Lauttasaaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja rakennukset

Rakennetun ympäristön arvottaminen

Huvilakauden epäsäännöllisyys, 1930-luvun lopun tehokkuusnäkökulmat ja 1950-luvun vehreä esikaupunki-ihanne muodostavat kaikki oman yhä nähtävissä olevan tasonsa Lauttasaaren rakentamisen historiassa. Nämä historialliset tasot yhdessä myöhemmin toteutuneiden kaavoitus- ja rakennushankkeiden kanssa tekevät Lauttasaaresta omintakeisen kokonaisuuden, jonka sisältämät arvot eivät ole suoraan liitettävissä yksittäisiin rakennuksiin.

Lauttasaaren arvotustyö on tehty kahdesta näkökulmasta. Kaavahistoriallisella tutkimuksella on pyritty löytämään alueita, joissa on säilynyt Lauttasaaren rakentumisen vaiheita hyvin ilmentäviä piirteitä. Rakennuskohtaisessa arvotustyössä on painotettu kulttuurihistoriallista näkökulmaa unohtamatta rakennuksiin liittyviä arkkitehtonisia arvoja.

Rakennettuun ympäristöön liittyvät kaupunkikuvalliset arvot on tietoisesti jätetty työn ulkopuolelle. Kaupunkikuvallisten arvojen määrittely ei kuulu kulttuurihistoriallisesti painotetun rakennusinventoinnin piiriin ja työ vaatii oman erikoisosaamisensa ja kysymyksenasettelunsa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

Lauttasaaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden määrittely perustuu tutkimukseen kaupunginosan maankäytön ja kaavoituksen historiasta. Tutkimuksen tuloksena syntyi tietoa siitä, miten ja missä rakennetun ympäristön eri kehitysvaiheet näkyvät tämän päivän Lauttasaaressa. Suojelutavoitteena näillä arvoalueilla tulisi olla historiallisten piirteiden vaaliminen, mikä maankäytön suunnittelussa merkitsee harkittua tie- ja katulinjausten, kiinteistörajojen sekä rakennusalojen ja -tehokkuuksien suunnittelua.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Rakennuskohtaisessa arvotuksessa lähtökohtana on käytetty arkkitehti Tommi Lindhin Haagan kaupunginosan inventoinnissa käyttämää menetelmää, jota on työn aikana jonkin verran muokattu.

Rakennuskohtaiset arvot on jaettu neljään luokkaan: arkkitehtonisiin arvoihin, historiallisiin arvoihin, rakennuskokonaisuusarvoihin ja säilyneisyyteen. Jokainen arvotettu rakennus on saanut yhden määritelmän kustakin luokasta. Historiallisten arvojen luokasta rakennus on voinut saada useita määritelmiä. Rakennuskokonaisuusarvot perustuvat erikseen määriteltyihin rakennuskokonaisuuksiin. Rakennuskokonaisuus muodostuu rakennuksista, joilla on yhteinen suunnittelija, käyttötarkoitus ja suunnitteluajankohta tai ainakin kaksi edellisistä.

ArvotSelite
Arkkitehtoniset arvot Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Historialliset
arvot
Rakennukseen liittyy rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy kaavahistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä kaavahistoriallisia arvoja.
Rakennus-
kokonaisuusarvot
Rakennus on osa useamman rakennuksen kokonaisuutta.
Rakennus on osa arkkitehtonisesti merkittävää useamman rakennuksen kokonaisuutta.
SäilyneisyysRakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
Rakennuksessa on tehty runsaasti muutoksia.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset ovat onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.

Määritelmien perusteella rakennuksille on laskettu rakennuskohtainen kokonaispistemäärä, jota on käytetty arvotuksen aputyökaluna. Lopullinen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten valikoima on syntynyt inventoijan ja Helsingin kaupunginmuseon rakennustutkijoiden yhteistyönä.

Lauttasaaren rakennetun ympäristön arvotus noudattaa inventointityön aluerajausta eli Vattuniemen keski- ja itäosien rakennuskantaa ei ole arvotettu. Rakennuskohtainen arvotustyö on rajattu käsittämään ne inventointialueen rakennukset, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 1975.

 Takaisin edelliselle sivulle