Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridning.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.

På den här sidan:


Rekommendation att använda munskydd

Rekommendationerna är i kraft tills vidare och gäller alla 12 år fyllda.

Rekommendation för personer som saknar fullt vaccinationsskydd

 • Det rekommenderas att ansiktsmask alltid används inomhus i offentliga utrymmen om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan.

Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat

 • Det är skäl att alltid använda mask på vägen till coronavirustest och före testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Rekommendation om att använda mask för hela befolkningen trots vaccinationsskydd

 • i kollektivtrafiken.
 • i offentliga lokaler inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, såsom* under publikevenemang som ordnas inomhus, i restauranger och under religiösa sammankomster.
 • i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där risken för smitta kan vara stor.
 • utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig.

Rekommendation om användning av ansiktsmask för stadens anställda

Trots rekommendationen har alla rätt att besluta om sin egen användning av ansiktsmask.

Instruktioner för dem som besöker social- och hälsovårdsenheter finns här. Det finns separata instruktioner för social- och hälsovårdspersonalen. Instruktionerna som ska följas inom småbarnspedagogiken och utbildningen finns på den här sidan.

Följande tidigare rekommendationer om användningen av ansiktsmask gäller fortfarande:

 • Föräldrar i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn.
 • För social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete.

* I beredningen av rekommendationen har man utnyttjat THL:s bedömningstabell för riskpotentialen.

Hobbyverksamhet

Begränsningarna gäller tills vidare.

Från och med början av oktober tillämpas inte längre begränsningar på deltagarantalet i motionslokaler för öppet bruk såsom simhallar, gym och gruppmotionslokaler. Hobby- och tävlingsverksamhet för alla åldrar är tillåten inomhus och utomhus.

I utrymmen som drivs av staden rekommenderas att man följer hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet.

Vid anordnande av hobbyverksamhet gäller följande rekommendationer:

 • Hobbygruppen samlas i samma sammansättning.
 • Undvik kontakt med andra hobbygrupper.
 • Delta inte i hobbyverksamhet om du har förkylningssymtom.
 • Allmänna anvisningar om hand- och hosthygien följs inom hobbyverksamhet.
 • Onödig fysisk kontakt undviks inom hobbyverksamhet.
 • Eventuella deltagarplatser placeras tillräckligt långt från varandra och även i övrigt ordnas vistelsen så utspritt som möjligt.
 • Den starka rekommendationen är att handledare och alla över 12 år ska använda ansiktsmask inomhus såvida hälsoskäl inte absolut hindrar användningen av mask. Man behöver dock inte använda ansiktsmask under idrottsprestationer.
 • Alla som deltar i hobbyverksamhet anvisas att följa angivna hälsosäkerhetsanvisningar.
 • Verksamhetens arrangör ansvarar alltid för anvisningar och övervakning av att anvisningarna följs.
 • Andra personer än hobbyutövare och ledare ska helst inte vistas i hobby- eller omklädningsutrymmen.
 • I fråga om tävlings-, match- och turneringsverksamhetens åskådare följs regionsförvaltningsverkets beslut om offentliga tillställningar.
 • Även i hobbyverksamhet som sker utomhus rekommenderas att man följer ovan nämnda principer i tillämpliga delar.

För att hindra och spåra spridningen av coronaviruset är det dessutom viktigt att man varje gång antecknar vem som var närvarande i hobbygruppen.

Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer rekommenderar också att privata aktörer följer samma hälsosäkerhetsanvisningar i hobbyverksamheten.

Distansarbete

Rekommendationen om distansarbete avslutas fredagen den 15 oktober 2021. Därefter börjar man följa arbetsplatsernas egen praxis.

På arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakt och andra möjliga riskfaktorer.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen gäller tills vidare.

Närstående och anhöriga kan besöka patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus. Besöket får pågå i högst en timme och antalet besökare får vara högst två åt gången. Man kan ha två besök per dag och de äger rum i patientrummen. Om vädret och patientens hälsotillstånd tillåter det kan besöket även ske utomhus. Utomhusbesökens varaktighet, antal besökare eller antal dagliga besök är inte begränsade. Under besöket ska man följa skyddsanvisningarna.

Vid terminalvård får anhöriga besöka patienten i två timmar. Högst två besökare åt gången är tillåtet.

Boende vid seniorcenter, servicehus och vårdhem kan ta emot besökare inomhus. Om vädret och den boendes hälsotillstånd tillåter det rekommenderar vi besök utomhus. Antalet besökare och besökets varaktighet är inte begränsade. Man kan ha flera besök under samma dag och man ska komma överens om dem i förväg senast dagen innan.

Man måste komma överens om alla besök på förhand med vårdplatsen senast dagen innan och ansiktsmask måste användas under besöket. Besök får ske endast om man är frisk. Säkerhetsavstånd och god handhygien ska iakttas.

Servicecentraler

Från och med måndagen den 4 oktober öppnar servicecentralerna nästan alla sina slutna tjänster, såsom gymverksamhet, restaurangtjänster och öppen gruppverksamhet. Det kan finnas undantag i öppettiderna på servicecentralernas restauranger. Antalet kundplatser har begränsats i restaurangerna.

Större evenemang och tillfällen ordnas ännu inte tills vidare i servicecentralerna.

Alla kunder önskas fortsätta att följa gällande skyddsanvisningarna. Man önskar att kunderna använder ansiktsmask och tar hand om god hand-och hosthygien. Så här säkerställs att alla besök på servicecentralen är säkra.

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre öppnas stegvis från och med 1.6 för klienter som behöver särskild stöd. Deltagarna bjuds in i grupperna separat.

Begränsningar som gäller kundlokaler

Bestämmelserna är i kraft fram till 31.12.2021.

I alla offentliga oc privata kundlokaler ska man enligt lagen:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala

(Lagen om smittsamma sjukdomar 58 c §)

Offentliga utrymmen

Begränsningarna gäller tills vidare.

Kommunernas kundservicelokaler och hobbyverksamhetens kundlokaler, såsom bibliotek, muséer, kulturcentrum,  ungdomsgårdar samt idrottslokaler inomhus och utomhus är öppna.

I alla Helsingfors stads kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang i enlighet med paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kultur- och fritidstjänster

Alla kultur- och fritidstjänster har öppet enligt normala öppettider.

I alla Helsingfors stads kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang i enlighet med paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

 • Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07–24 och hålla öppet kl. 05–01.
 • Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus, och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus.
 • Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska såväl inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Begränsningar från och med 1.10.2021.

Från och med början av oktober är regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster för offentliga tillställningar inte längre i kraft. Dock gäller fortfarande de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kund- och offentliga utrymmen, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek. För närvarande gäller kraven till utgången av år 2021.

THL:Rekommendationer beträffande offentliga lokaler och sammankomster

Privata tillställningar

Det finns inga skilda rekommendationer för privata tillställningar. Det lönar sig att följa allmänna hygienrekommendationer vid alla sammankomster.

Resor

Inre gränskontroller upphör vid passagerarhamn 25.7. Detta betyder att man vid Helsingfors hamnar inte kontrollerar pass av medborgare inom EU- eller Schengenområdet från och med måndagen den 27 juli. Hälsokontrollerna fortsätter dock i hamnarna enligt tidigare praxis. Ytterligare information om ändringen på gränsbevakningens webbplats.

Mer information finns på Helsingfors stads webbplats Frågor och svar angående coronaviruset.

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

När du anländer till Finland och Helsingfors med fartyg hoppas vi att du

 1. visar upp ett intyg på att du haft covid-19 under de sex senaste månaderna
 2. visar upp ett intyg på ett negativt covid-19-testresultat (test som tagits inom 72 timmar)
 3. visar upp ett intyg på en eller två vaccindoser (minst 2 veckor sedan den senaste vaccindosen)
 4. visar att du reserverat tid till coronatest genom Finentry-applikationen.  

När du återvänder till Helsingfors från utlandet med fartyg, fyll i symtomenkäten och personuppgiftsblanketten på förhand redan under resan. När du kommer till testnings- och rådgivningsstället ska du ha med dig eventuella intyg samt pass eller identitetskort. Be färjans personal om en symtomenkät och personuppgiftsblankett. Testnings- och rådgivningsställena ligger i terminalen och på bilplan. 

Coronavirustest i Finland

Vi rekommenderar 10 dygns frivillig karantän till alla som anländer till Finland. Du kan förkorta din frivilliga karantän med två coronavirustest. 

Om du inte har något av ovannämnda intyg hänvisas du till det första coronavirustestet i hamnen. Det andra testet utförs tidigast 72 timmar efter det första testet. 

Om du inte går och tar det första coronavirustestet i hamnen ska du söka dig till testning på din vistelse- eller bostadsort inom ett dygn. Smidigast bokar du tid i tjänsten Finentry

För att skydda andra ska du stanna i frivillig karantän tills båda testresultaten är klara och negativa. 

I samband med testet får du råd om hur du ska agera i fortsättningen.  

Om du vistas i Finland mindre än 72 timmar

 • och du vid ankomsten har ett av de ovan nämnda intygen behöver du inte testa dig för coronaviruset i Finland
 • och du inte har något av de ovan nämnda intygen, ska du stanna i frivillig karantän. 

Ytterligare information ges av coronarådgivningen i hamnen: www.thl.fi.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Rekommendationen att använda ansiktsmask inom småbarnspedagogiken och skolorna upphörde måndagen den 25 oktober 2021. Rekommendationen upphör att gälla för både elever och personal.

Det rekommenderas dock fortfarande att ansiktsmask används i samma situationer som det som rekommenderas i maskrekommendationen som getts för huvudstadsregionen. Det rekommenderas att ansiktsmask används inomhus i offentliga utrymmen i alla situationer om man inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan. Därutöver rekommenderas alla att använda ansiktsmask inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, till exempel vid stora sammankomster som ordnas i skolorna. Gratis ansiktsmasker finns tillgängliga i skolorna och läroanstalterna samt inom småbarnspedagogiken.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Ordnande av undervisning

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter i Helsingfors inledde studierna hösten 2021 som närundervisning.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

25.10.2021 13:07