Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins upptrappningsfas. (Ytterligare information om upptrappningsfasens kriterier finns i slutet av denna sida.)

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendation att använda munskydd som gäller alla över 15 år

 • I kollektivtrafiken
 • Under offentliga evenemang och i offentliga utrymmen, till exempel butiker och banker
 • I stadens tjänster, såsom bibliotek, social- och hälsovårdstjänster samt kulturtjänster
 • I idrotts- och kulturevenemang
 • I alla fritidsutrymmen
 • I andra stadiets läroanstalter, inklusive gymnasier, och i högskolor
 • Föräldrar skulle använda munskydd i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn
 • Social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete
 • På alla andra arbetsplatser när man inte kan hålla säkerhetsavstånd, använda lokaler turvis eller genomföra andra hygien- och säkerhetsarrangemang
 • På vägen till coronavirustest och före resultaten kommit om man av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • När man anländer till Finland från riskområden och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän eller om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • I andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt
 • Ytterligare information: Rekommendation att använda munskydd

Användning av munskydd krävs i lokaler för inomhusmotion

Från och med måndagen den 2 november 2020 krävs det att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som staden driver. Sådana utrymmen är till exempel Tölö sporthall, Sportkvarnen, Ishallsstiftelsens ishallar samt Idrottshallarnas simhallar och idrottslokaler.

Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd krävs inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Hobby- och gruppverksamhet

Att kräva att kunderna använder munskydd är ett sätt att trygga möjligheterna att syssla med idrott och motion under coronavirusets upptrappningsfas. Man får inte besöka idrottsplatser när man lider av symtom.

Städerna kräver att alla aktörer genomför ändringar som förbättrar hälsosäkerheten ytterligare. Exempel på lösningar som ska genomföras inom hobbyverksamheten:

 • Grupper blandas mer sällan.
 • Man undviker att kramas, att skrika och onödiga samlingar.
 • Deltagare ges olika tider att komma in.
 • Antalet följeslagare och vårdnadshavare i lokalerna minskas.
 • Gruppstorlekarna minskas.
 • Säkerhetsavstånden ökas genom utrymmesarrangemang.
 • Träningspass och verksamhet flyttas utomhus.
 • En del av träningspassen genomförs på distans.
 • Träningspassens innehåll ändras

Inom föreningsverksamheten ansvarar arrangören för hälsosäkerheten enligt myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte drivs av städerna

Det rekommenderas att samma skyldighet att använda munskydd som är i kraft i lokalerna som drivs av kommunen också införs i privata lokaler för inomhusmotion. Städernas fritidssektorer erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

Distansarbete

Distansarbete rekommenderas i fall där det är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Dessutom främjas arbetsarrangemang som minskar antalet närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen är att möten hålls utomhus då det är möjligt. Inomhus begränsas antalet besökare. Besök i gemensamma utrymmen är inte tillåtna. Man måste komma överens om besöken i förväg. Under besöket måste besökarna bära munskydd, beakta säkerhetsavstånd och iaktta god handhygien. Mer detaljerad information om den praxis som gäller på de olika enheterna finns på webbsidorna.

Servicecentralerna

Servicecentralerna som är avsedda för pensionärer och arbetslösa är stängda åtminstone till slutet av 2020. Situationen utvärderas på nytt i slutet av året.

Offentliga utrymmen

Stadens verksamhetsställen hålls öppna. Antalet kunder och säkerhetsavståndens förverkligande följs upp aktivt. Vid behov kan personalen begränsa serviceverksamheten eller antalet personer i ett utrymme. Om det inte är möjligt att fastställa att säkerhetsavstånden förverkligas på något annat sätt kan antalet kunder begränsas så att det är mindre än normalt. Bland annat simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcenter, museer och bibliotek utgör offentliga utrymmen.

Begränsning av restaurangers öppettider, utskänkningstider och antal kundplatser

 • Från och med 11.10 får restaurangerna hålla öppet kl 04–23 och då är utskänkningen tillåten mellan kl 09–22. Denna begränsning är i kraft till slutet av oktober.
 • Alla kunder ska ha en egen sittplats.
 • Från och med 11.10 får hälften av restaurangernas kundplatser användas.
 • Dessutom ska man bland annat erbjuda möjlighet till handtvätt, och restaurangen ska se till att alla håller tillräckliga säkerhetsavstånd både inomhus och i köerna.

Enligt verksamhetsmodellen som tagits i bruk i huvudstadsregionen är det möjligt att begränsa enskilda restaurangers verksamhet i fall där restaurangen inte följer rekommendationerna och begränsningarna eller inte annars kan säkerställa förhållanden som är trygga för hälsan. Beslut i ärenden fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

På publikevenemang och allmänna sammankomster för fler än 20 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis. Anvisningarna är i kraft 19.10–30.11.2020.

Arrangörerna kan efter egen bedömning besluta om de kräver att deltagarna i evenemanget måste använda munskydd.

THL: Rekommendationer beträffande offentliga lokaler och sammankomster

Idrotts- och kulturevenemang

Arrangörer av idrotts- och kulturevenemang uppmuntras starkt att rekommendera besökarna att använda munskydd.

Arrangörerna av privata evenemang kan efter egen bedömning besluta om de kräver att deltagarna i evenemanget måste använda munskydd.

Helsingfors stad: Coronaanvisningar för arrangörer av evenemang (på finska)

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man iakttar eftertanke och återhållsamhet, och att privata tillställningar med över 20 personer inte ordnas för närvarande. Rekommendationen gäller också höstens studentfester och fester under julen.

Arrangörerna kan efter egen bedömning besluta om de kräver att deltagarna i evenemanget måste använda munskydd.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

Helsingfors – aktuellt om coronaviruset

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

Beskrivning av coronavirusets upptrappningsfas

 • smittornas regionala incidens har ökat: 7 dygns totala antal fall är i storleksklassen > 6–15/100 000 invånare och 14 dygns totala antal fall är i storleksklassen > 10–25/100 000 invånare
 • andelen positiva prover är > 1 %
 • tidvis uppstår lokala och regionala smittokedjor
 • i huvudsak kan smittokällorna ändå spåras
 • behovet av sjukhusvård kan mötas utan särskilda åtgärder
 • Källa: THL


27.10.2020 17:04