2 L u k u.

Yleiset järjestysmääräykset

3 §. Älköön kukaan julkisesti käyttäytymisellään häiritkö yleistä järjestystä tai loukatko säädyllisyyttä.

4 §. Henkilön, joka ilman hyväksyttävää syytä oleskelee rautatie- tai linja-autoasemalla, lentoasemalla, metroasemalla, alkoholimyymälän välittömässä läheisyydessä tai jalankulkutunnelissa, on poliisin käskystä poistuttava.

Asiaton oleskeleminen on kielletty sellaisella satama-alueenosalla, joka on aitauksella ja kieltotauluin merkitty eristetyksi alueeksi. Tullimiehellä ja kaupungin satamavalvojalla on oikeus tällaiselta ja muualtakin satama-alueelta määrätä poistumaan henkilöt, jotka siellä asiattomasti oleskelevat.

5 §. Tulipalopaikalla ja muulla onnettomuuspaikalla, missä poliisimiestä ei ole saapuvilla, on noudatettava sammutus- ja pelastustyötä johtavan henkilön määräyksiä. Vastoin sanotun henkilön antamaa kieltoa älköön kukaan menkö palo- tai onnettomuuspaikalle tai oleskelko siellä.

6 §. Juhlasaattue, kulkue, kokous tai väkijoukko, joka saattaa häiritä uskonnollista toimitusta tai muuta kokous- tai juhlatilaisuutta, älköön sen aikana asettuko tai kokoontuko kirkon, hautausmaan tai kokouspaikan välittömään läheisyyteen.

Juhla- tai muusta kulkueesta sekä hautaussaattueesta on hyvissä ajoin ilmoitettava poliisille, joka hyväksyy reitin ja antaa tarvittaessa muita ohjeita.

7 §. Yleisellä paikalla uiminen on luvallista vain siihen tarkoitukseen erityisesti osoitetulla uintipaikalla.

8 §. Yleisellä paikalla olevalla penkillä loikominen tai nukkuminen on kielletty. Samoin on kielletty nukkumis- tai muuna oleskelupaikkana käyttämästä veneen alustaa tai roskan, hiekan tahi muun tavaran säilytykseen tarkoitettua laatikkoa tai säiliötä. Niin ikään on kielletty toisen omistaman veneen, aluksen, ajoneuvon tai muun kulkuneuvon luvaton käyttö oleskelu- tai nukkumispaikkana.

Ajoneuvoa älköön yleisellä paikalla ilman poliisin lupaa käytettäkö asumiseen muualla kuin tähän tarkoitukseen erityisesti varatulla alueella.

Leiriytyminen yleisellä paikalla muualla kuin tähän tarkoitukseen erityisesti varatulla paikalla on kielletty.

9 §. Istutuksen ja hoidetun nurmikon tarpeeton tallaaminen sekä sille meneminen on kielletty, jollei nurmikkoa ole osoitettu yleisölle käytettäväksi.

2 mom. kumottu (25.1.1982)

Yleisellä paikalla olevan tai yleiseen käyttöön luovutetun kahluualtaan tai -lammikon käyttö on sallittu vain lapsille ja heidän hoitajilleen.

Tarpeeton kiipeileminen yleisellä paikalla olevaan puuhun, pylvääseen ja patsaaseen, rakennukseen tai rakennelman katolle ja ulkonevalle osalle sekä telineille on kielletty.

10 §. (19.6.1996) Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen häiritsevä nauttiminen yleisellä paikalla on kielletty.

11 §. Kumottu (25.1.1982)

12 §. Yleisellä paikalla tai sellaiselle paikalle ei saa heittää kiviä tai ampua jousella, kumilingolla, ilmakiväärillä tai -pistoolilla tahi muulla senkaltaisella välineellä. Niin ikään on koiranpommin tai muun samantapaisen esineen heittäminen yleiselle paikalle tahi sillä räjäyttäminen kielletty.

Muualla yleisellä paikalla kuin urheilukentällä tai tarkoitusta varten muutoin luovutetulla paikalla on urheileminen ja leikkiminen sallittu vain, jos siitä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä liikenteelle tai yleiselle järjestykselle.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on määrätty, koskee myös yksityistä aluetta, jos toiminta aiheuttaa vaaraa tai kohtuutonta häiriötä.

13 §. (25.1.1982) Nuotio- ja kokkotulen tai niihin rinnastettavan avotulen sytyttäminen ja polttaminen samoin kuin ilotulitusaineiden tahi muunlaisten räjähdysaineiden polttaminen on kielletty ilman poliisin lupaa.

14 §. Ampuma-asetta ei ilman poliisin lupaa saa käyttää muualla kuin ampumaradalla.

Siviilipukuinen henkilö ei yleisellä paikalla saa kantaa verhoamatonta ampuma- tai teräasetta eikä ilmakivääriä tai -pistoolia.

15 §. Räikeä-äänisen viheltimen, pillin tai muun sellaisen aiheeton käyttäminen on kielletty.

Äänenvahvistimen käyttäminen yleisellä paikalla tai siten, että yksityiselle alueelle sijoitetusta vahvistimesta ääni välitetään yleiselle paikalle kuultavaksi, on sallittu vain poliisin antamalla luvalla, jollei kokoontumisoikeuden käyttämisestä annetuista säännöksistä muuta johdu. Radiolaitteen, nauhurin ja levysoittimen häiritsevä käyttö yleisellä paikalla on kielletty.

Lentolehtisten ynnä muiden senkaltaisten levittämiseen ilmasta käsin vaaditaan poliisin lupa. Lupa voidaan myöntää vain kaupungin viranomaisen suostumuksella.

Milloin siviili-ilma-aluksen nousuun ja laskuun käytetään muuta kuin hyväksyttyä lentopaikkaa, on siihen saatava poliisilta lupa.

16 §. Kumottu (25.1.1982)

17 §. Avanto tai jäänottopaikka on heti aidattava tai muutoin selvästi merkittävä. Kaupungin omistamalle vesialueelle ei saa tehdä avantoa tai jäänottopaikkaa ilman kaupungin viranomaisen lupaa.

Mitä 1 momentissa on määrätty, ei koske avantoa, jonka läpimitta on enintään 20 cm. Tällaista tai muutakaan avantoa ei saa tehdä 30 metriä lähemmäksi talvitietä. (25.1.1982)

Milloin laivaväylä katkaisee yleisen talvitien, on katkaisukohta selvästi merkittävä ja väylän avaamisesta etukäteen tiedotettava yleisölle.

18 §. Ajoneuvojen ja vaatteiden peseminen, huuhtominen ja kuivattaminen sekä muun senkaltaisen työn suorittaminen yksityisen alueen ulkopuolella on sallittu vain tällaisiin tarkoituksiin määrätyillä paikoilla.

Veneiden säilyttäminen kaupungin omistamilla rannoilla ja yleisillä paikoilla on sallittu vain tähän tarkoitukseen erityisesti varatuilla alueilla.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti puistoalueelle, ulkoilualueelle tai muulle virkistyskäyttöön varatulle alueelle ilman lupaa on kielletty. (4.8.1993)

Mitä 3 momentissa on säädetty, ei koske välttämättömään huoltoajoon, sairaankuljetukseen tai vastaavan muun tehtävän suorittamiseen liittyvää ajoneuvon pysäyttämistä eikä pysäköintiä. (4.8.1993)


Helsingin kotisivulle - Takaisin sisällysluetteloon