City of Helsinki    search
suomeksi på svenska in english

Meddelande 6.2.2007

Folk trivs i stadens hyresbostäder

Enligt senaste s.k. Hyresenkät är fyra femtedelar av invånarna i Helsingfors stads hyres- och bostadsrättsbostäder nöjda med sina bostäder och trivs i sina hus. Bara var tionde uppgav sig vantrivas. Särskilt bra trivs de som bor i bostadsrätt eller servicebostad. Sedan senaste enkät, gjord år 2001, har boendetrivseln av svaren att döma dock försämrats något.

De faktorer som bäst förklarade boendetrivsel visade sig vara nöjdhet med husets skick, lugn och ro, avsaknad av störande trafikbuller, ordning och reda i trappuppgången och på gården, att ofog inte gjordes, och en känsla av trygghet i huset och på gården. Även hyran och typen av hus hade samband med trivseln, men i lägre grad än nyss nämnda faktorer. I höga höghus trivdes man något sämre än i låga höghus.

Underhållet kunde vara bättre

Det finns rum för förbättring i underhållet av stadens hyresbostäder och hus. Ca. var femte var missnöjd med sin bostads allmänskick. Var fjärde tyckte att underhålls- och reparationsarbetena på fastigheten var högst av nöjaktig standard. Många tyckte att fastigheternas skötsel och reparationer inte sköttes ordentligt. Även informerandet om reparationerna lämnade övrigt att önska.

Överkomliga hyresbostäder behövs

Efterfrågan på stadens hyresbostäder överskrider utbudet många gånger om. För många låg- eller medelinkomsttagare, däribland många av stadens anställda, är stadens hyresbostäder resp. bostadsrätter ett av få realistiska sätt att skaffa en överkomlig bostad i Helsingfors.

Enkäten utfördes våren 2005 så, att ett frågeformulär om boendetrivsel och boendeservice skickades till en fjärdedel av stadens hyresgäster, slumpmässigt utvalda. Svarsprocenten blev ca. 60, efter att över sjutusen hushåll besvarat formuläret. Enkäten var en fortsättning på en liknande enkät gjord år 2001.


Förfrågningar: Forskare Erkki Korhonen,
tel. (09) 310 36295
eller e-mail:


Källa: Erkki Korhonen, Janne Takala: Asumisviihtyvyys Helsingin kaupungin vuokra- ja asumisoikeustaloissa vuonna 2005. Helsingfors stads faktacentral,
undersökning 2006:8

Pris: 14 € (inkl. mvs. 8 %)

Försäljning: Faktacentralens bibliotek
på Katrinegatan 3
Tel: (09) 169 3135Försäljning: Faktacentralens bibliotek
på Katrinegatan 3
Tel: (09) 310 36377


Verkkokauppa: granum.uta

Beställningar: Tel. (09) 310 36293 eller
tietokeskus.tilaukset@hel.fi

 
  P.O. Box 5500, 00099 City of Helsinki - Tel: +358 9 1691 - Fax: +358 9 169 37 7 - tietokeskus.kirjaamo@hel.fi