YlŠkuva: YmpŠristškeskus, alakuva: Stig Baumgartner
Kuva: Arto Nironen / YmpŠristškeskus
Kuva: Antero Aaltonen
Karttapohja: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2002

LUONNON SUOJELU JA HOITO
 

Nykytila

 • metsiä noin 700 hehtaaria
 • paljon varttuneita kuusivaltaisia metsiä
 • lehtipuita on runsaasti Maunulan ja Haltialan alueilla

Luonnon erityispiirteitä

 • Lehdot Vantaanjoen rannalla
 • Haltialan aarnialue
 • Haltialan haapametsät ja lehtikuusikko
 • Maunulan saarnimetsä ja pähkinäpensaslehdot
 • runsaat valkovuokkoesiintymät keväisin eri puolilla Keskuspuistoa
 • aukeiden alojen reunametsät

Luonnonsuojelualueita

 • Pitkäkosken rinnelehto: Vantaanjokiuoman rinnelehtoa salskeiden kuusten katveessa
 • Haltialan aarnialue: vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa mm. tikat viihtyvät
 • Niskalan arboretum: puulajipuisto, jossa muutamia kymmeniä eri puulajeja, lisäksi alalajeja ja lajikkeita
 • Ruutinkosken lehtoalue: Vantaanjoen varren rantalehtoa kosken varrella ja pensasniittyä suvantopaikoilla
 • muita arvokkaita luontokohteita ovat mm. Maunulan pähkinäpensaslehdot (luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi) ja rauhoitetut luonnonmuistomerkit: kynäjalavaryhmä Ruutinkoskella ja Kuninkaantammi Pitkäkoskella
 • Lisätietoa: Helsingin luontotietojärjestelmä

Luonnonhoito

Keskuspuistoa kehitetään edelleen ulkoilupuistona. Keskuspuisto turvaa kaupunkilaisille mahdollisuuden jokapäiväiseen ulkoiluun ja edistää kaupunkilaisten ja luonnon ystävyyttä. Metsäluontoa hoidetaan, jotta luonnon monimuotoisuus säilyisi ympäristön rasituksista ja runsaasta virkistyskäytöstä huolimatta.

Taajamissa noudatetaan luonnonmukaisen metsänhoidon periaatteita. Hakkuissa säästetään mm. lintujen ja muiden eläinten pesimäpaikkoja. Kaupungilla on selkeät ja monipuoliset hoitotavoitteet, jotka sisältävät mm. metsäluonnon monimuotoisuuden vaalimisen.

Keskuspuistoa hoidetaan vuosina 1997–98 laaditun luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Se on viranomaisten ja asukkaiden yhteistyönä laadittu pitkäaikainen hoitosuunnitelma, jossa on otettu huomioon maisema- ja ympäristöarvot, virkistyskäyttö ja asukkaiden mielipiteet. Uusi luonnonhoitosuunnitelma on tekeillä. Ympäristökeskus laatii luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat. Alueita hoitaa rakennusvirasto.

Haltialan korven ennallistaminen

Haltialan korven ennallistamisen tavoitteena on palauttaa metsän luontainen lajikoostumus, elinympäristön luonnonmukainen rakenne sekä luonnon omat kehityskulut. Puiden ikäjakaumaa halutaan monipuolistaa niin, että metsässä on kaikenikäisiä puita, myös hyvin vanhoja yksilöitä. Ne ovat monille eliölajeille tärkeitä suojan ja ravinnon lähteitä. Myös puulajeja, erityisesti lehtipuita, halutaan lisää. Patoamalla ojia pyritään palauttamaan luonnon vesitasapaino. Tämä mahdollistaa myös rahkasammalkerroksen paksuuntumisen.


HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEKSI