Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridningsfas. Ytterligare information om samhällsspridnings fasens kriterier finns i slutet av denna sida.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendation att använda munskydd som gäller alla över 12 år

 • I kollektivtrafiken
 • Under offentliga evenemang och i offentliga utrymmen, till exempel butiker och banker
 • Alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen.
 • I stadens tjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster samt kulturtjänster
 • Vid biblioteksbesök ska ansiktsmask användas (Gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.)
 • I idrotts- och kulturevenemang
 • I alla fritidsutrymmen
 • I andra stadiets läroanstalter, inklusive gymnasier, och i högskolor
 • Årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever.
 • Föräldrar skulle använda munskydd i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn
 • Personalen inom småbarnspedagogiken inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser.
 • Social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete
 • På vägen till coronavirustest och före resultaten kommit om man av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • När man anländer till Finland från riskområden och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän eller om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • I andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt
 • Ytterligare information: Rekommendation att använda munskydd

Hobbyverksamheten avbryts inomhus och för vuxna även utomhus

Från och med 30.11 avbryts all organiserad hobbyverksamhet inklusive grundläggande konstundervisning i inomhusutrymmen och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda även utomhus.

Alla idrottsturer för personer över 20 år annulleras på utomhusplaner. Hobbyverksamheten för personer under 20 år fortsätter utomhus på redan beviljade turer. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya turer beviljas inte.

Utomhusplaner får användas av kommuninvånarna när de inte används för barn och ungas hobbyverksamhet. Man ökar övervakning samt närvaro av ungdomsledare på utomhusplanerna. Omklädningshytter och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastiken utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Tränings- och tävlingsmöjligheter för tävlings- och toppidrottare säkerställs för proffsidrott som grundar sig på serielicensavtal eller idrottsavtal (Enligt undervisnings- och kulturministeriets definition) för landslagsverksamhet, Olympiska kommitténs stödidrottare och undervisnings- och kulturministeriets stipendiatidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Restriktionerna gäller 30.11.2020–31.1.2021.

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte drivs av städerna

Koordineringsgruppen rekommenderar att privata aktörer följer samma restriktioner:

 • Från och med 30.11 avbryts all organiserad hobbyverksamhet inklusive grundläggande konstundervisning i inomhusutrymmen och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda även utomhus.
 • Alla idrottsturer för personer över 20 år annulleras på utomhusplaner. Hobbyverksamheten för personer under 20 år fortsätter utomhus på redan beviljade turer. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya turer beviljas inte.

Distansarbete

Distansarbete rekommenderas i fall där det är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Dessutom främjas arbetsarrangemang som minskar antalet närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.

Det rekommenderas att alla som utför närarbete på arbetsplatser inom privata och offentliga sektorn använder ansiktsmask vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Denna rekommendation träder i kraft 23.11. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda mask på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Eftersom coronavirusepidemin har förvärrats blir det strängare begränsningar för besök i sjukhus, servicehus och seniorcenter. De nya begränsningarna gäller 4.12.2020–31.01.2021.

Anhöriga och närstående får inte besöka patienter på sjukhus 4.12.2020–31.01.2021. Det är inte möjligt att ens träffa patienter utomhus. Besök hos patienter i livets slutskede eller allvarligt sjuka är fortfarande möjliga. Besöken måste överenskommas med personalen.

På seniorcenter och serviceboenden får anhöriga och närstående besöka en boende en gång om dagen. Det får endast vara en besökare i taget. Vi rekommenderar att besöken är korta. Ca 15 minuter är en passlig längd för besöket. Besök utomhus är fortfarande möjliga. Utomhusbesöken får vara i högst 30 minuter och det får vara högst två besökare åt gången.

Alla besök måste överenskommas på förhand med vårdplatsen, och ansiktsmask måste användas under besöket. Besöket får göras endast om man är frisk. Se till säkerhetsavstånden och en god handhygien.

Servicecentraler är stängda till slutet av februari

Servicecentralerna håller stängt åtminstone till 28.2.2021. Ny bedömning görs i februari om att öppna servicecentralerna.

Dagverksamhet för äldre avbryts

Dagverksamheten för äldre avbryts för viss tid 7.12–31.1.2021. Klienter i dagverksamheten kontaktas personligen.

Offentliga lokaler stängs

Alla för allmänheten öppna kundlokaler stängs från och med 30.11. Det innebär till exempel att alla lokaler i städerna för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten i arbetarinstituten avbryts. Även Högholmens djurpark stänger.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmask till mindre bemedlade fortsätter. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och hälsosäkert.

Koordineringsgruppen rekommenderar att privata aktörer ska stänga motsvarande idrotts- och fritidslokaler.

Biblioteken erbjuder begränsade tjänster:

 • Material får hämtas från reserveringshyllan samt avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
 • Nödvändiga, snabba besök vid kunddatorerna.
 • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
 • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
 • Ansiktsmask måste användas när man uträttar ärenden i biblioteket. (Gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.)

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

 • Restauranger får hålla öppet till senast kl. 23 och utskänkning är tillåten kl. 07–22. Begränsningen gäller till 28.2.2021.
 • Utskänkningen får med andra ord påbörjas till exempel i samband med frukostserveringen kl. 7, om regionförvaltningsverket har gett tillstånd för det. Utan detta tillstånd får utskänkningen påbörjas tidigast kl. 9. 
 • Efter att de stängt kan restauranger öppna sina dörrar igen tidigast klockan 05.
 • Öppettidernas begränsningar gäller dock inte restauranger i samband med servicestationer.
 • I restauranger som huvudsakligen erbjuder alkoholdrycker får endast hälften av kundplatserna användas. Begränsningen gäller till 28.2.2021.
 • Av kundplatserna på övriga näringsställen såsom matrestauranger, kaféer, snabbmatsställen och pizzerior får endast tre fjärdedelar av kundplatserna användas. Begränsningen gäller till 28.2.2021.
 • Begränsningarna för utskänkningstiden gäller alla alkoholdrycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent.
 • I utskänkning av alkohol följer man alltid alkohollagen och bestämmelser i anslutning till näringsställets utskänkningstillstånd.
 • Dessutom ska man bland annat erbjuda möjlighet till handtvätt, och restaurangen ska se till att alla håller tillräckliga säkerhetsavstånd både inomhus och i köerna.

Begränsningar i öppettiderna berör inte fartygs- och flygtrafik mellan Finland och utlandet och inte näringsställen som fungerar i anslutning till en servicestation.

Enligt verksamhetsmodellen som tagits i bruk i huvudstadsregionen är det möjligt att begränsa enskilda restaurangers verksamhet i fall där restaurangen inte följer rekommendationerna och begränsningarna eller inte annars kan säkerställa förhållanden som är trygga för hälsan. Beslut i ärendet fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Evenemang för allmänheten begränsas till nödvändiga

Från och med den 30 november förbjuds alla evenemang för allmänheten och allmänna möten både inomhus och utomhus för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna absolut nödvändiga evenemang för allmänheten och möten för högst 10 personer, om säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa anvisningen från den 21 september 2020 av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Med nödvändiga tillställningar avses exempelvis lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och även vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Restriktionerna gäller 30.11–31.01.2021.

Läs mer: AVI (på finska)

THL: Rekommendationer beträffande offentliga lokaler och sammankomster

Firande med fyrverkerier på nyårsafton inställt

Städernas traditionsenliga firande med fyrverkerier på nyårsafton är inställt. Samordningsgruppen rekommenderas också att privatpersoner undviker alla fyrverkerier.

Privata tillställningar: begränsa möten till den närmaste kretsen

Från och med 30.11 rekommenderas att möten begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att inte ordna andra privata möten eller familjesammankomster. I begravningar eller minnesstunder bör enligt rekommendationen bara de allra närmaste delta.

Rekommendationen gäller 30.11.2020–31.1.2021.

Utbildningen på andra stadiet övergår till distansundervisning

Utbildningen på andra stadiet övergår till distansundervisning (gymnasier, yrkesläroanstalter). Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande i specialundervisningen och med funktionsnedsättning samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Helsingfors, Esbo och Vanda drog ändå upp som riktlinje att alla abiturienter med hänsyn till likabehandling erbjuds möjlighet till närundervisning från 18.1.2021 till utgången av period tre. 

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset diskuterade
abiturienternas förberedelse inför studentskrivningarna och barnens och
ungdomarnas hobbyverksamhet (15.01.2021)

Distansundervisningen börjar när den nya bedömningsperioden inleds 3.12.2020 och fortsätter till 31.1.2021.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Rekommendation om användning av ansiktsmask för personal i grundskolorna

Det rekommenderas att all personal i grundskolorna ska använda ansiktsmask på jobbet. Genom att följa maskrekommendationen kan man trygga att närundervisningen kan fortsätta och minska exponeringssituationer i skolorna. Rekommendationen träder i kraft i Helsingfors 11.11.2020.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

Skolornas rekommendation om användning av munskydd utvidgas att omfatta elever i åk 6

Den grundläggande utbildningens rekommendation om användning av munskydd utvidgas från och med 13.1.2021 att gälla elever i åk 6 i enlighet med THL:s rekommendation. Användning av munskydd rekommenderas, om det inte finns hälsomässiga hinder. Eleverna ges anvisningar om hur munskyddet kan användas på ett tryggt sätt. Eleverna i åk 6 får munskydden från skolan, men även egna munskydd är tillåtna. Rekommendationen gäller tills vidare.Beskrivning av coronavirusets samhällsspridningsfas

 • Smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen: Incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor.
 • Antalet fall stiger dagligen med över 10 %.
 • Andelen positiva prover är över 2 %.
 • Mindre än hälften av smittkällorna kan spåras.
 • Behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt
 • Källa: THL


15.01.2021 11:09