen hälsostation. Verksamheten på Dals och Malms coronahälsostationer har upphört den 30 september.

Om en person med luftvägssymtom eller covid-19 behöver sjukskötarens eller läkarens bedömning, lönar det sig att först göra en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta coronavirusrådgivningen tfn 09 3101 0024 (dagligen kl. 8–18) eller servicenumret för din egen hälsostation. Du ska inte komma direkt till hälsostationen, utan alltid kontakta en yrkesutbildad person i förväg per telefon eller elektroniskt.

När ska jag söka mig till test? 

12-åringar och äldre

Sök dig alltid till testning när du har ens lindriga symptom som tyder på coronavirus, och du dessutom

 • vet att du exponerats för coronavirus under de två senaste veckorna eller
 • är gravid eller
 • tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom eller
 • arbetar i klient- eller patientarbete inom social- och hälsovården eller
 • arbetar med vilka som helst uppgifter inom omsorgs- eller handikapptjänster dygnet runt eller
 • är klient hos omsorgs- eller handikapptjänster dygnet runt

I ovannämnda situationer ska du söka dig till testning även om du fått ett eller två coronavirusvaccin.

I regel behöver du inte söka dig till testning om du har lindriga symtom och

 • du har fått två vaccindoser och det gått minst en vecka sedan den senare dosen eller
 • du tidigare konstaterats ha coronavirusinfektion och du fått en vaccindos och det gått minst en vecka sedan du vaccinerades eller
 • du konstaterats ha coronavirusinfektion under de föregående sex månaderna

Barn under 12 år

Barn under 12 år ska testas för coronavirus om de har ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta och

 • du vet att barnet exponerats för coronavirus under de två senaste veckorna eller
 • om det i samma hushåll som barnet bor eller hen regelbundet träffar personer över 16 år som ingår i familjen eller den närmaste kretsen som inte har vaccinationsskydd (fått två vaccindoser eller haft coronavirusinfektion och fått en vaccindos) eller vars immunförsvar mot corona är bristfälligt eller
 • om barnets symtom enligt en läkares bedömning kräver test.

Anvisningar för alla åldrar

Om du fått ett positivt testresultat på ett hemmatest ska du söka dig till coronavirustest för att testresultatet ska kunna bekräftas. Sök dig också till testning om Coronablinkern har gett larm. Alla som lider av lindriga symtom kan söka sig till avgiftsfri coronatestning om de så vill.

Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Via stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi/sv) får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

Via den nationella Information om coronaviruset-telefonrådgivningen får man rådgivning även per textmeddelande på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

Vaccineringarna

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar: Coronavaccination

Företagare och affärsverksamhet

Läs korona-aktuellt för företagare:

 • Staden stöder företag och andra organisationer
 • Företagarna i Finland – Allt om corona (på finska) 
 • NewCo Helsinki ger råd åt entreprenörer i coronasituationen


  Resor

  Coronapandemins inverkan på gränsöverskridande trafik

  Trafiken från EU- och Schengen-länderna till Finland är tillåten med hänsyn till skyldigheterna som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar. Begränsningarna som gäller yttergränstrafiken fortsätter för flera länders del. Mer information på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

  När du anländer till Finland och Helsingfors från utlandet

  I hamnen visas du till en kontrollpunkt där du ombeds visa upp coronavirusintyg (intyg på negativt test, vaccinationer eller genomgången Covid-19-infektion). Inga intyg förutsätts av barn födda 2007 eller senare.

  Välj den gröna linjen om

  • du är finsk medborgare.
  • du vistas eller bor i Finland permanent.
  • du utför arbetsuppgifter inom transport- och logistikbranschen.
  • du arbetar med uppgifter som är centrala för försörjningsberedskapen.

  Välj den röda linjen om

  • du inte tillhör de ovan nämnda grupperna för gröna linjen (t.ex. andra länders medborgare).

  För att få komma in i Finland via den röda linjen ska du ha ett intyg över ett negativt coronatest (mindre än 48 timmar sedan testet). Du måste också ha ett intyg över en full vaccinationsserie eller ett intyg över genomgången covid-19-sjukdom inom de 6 senaste månaderna.

  Vem ska ta ett coronavirustest 72 timmar efter ankomst till landet?

  Om du har en ofullständig vaccinationsserie eller ett negativt testresultat (mindre än 48 timmar sedan testet) eller om du anlänt till landet utan intyg ska du ta ett test tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten. Försummelse att ta coronatest är straffbart (Lagen om smittsamma sjukdomar 87 a §).

  Se också:

  När du anländer till Finland och Helsingfors från utlandet med bil (pdf)

  Resor och coronaviruspandemin /THL

  Hur kan jag boka tid till coronavirustest som görs i Finland?

  Smidigast bokar du tid i tjänsten Finentry på adressen  finentry.fi. Tjänsten kan användas av både finska medborgare och utlänningar.

  Du kan också boka tid via coronavirusrådgivningen på din hem- eller vistelseort (Helsingforsbor kan boka tid genom att ringa 09 310 10024, varje dag kl. 8–18).

  Om du har symtom som tyder på coronavirus och du bor i Helsingfors, läs: Coronavirustestning i Helsingfors.

  Hur mycket kostar testet?

  I Finland är coronavirustest som görs inom den offentliga hälsovården och bokas till exempel genom tjänsten finentry.fi avgiftsfria. Undvik kontakt med andra människor och håll dig hemma eller på ditt övernattningsställe medan du väntar på testresultat. Om testresultatet är negativt behöver du inte längre undvika kontakt med andra människor.

  För vem gäller inte dessa regler?

  Instruktionerna ovan gäller inte för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter och inte heller kryssningsresenärer som rest från Finland och som inte har gått i land.

  Personer i arbete uppvisar fraktsedel eller köpebrev. De kan dock testa sig i hamnen. Anvisningar för respektive arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut.

  Hur ska jag gå till väga när jag anländer i Helsingfors från utlandet med flyg?

  Läs mer på Finavias webbplats

  Vilka vaccin godkänns?

  En lista på godkända vaccin finns på THL:s webbplats  Resor och coronaviruspandemin

  Skydda dig mot coronaviruset

  • Iaktta god handhygien – tvätta händerna med tvål eller använd handdesinficeringsmedel.
  • Iaktta god hosthygien – hosta i en engångsnäsduk eller i ärmen.
  • Man ska också se till att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där du inte kan hålla tillräckligt avstånd.
  • Ladda ner appen Coronablinkern från appbutiken på din mobil och följ instruktionerna den ger.

  Coronaintyg

  Varifrån kan man få intyg relaterade till corona?

  Som primärt intyg relaterat till corona används EU:s coronaintyg som omfattar intyg över coronavaccination, intyg över personens senaste testresultat och intyg över en genomliden coronavirussjukdom.

  Man kan enkelt få EU:s coronaintyg via tjänsten Mina Kanta-sidor. 

  Ytterligare information: EU:s coronaintyg och coronapasset fås från Mina Kanta-sidorna

  Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

  Med karantän avses begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan egentliga symtom utvecklas. Med karantän kan man hindra smittor orsakade av en eventuellt symtomfri smittbärare.

  Råd för personer i karantän

  Med isolering avses att man isolerar en person med en smittsam sjukdom från friska personer. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Med detta vill man undvika eventuella fortsatta smittor.

  Anvisningar för personer i isolering

  Se också Karantän och isolering (Institutet för hälsa och välfärd - THL)

  Frågor och svar angående skolor

  Ordnas skolarbetet i närundervisning?

  Skolorna fortsätter med närundervisning i början vårterminen. Beslutet häller både grundskolan och andra stadiet.

  Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet följer man fortfarande hälsosäkerhetsåtgärderna. Dessutom försöker man hålla grupperna isär. Grundskolornas maskrekommendation gäller tredjeklassare och äldre samt studerandena på andra stadiet. Personalen måste använda ansiktsmask på alla stadier, inklusive småbarnspedagogiken.

  Man får inte komma till skolan och läroanstalten om man är sjuk

  Barn och unga med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till läroanstalten, skolan eller daghemmet. Man behöver inte ta ett coronatest.

  De familjemedlemmar som inte har symtom kan gå och arbeta om distansarbete inte är möjligt, och barn och unga som inte har symtom kan gå till småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten. Som tur är har barn och unga coronavirus oftast med lindriga symtom.

  Man ska fortfarande följa anvisningarna gällande corona samt mask- och säkerhetsrekommendationerna. Helsingfors stads telefonrådgivning om coronaviruset fås på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–18 tfn 09 3101 0024 och på somaliska och arabiska mån–fre kl. 9–12 tfn 09 3104 6300 Ytterligare information om coronatestning: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social/coronavirustest

  Måltider

  Barnen äter huvudsakligen i den egna gruppen/klassen. Matsalen kan användas om mattiderna sprids ut. God hygien beaktas i matlagningen och -distributionen samt under måltiden. Måltidssituationerna och handtvättningen övervakas.

  Meddelas det om eventuell exponering?

  I den förändrade situationen avvecklar man centraliserad informering av eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna. Chefen för skolan, daghemmet eller läroanstalten kan meddela om coronaviruset på allmän nivå i daghemmet, skolan eller läroanstalten, om man känner till rikligt med sjukdomsfall.

  Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i skolan eller läroanstalten?

  Helsingfors har tillsammans med elva andra kommuner linjerat den 10 januari 2022 att även de som har exponerats i läroanstalter, skolan och daghem inte längre i regel spåras eller sätts i karantän. Spårningen koncentreras på smittor hos riskgrupper och inom social- och hälsovården. Omikronvarianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna och man kan för tillfället bli smittad i praktiken var som helst. Smittspårningen kan längre knappt begränsa spridningen av epidemin.

  I den förändrade situationen avvecklar man centraliserad informering av eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna. Chefen för skolan, daghemmet eller läroanstalten kan meddela om coronaviruset på allmän nivå i daghemmet, skolan eller läroanstalten, om man känner till rikligt med sjukdomsfall.

  Frågor och svar angående småbarnspedagogiken

  Kan ett snuvigt barn tas till daghem?

  Barn och unga med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till läroanstalten, skolan eller daghemmet. Det behövs inte att söka sig till coronatest. De familjemedlemmar som inte har symtom kan gå och arbeta om distansarbete inte är möjligt, och barn och unga som inte har symtom kan gå till småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten. Som tur är har barn och unga coronavirus oftast med lindriga symtom.

  Kan ett symptomfritt barn som fått ett positivt testresultat komma till dagis?

  Testning av symptomfria barn rekommenderas inte. Om ett symptomfritt barn ändå har fått ett positivt resultat av ett hemtest rekommenderas det att barnet vårdas hemma i minst fem dygn. Ett barn med lustvägssymptom ska vårdas hemma tills symptomen försvunnit eller lättat betydligt och barnet orkar delta i småbarnspedagogiken.

  Ska jag använda ansiktsmask när jag hämtar barnet från daghemmet?

  Tills vidare rekommenderas det att man använder ansiktsmask inomhus. Vi följer nationella anvisningar.

  Varför rekommenderas det att daghemspersonalen ska använda ansiktsmask?

  Masken minskar risken för coronavirussmitta.

  Användning av mask i lekparker

  I lekparkernas inomhuslokaler ska man använda ansiktsmask. Vi följer nationella anvisningar.

  Beaktas barnets frånvaro på grund av corona i dagvårdsavgiften?

  Om barnet på grund av sjukdom och/eller coronakarantän är frånvarande från småbarnspedagogiken i minst elva verksamhetsdagar under samma kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar hälften av månadsavgiften. Ingen klientavgift tas ut ifall barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar i månaden.

  Under tiden för frivillig karantän tas den ordinarie avgiften ut.

  Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i daghemmet?

  Helsingfors har tillsammans med elva andra kommuner linjerat att även de som har exponerats i daghem, läroanstalter eller skolor inte längre i regel spåras eller sätts i karantän. Spårningen koncentreras på smittor hos riskgrupper och inom social- och hälsovården. Omikronvarianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna och man kan för tillfället bli smittad i praktiken var som helst. Smittspårningen kan längre knappt begränsa spridningen av epidemin.

  Barn med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till daghemmet. Det är inte nödvändigt att söka sig till coronatest. De familjemedlemmar som inte har symtom kan gå och arbeta om distansarbete inte är möjligt, och barn och unga som inte har symtom kan gå till småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten. Som tur är har barn och unga coronavirus oftast med lindriga symtom.

  Inom småbarnspedagogiken, i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet följer man fortfarande hälsosäkerhetsåtgärderna. Dessutom försöker man hålla grupperna isär. Grundskolornas maskrekommendation gäller tredjeklassare och äldre samt studerandena på andra stadiet. Personalen måste använda ansiktsmask på alla stadier, inklusive småbarnspedagogiken.

  I den förändrade situationen avvecklar man centraliserad informering av eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna. Chefen för skolan, daghemmet eller läroanstalten kan meddela om coronaviruset på allmän nivå i daghemmet, skolan eller läroanstalten, om man känner till rikligt med sjukdomsfall.

  Andra frågor gällande coronaviruset

  Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

  Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska.

  Frågor gällande nya begränsningar

  Frågor om att ordna privata tillställningar, offentliga utrymmen och om hobbyverksamhet, titta på rekommendationer och begränsningar. • 14.01.2022 13:17