Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins accelerationsfas.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.


Rekommendation att använda munskydd som gäller alla över 12 år

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

 • Tvånget om användning av ansiktsmask i Helsingforsregionens trafikmedel träder i kraft lördagen den 13 mars. Endast sådana personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask får frångå tvånget.
 • Under offentliga evenemang och i offentliga utrymmen, till exempel butiker och banker
 • Alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen.
 • I stadens tjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster samt kulturtjänster
 • Vid biblioteksbesök ska ansiktsmask användas (Gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.)
 • I idrotts- och kulturevenemang
 • I alla fritidsutrymmen
 • I andra stadiets läroanstalter, inklusive gymnasier, och i högskolor
 • På lågstadiet och högstadiet gäller rekommendationen om ansiktsmask från och med årskurs 6. Staden tillhandahåller ansiktsmaskerna.
 • Föräldrar skulle använda munskydd i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn
 • Personalen inom småbarnspedagogiken inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser.
 • Social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete
 • På vägen till coronavirustest och före resultaten kommit om man av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • När man anländer till Finland från riskområden och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän eller om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • I andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt
 • Ytterligare information: Rekommendation att använda munskydd

Hobbyverksamhet

Begränsningarna gäller tills vidare.

Hobby- och tävlingsverksamhet för 2001 födda och yngre är tillåten inomhus och utomhus. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Det rekommenderas att alla över 12 år använder ansiktsmask såvida hälsoskäl inte hindrar användningen av mask. Detta gäller inte under idrottsprestationer eller utomhus. Tävlingspubliken omfattas fortfarande av de beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat om deltagarantal vid offentliga tillställningar.

Lokaler för inomhusmotion som drivs av staden öppnas även för vuxnas idrottsverksamhet med vissa begränsningar från och med den 1 juli. Det här gäller till exempel fri användning av gym och idrottshallar samt fritidsmotion inomhus för vuxna. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna är tillåten inomhus från och med den 1 juli. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Tävlingspubliken omfattas fortfarande av de beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat om deltagarantal vid offentliga tillställningar.

OBS! Följande av Helsingfors lokaler för inomhusmotion är öppna i juli: Sporthallen, Sportkvarnen, inomhuslokalerna i Åggelby, Simstadions gym och fotbollshallarna i Tali och Kvarnbäcken. Britas bollhall och gym är öppna till 4 juli (planernas gym och styrketräningssal är öppna hela sommaren). Från 2 augusti öppnas Helsingfors stads övriga lokaler för inomhusmotion stegvis.

Förutom dagläger möjliggörs också nattlägerverksamhet för barn och unga i begränsad omfattning. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Det är möjligt att utföra ungdomsarbete i begränsade grupper.

Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt. I verksamheten ska följande principer följas:

 • I verksamheten bör man följa de hälsosäkerhetsanvisningar som myndigheterna utfärdat. Brott mot myndighetsanvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.
 • En hälsosäkerhetsplan som berör verksamheten ska skickas till staden.
 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask inomhus, såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda mask. 
 • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.
 • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
 • I den öppna användningen av lokalerna följs dessa anvisningar i tillämpliga delar. Högst hälften av det normala antalet kunder får vistas i lokalerna.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer rekommenderar också starkt att privata aktörer ska följa samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet för barn och unga.

Distansarbete

Rekommendationen gäller tills vidare.

Fortsatt distansarbete rekommenderas tills vidare. För de arbetsuppgifter som kan utföras på distans är huvudregeln alltjämt distansarbete. 

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen gäller tills vidare.

Eftersom coronapandemin börjar avta i Helsingfors och staden har övergått i accelerationsfasen, kan begränsningarna för besök på seniorcenter, servicehus och sjukhus avvecklas stegvis. Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, de boende och personalen mot coronavirussmitta.

Närstående och anhöriga kan besöka patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus. Besöket får pågå i högst en timme och antalet besökare får vara högst två åt gången. Man kan ha två besök per dag och de äger rum i patientrummen. Om vädret och patientens hälsotillstånd tillåter det kan besöket även ske utomhus. Utomhusbesökens varaktighet, antal besökare eller antal dagliga besök är inte begränsade. Under besöket ska man följa skyddsanvisningarna.

Vid terminalvård får anhöriga besöka patienten i två timmar. Högst två besökare åt gången är tillåtet.

Boende vid seniorcenter, servicehus och vårdhem kan ta emot besökare inomhus. Om vädret och den boendes hälsotillstånd tillåter det rekommenderar vi besök utomhus. Antalet besökare och besökets varaktighet är inte begränsade. Man kan ha flera besök under samma dag och man ska komma överens om dem i förväg senast dagen innan.

Man måste komma överens om alla besök på förhand med vårdplatsen senast dagen innan och ansiktsmask måste användas under besöket. Besök får ske endast om man är frisk. Säkerhetsavstånd och god handhygien ska iakttas.

Servicecentraler

I servicecentralerna öppnas stödd gruppverksamhet från och med 1.6. för klienter som behöver särskild stöd. Deltagarna bjuds in i grupperna separat. All annan servicecentralverksamhet hålls stängd (t.ex. gym och restauranger).

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre öppnas stegvis från och med 1.6 för klienter som behöver särskild stöd. Deltagarna bjuds in i grupperna separat.

Begränsningar som gäller kundlokaler

Bestämmelserna är i kraft fram till 31.12.2021.

I alla offentliga oc privata kundlokaler ska man enligt lagen:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala

(Lagen om smittsamma sjukdomar 58 c §)

Offentliga utrymmen

Begränsningarna gäller tills vidare.

Kommunernas kundtjänstlokaler öppnades från och med den 15 juni med undantag av gym och gruppträningslokaler. Hyrning av mötes- och samlingslokaler möjliggörs enligt begränsningarna för offentliga tillställningar från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang i enlighet med paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar. Användning av ansiktsmask rekommenderas inomhus till alla över 12 år, såvida inte hälsoskäl förhindrar användning av ansiktsmask.

 I biblioteken öppnades bibliotekens läsesalar, grupplokaler och självbetjäning från och med den 15 juni.

 I museer och kulturhus öppnades förutom utställningsutrymmen även lokaler för undervisning och uppträdanden från och med den 15 juni 2021.

 Friluftsbad och simhallar (förutom gym och idrottssalar) är öppna. Alla över 12 år rekommenderas använda ansiktsmask i omklädningsrummen. Av de simhallar som staden förvaltar är Östra centrums och Britas simhallar öppna för alla. Georgsgatans och Jakobacka simhallar hålls stängda tills vidare. Även Simstadion och Gumtäkts friluftsbad har öppet.

Lokaler för inomhusmotion som förvaltas av staden, till exempel gym och idrottssalar, kan öppnas från och med 1.7 för alla åldrars hobby- och tävlingsverksamhet. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Alla över 12 år rekommenderas använda ansiktsmask i omklädningsrummen.

Helsingfors finska arbetarinstitut och Arbis lokaler har öppnats stegvis sedan den 3 juni 2021 för enstaka kurser som har behov av att samlas, samt för handlett självständigt arbete för de studerande som behöver arbeta i institutets lokaler för att kunna färdigställa sitt kursarbete (t.ex. vävning). I verksamheten följs gällande myndighetsanvisningar samt de åtgärder som förutsätts i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

 • Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 07–00 och hålla öppet klockan 05–01.
 • Övriga restauranger får använda 75 % av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 07–00 och hålla öppet klockan 05–01.
 • Utskänkningen får inledas till exempel samtidigt som frukostserveringen kl. 07 om regionförvaltningsverket givit tillstånd till detta. Utan detta tillstånd får utskänkningen inledas tidigast kl. 09.
 • Kunden behöver inte ha en egen bords- och sittplats på uteserveringar. Man måste dock se till att hålla avstånd och iaktta god hygien. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser gäller inte uteserveringar.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Begränsningarna är i kraft 2.6–10.8.2021.

Man kan ordna sammankomster inomhus och i begränsade utomhuslokaler utan begränsningar på personantalet. Vid sammankomster inomhus med fler än tio personer ska kunderna eller deltagarna ha möjlighet att hålla avstånd, alltså att undvika närkontakt till varandra. Med närkontakt avses att kunder vistas inomhus på högst två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller fysisk kontakt.

Vid utomhusevenemang för fler än 50 personer ska kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt, men specifika avstånd krävs inte.

Om en tillställning som ordnas inomhus har fler än tio deltagare eller en tillställning utomhus har fler än 50 deltagare ska man dessutom följa anvisningarna som undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade den 31 maj (länk) i arrangemangen för att förebygga coronavirussmittor. Dessutom bör hygienkraven följas: kunderna ska till exempel erbjudas möjlighet till handtvätt och vistelsen ska ordnas så utspritt som möjligt.

Privata tillställningar

Rekommendationen gäller tills vidare.

För privata tillställningar rekommenderas samma begränsningar som för offentliga tillställningar.

Det lönar sig att i första hand ordna fester som ordnas hemma eller i andra privata lokaler under våren och sommaren utomhus, samt att beakta gällande rekommendationer om deltagarantal för privata tillställningar och andra anvisningar om att ordna trygga evenemang.

Undervisningen på andra stadiet fortsätter på distans

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande inom specialundervisningen och med funktionsnedsättningar samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Distansundervisningen började när den nya bedömningsperioden inleddes den 3 december 2020 och fortsätter fram till den 5 april 2021.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

När du anländer till Finland och Helsingfors hoppas vi att du

 1. visar upp ett intyg på att du haft covid-19 under de sex senaste månaderna
 2. visar upp ett intyg på ett negativt covid-19-testresultat (test som tagits inom 72 timmar)
 3. visar att du reserverat tid till coronatest genom Finentry-applikationen.  

Fyll i symtomenkäten och personuppgiftsblanketten på förhand redan under resan. När du kommer till testnings- och rådgivningsstället ska du ha med dig eventuella intyg samt pass eller identitetskort. 

Be färjans personal om en symtomenkät och personuppgiftsblankett. Testnings- och rådgivningsställena ligger i terminalen och på bilplan. 

Coronavirustest i Finland

Vi rekommenderar 14 dygns frivillig karantän till alla som anländer till Finland. Du kan förkorta din frivilliga karantän med två coronavirustest. 

Om du inte har något av ovannämnda intyg hänvisas du till det första coronavirustestet i hamnen. Det andra testet utförs tidigast 72 timmar efter det första testet. 

Om du inte går och tar det första coronavirustestet i hamnen ska du söka dig till testning på din vistelse- eller bostadsort inom ett dygn.    

För att skydda andra ska du stanna i frivillig karantän tills båda testresultaten är klara och negativa. 

I samband med testet får du råd om hur du ska agera i fortsättningen.  

Om du vistas i Finland mindre än 72 timmar

 • och du vid ankomsten har ett av de ovan nämnda intygen behöver du inte testa dig för coronaviruset i Finland
 • och du inte har något av de ovan nämnda intygen, ska du stanna i frivillig karantän. 

Ytterligare information ges av coronarådgivningen i hamnen: www.thl.fi.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Högstadieskolorna i närundervisning

Grundskolans årskurser 7–10 återvände till närundervisning från och med måndagen den 3 maj 2021.

Andra stadiet i närundervisning

Andra stadiet återvände till närundervisning från och med måndagen den 3 maj 2021.

Rekommendation om användning av ansiktsmask för personal i grundskolorna

Det rekommenderas att all personal i grundskolorna ska använda ansiktsmask på jobbet. Genom att följa maskrekommendationen kan man trygga att närundervisningen kan fortsätta och minska exponeringssituationer i skolorna. Rekommendationen träder i kraft i Helsingfors 11.11.2020.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

Skolornas rekommendation om användning av munskydd utvidgas att omfatta elever i åk 6

Den grundläggande utbildningens rekommendation om användning av munskydd utvidgas från och med 13.1.2021 att gälla elever i åk 6 i enlighet med THL:s rekommendation. Användning av munskydd rekommenderas, om det inte finns hälsomässiga hinder. Eleverna ges anvisningar om hur munskyddet kan användas på ett tryggt sätt. Eleverna i åk 6 får munskydden från skolan, men även egna munskydd är tillåtna. Rekommendationen gäller tills vidare.

16.07.2021 15:08