Hoppa till innehållet

Helsingfors skolor och läroanstalter

Användningen av ansiktsmask utvidgas till grundskolornas sjätteklassister

Institutet för hälsa och välfärd har fredagen den 8 januari uppdaterat sin rekommendation om ansiktsmask. I den grundläggande utbildningen rekommenderas ansiktsmask för sjätteklassisterna oberoende av respektive elevs ålder. I Helsingfors stads grundskolor inleder sjätteklassisterna användningen av ansiktsmask onsdagen den 13 januari.

Det finns en stark rekommendation för användning av ansiktsmask om det inte finns något hälsomässigt hinder för det. Sedan tidigare har rekommendationen om ansiktsmask gällt elever och studerande samt personal inom högstadie-, gymnasie- och yrkesutbildningen.

Användningen av ansiktsmask dämpar smitta och minskar exponeringen. På så sätt kan vi skydda varandra. Helsingfors stad skaffar ansiktsmasker för skoldagen åt eleverna och maskerna delas ut i skolorna. Lärarna instruerar eleverna i hur ansiktsmask används på rätt sätt. Egen ansiktsmask kan också användas. Rekommendationen om ansiktsmask gäller tillsvidare.

Alla bör använda ansiktsmask i mån av möjlighet även under fritiden, såsom vid hobbyutövning och i kollektivtrafiken. Staden bekostar inte användningen av ansiktsmask på fritiden, men maskerna är lättillgängliga och i Helsingfors finns det även ställen där de delas ut åt mindre bemedlade personer.

I anordnandet av utbildning följer vi fortfarande även andra säkerhetsanvisningar och -rekommendationer beträffande corona. Det är ytterst viktigt att fortsättningsvis hålla säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk samt att undvika att röra vid ansiktet. Barn och vuxna med symtom ska omedelbart låta testa sig för coronaviruset. Den coronatestning som staden ordnar är avgiftsfri, man får snabbt komma och testa sig och testresultatet fås inom 1–2 dygn. På webben finns det mer information om den coronatestning som staden ordnar.

Vi uppmanar fortfarande alla vårdnadshavare till grundskolelever och eleverna att ta i bruk THL:s app Coronablinker, med vilken det är lättare att kartlägga eventuella exponeringar och stävja spridningen av coronaviruset. Mer information: koronavilkku.fi.

THL:s webbsidor har information och anvisningar om användning av ansiktsmask för kommuninvånarna


Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) övergår till distansundervisning

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat dem som får specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning, liksom också studerande som av olika skäl får individuellt stöd. Distansundervisningen börjar 3.12.2020 och fortsätter till 31.01.2021.

Helsingfors, Esbo och Vanda drog ändå upp som riktlinje att alla abiturienter med hänsyn till likabehandling erbjuds möjlighet till närundervisning från 18.1.2021 till utgången av period tre.

Virtuell bänksuddardag i Helsingfors gymnasier, de gamlas dans flyttas

Februari 2021 är bänkskuddardagen virtuell och de gamlas dans skjuts fram till senare i vår. Studerandena uppmuntras dock att ordna en gemensam virtuell ”penkis” t.ex. i form av abivideor, den 11 februari. 

De som deltar i de gamlas dans kan själva påverka valet av festdag och hur festen ska utformas. Instruktioner för hur man på ett säkert sätt ska öva inför dansen ges när gymnasisterna återvänder till skolan. Instruktionerna kommer att följa anvisningarna från THL, SHM, Utbildningsstyrelsen och Helsingfors stads hälsovårdsmyndigheter.

Dessa beslut syftar till att förhindra smittspridning och karantän som kan uppstå till följd av tillställningarna, för att inte äventyra studentskrivningarna, som börjar 16 mars.

För personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas användning av munskydd inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser, såsom vikarier, daghemsassistenter, daghemschefer, arbetspraktikanter och inlärare i arbetet.

Munskyddsrekommendationen utfärdades också för årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever i årskurserna 7-9, men man kan också använda egna munskydd.

Helsingfors har färdigställt planer för exceptionella undervisningsarrangemang för den händelse att de blir nödvändiga på grund av coronaläget och för att undervisningen ska kunna ordnas på ett tryggt sätt också då. ”Vid behov kan vi inom den grundläggande utbildningen snabbt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, som är möjliga till följd av att en ändring av lagen om den grundläggande utbildningen godkändes efter midsommaren. Elever i årskurs 1–3, elever med särskilt stöd och elever inom förberedande undervisning får emellertid fortgående närundervisning, medan de äldre skoleleverna får turvis när- och distansundervisning vid behov. I gymnasierna och inom yrkesutbildningen kan man på samma sätt som på våren ta i bruk nät- och distansundervisning för att säkerställa att lokalerna är tillräckligt rymliga. På arbetarinstituten har närundervisningen kompletterats med fler distanskurser – något vi fick goda erfarenheter av på våren”, berättar sektorchef Liisa Pohjolainen.

Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som rör skolgång

Frågor som rör den svenskspråkiga undervisningen besvaras på onsdagar kl. 9–17 på numret 09 310 10027, medan frågor som rör elevers och studerandes skolgång i finskspråkiga skolor besvaras på finska och engelska på vardagar kl. 9–17 på numret 09 310 10025.

Information till föräldrar i Helsingfors om testande av barn för corona

IInstitutet för hälsa och välfärd THL gav anvisningar för vad man ska göra då ett barn insjuknar i luftvägsinfektion. Anvisningarna redogör för omständigheterna under vilka barnet ska föras till coronavirustest och när barnet kan återvända till dagvård eller skola. Helsingfors följer THL:s anvisningar. Helsingfors har meddelat förmyndarna till barn om de nya anvisningarna. Anvisningarna finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats

Borgmästarens självständighetsfest för Helsingfors fjärdeklassare flyttas till våren

Borgmästarens traditionella firande av självständigheten för alla fjärdeklassare i Helsingfors skolor flyttas på grund av coronavirussituationen till våren 2021. Avsikten var att ordna festen i Finlandiahuset torsdagen den 3 december.

19.8: Borgmästarens självständighetsfest flyttas till våren
15.01.2021 11:05