Bild: Helsingfors stadsfullmäktiges dokument 33/1914
Bild: Stadsplaneringskontoret
Bild: Nasakuva Oy / Helsingfors stadsmuseum
Bild: Helsingfors stadsmuseum
Bild: Oy Yleisradio Ab / Helsingfors stadsmuseum

Bild: Stadsplaneringskontoret


PLANERING

Planering av Centralparken

Centralparkens planeringshistoria

Centralparken är en del av Helsingfors stadsbild och historia. År 1911 lade arkitekt Bertel Jung fram ett förslag om en centralpark i Helsingfors. Förslaget omfattade Kajsaniemi, Hagasund, Hesperia och Djurgården samt södra delen av Grejus (Reijola) skogsmarker. Planen kompletterades senare så att parken utgjorde en skogs- och parkzon som löper genom staden. Frilufts- och idrottsområden med aktiviteter jämte service anlades i parken, likaså ett omfattande nät av friluftsleder. Här placerades också Olympiastadion och Simstadion samt övriga viktiga byggnader i anknytning till de olympiska spelen.

För att trygga utvecklingen av Centralparken fastställdes delgeneralplanen 1978 och en del av parken är detaljplanerad. Området som i delgeneralplanen har anvisats för Centralparken börjar i Dal norr om Tölöviken och löper ända till Vanda å. Centralparkens område är också upptaget i Helsingfors Generalplan 2002.


Planeringen i dag:
Centralparken och Helsingforsparken

Centralparksområdet från Bertel Jungs tider är numera Centralparkens sydligaste del. Hit hör Kajsaniemi park, parkområdena kring Tölöviken, Stadsträdgården, Borgbacken och Olympiastadion. Både för restaureringen av Kajsaniemi park och för Tölövikens parkområden har en internationell landskapsarkitekturtävling anordnats. Centralparkens sydligaste del ska vara ett vardagsrum för Helsingforsborna, en mötesplats för kultur och rekreation.

I norr går Centralparken fram till Tomtbacka och till Helsingforsparken som börjar i Vanda ådal. Parkerna står också i förbindelse längre söderut i Broholmen.


Detaljplanen för centralparken

Centralparkens område är upptaget i Helsingfors Generalplan 2002. Generalplan 2002 säkerställer att Centralparken bevaras.

På basis av generalplanen har man gjort detaljplaner för hela Centralparken. Se planerna: kartta.hel.fi.

Klick för större bild

HELSINGFORS STAD SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH