Karttapohja: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2002
Kuva: Roy Koto/ Viherosasto
Kuva: Paula H’nninen / Viherosasto

Kuva: Roy Koto/ Viherosasto
Kuva: Tuulikki Rautio
Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2002
Kuva: Vesa Koskela/ Ymp’ristÝkeskus
Kuva: Heikki Willamo
Kuva: Heikki Willamo
Kuva: Henri Oksanen/Ymp’ristÝkeskus


CENTRALPARKEN
     - nära till skogen,
       natur i staden


Helsingfors genomkorsas från söder till norr av Centralparken, som bjuder på goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Naturen är mångsidig, terrängen omväxlande och däggdjurs- och fågelarter förekommer i riklig mängd. Centralparken börjar i söder vid Tölöviken mitt i staden och sträcker sig till Tomtbacka och Vanda å vid stadens norra gräns. Med sina tusen hektar är den tio kilometer långa Centralparken en utmärkt representant för sydkustens rika och omväxlande natur.

I Centralparken kan man förnimma årstidernas rytm, färg, ljus och doft. Den är ett utfärdsmål där man kan leka, motionera, sporta, sköta odlingslotter, studera naturen och koppla av. Mången helsingforsares arbetsväg går också genom Centralparken.

I parkens norra del finns fyra naturskyddsområden: Långforsens backlund, Tomtbacka urskogsområde, Nackböle arboretum och strandlunden i Grotens fors, som också hör till det nationella lundskyddsprogrammet. En framställning om skydd av ett nytt naturskyddsområde, Vanda åbrink, har lämnats.  Störst är Centralparken i Tomtbacka, där vegetationen består av frodig och naturlig urskog. I Tomtbacka finns numera Helsingfors största och enhetligaste skogar.

Djurinvånare i Centralparken är bl.a. älg, grävling, räv, skogshare, fälthare, småvessla, mårdhund och bisamråtta. Under häckningstiden fylls skogen av fågelsång. Till häckningsarterna hör bl.a. spillkråka, kungsfågel, nötskrika, mesar, järnsparv, trädgårdssångare, grönsångare och liten flugsnappare.

År 2014 fyllde Centralparken etthundra år. År 1914 godkände Helsingfors stadsfullmäktige arkitekt Bertel Jungs plan till Helsingfors Centralpark.HELSINGFORS STAD SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH