Suoraan sisältöön

Staden stöder företag och andra organisationer

Projektet med terassen på Senatstorget går vidare. Ansökningstiden gick på fyra dagar men ledde till mer än 100 ansökningar. Av dessa valdes 16 restauranger som verkar i Helsingfors centrum. Det visuella intrycket hämtar inspiration hos de urbana koloniträdgårdarna med stugor och odlingsspalter. Säkerheten och områdets kulturhistoriska värden utgör grunden för planeringen.

Helsingfors ger tilläggsanvisningar och rådgivning för evenemangsarrangörer i undantagsläget orsakat av coronavirus

Tilläggsanvisningarna för evenemangsarrangörer med anledning av coronaviruskrisen har planerats av stadens olika myndigheter och serviceproducenter i samarbete med två evenemang, det traditionella Helsinki Cup och det nya Suvilahti Summer. Syftet med anvisningarna är att handleda och hjälpa evenemangsarrangörer att hindra att coronavirus smittar under evenemangen och på så sätt garantera en trygg upplevelse för besökarna i evenemanget.

Snabbare tillståndsbyråkrati

För restaurangterrassernas del har staden redan tidigare fattat beslutet att inte uppbära avgifter för terrasserna för april och maj 2020. Nu uppbärs inte avgifter för juni heller. För restaurangverksamhetens del använder staden en tillståndsprocess som är lättare och dessutom enligt en tidtabell som är snabbare. Staden gör det lättare än förr att utvidga terrasserna.

Platser för tillfällig affärsverksamhet på olika håll i staden

Staden möjliggör också tillfälliga affärs-, idrotts- och kulturaktiviteter där var människor rör sig just nu, det vill säga på skvärer, torg, parker och stränder. Tillfällig företagsverksamhet är också möjlig på båtar och på bryggor som inte används av vattenvägstrafiken.

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors

Idag, 20 april, öppnar Helsingfors stad ansökningen om verksamhetsstöd för ensamföretagare för ekonomiska förluster orsakade av coronaepidemin. Helsingfors beviljar ett engångsstöd på 2000 euro för ensamföretagares verksamhet för perioden 16.3–31.8.2020. Verksamhetsunderstödet finansieras av arbets- och näringsministeriet. Man kan även ansöka om stödet retroaktivt.

Du kan söka verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors i tjänsten asiointi.hel.fi I tjänsten finns även instruktioner. Du når tjänsten via denna länk.

Många företag och andra organisationer i Helsingfors har hamnat i kritiska ekonomiska situationer på grund av coronaviruset.

Staden har nu beviljat verksamhetsstöd till cirka 5 000 företagare

Helsingfors stad öppnade ansökningen för ensamföretagares verksamhetsstöd den 20 april. Verksamhetsstödet för ensamföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för de kostnader som företagsverksamheten har orsakats under coronakrisen. Staden har nu beviljat verksamhetsstöd till cirka 5 000 företagare. Helsingfors har alltså stött ensamföretagare med cirka 10 miljoner euro för att täcka skador som orsakats av coronavirusepidemin.

Staden stöder företagare och arbetssökande i coronakrisen

Helsingfors stad hjälper företagare på många sätt under coronakrisen och letar jämt efter nya sätt att underlätta företagens situation. Många tjänster, som t.ex. skötsel av sysselsättning, fortsätter som vanligt, fast nu på distans.

Helsingfors erbjuder företagen möjlighet att ansöka om befrielse från tomthyra

För att underlätta situationen för företag i branscher som råkat i svårigheter på grund av coronakrisen, har Helsingfors stad beslutat erbjuda dem en möjlighet att ansöka om befrielse från tomthyra. En arrendator kan befrias helt från plikten att betala hyra för en period om tre månader. Befrielse från att betala hyra ska ansökas på särskild blankett. Ansökan ska lämnas in till staden senast den 31 maj 2020. Ytterligare information och ansökningsblankett publiceras fredagen 17 april på sidan Till tomtarrendatorer.

Staden söker aktivt sätt att förbättra situationen

I den första fasen har staden idag vidtagit åtgärder för att förhindra omedelbara kassakriser hos företag och andra aktörer. För besluten i nästa fas bjuds representanter för bland annat Helsingfors Företagare och Helsingforsregionens handelskammare med på samtalen.

Enligt dagens beslut, riktlinjerna för den första fasen, kan betalningen av hyror för i stadens affärslokaler och andra affärslokaler vid behov avbrytas för högst tre månader. Förfallna hyror betalas enligt en betalningsplan för tolv månader som avtalas separat med varje företagshyresgäst. Försenade betalningar leder inte till några påföljder. Även Helsingfors stadskoncerns dotterbolag rekommenderas att följa denna riktlinje i den mån det finns utrymme i ekonomin för detta.

Dessutom tar staden inte ut någon hyra av hyresgäster som bedriver verksamhet i stadens lokaler under den period som sektorns egna verksamheter är stängda. Detta gäller de hyresgäster som bedriver verksamhet vid verksamhetsställen som nu är stänga.

Stöd till företag

Staden har även initierat praktiknära åtgärder inom rådgivning och stöd till företag. Målet är att kontinuerligt förbättra lägesbilden och hitta konkreta, omedelbara sätt att hjälpa företagare i trångmål.

Staden har på på NewCo Helsinkis webbplats sammanställt en lista över stödåtgärder till företagare som uppdateras. Staden har dessutom sedan förra veckan bedrivit aktiv kundkommunikation om coronavirusstödtjänsterna till företagare. Också NewCo Helsinki, som utgör en del av stadens verksamhet, erbjuder företagare krisrådgivning tillsammans med sina partner.

En regional krisarbetsgrupp för uppstartsföretag håller på att starta sin verksamhet. Gruppen bedrivs i ett samarbete mellan start up-campuset Maria 01, Helsinki Business Hub och Business Finland.

Stadens understöd till organisationer

De understöd som Helsingfors stad har beviljat organisationer för 2020 kommer i den rådande situationen inte att krävas tillbaka om understödet eller delar av det inte används på grund av situationen med coronaviruset. De organisationer som vill kan i den exceptionella situationen modifiera och anpassa sin verksamhet så att de kan använda understödsfinansieringen för att stödja sina målgrupper på andra sätt.

Understödets användningsändamål kan ändras, men även därefter måste ändamålet uppfylla de understödskriterier som har fastställts av den som har beviljat understödet. Ändring av understödets användningsändamål behöver inte ansökas separat.

Staden kan betala företagarens fakturor snabbare än på förfallodagen

Företag som levererat tjänster eller produkter till staden kan nu anhålla om att fakturan eller fakturorna som är ställda på staden betalas tidigare än på förfallodagen. För att fakturan ska betalas tidigare ska man fylla i blanketten (på finska) på affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst Talpas webbsidor.

Helsingfors stads instruktioner till livsmedelsföretagen pga. coronaviruset

I den nuvarande epidemisituationen bör livsmedelsföretag såsom restauranger, caféer, livsmedelsaffärer, bagerier och andra livsmedelsproduktionsanläggningar följa speciellt god hygien i sin verksamhet. Hygieninstruktioner för livsmedelsföretag samt svar på ofta ställda frågor finns på Livsmedelsverkets sidor.

Stadens kundfakturering

Ekonomiförvaltningstjänsten kan på kundens begäran förlänga betalningstiden för fakturor vars belopp överskrider 100 euro till 60 dagar i stället för det normala 30 dagar. Detta gäller stadens kundfakturor för olika tjänster.
18.06.2020 13:51