Kaupungin asiakirjojen julkisuus

Helsingin kaupunki noudattaa toiminnassaan julkisuusperiaatetta. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa niistä. Jos pyydät henkilötietoja, salassa pidettäviä tietoja tai harkinnanvaraisesti julkisia tietoja, voimme antaa ne sinulle vain tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Tällä sivulla

Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt Helsingin kaupungille

Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaissa.

Tutustu julkisuuslakiin Finlex.fi-sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Halutessasi tietoja Helsingin kaupungin asiakirjoista, voit osoittaa pyyntösi suoraan asiasta vastaavalle toimialalle, virastolle tai liikelaitokselle. 

Siirry kaupungin organisaatiosivuille

Voit tehdä pyynnön myös kaupungin kirjaamossa, josta se ohjataan eteenpäin oikealle taholle. Kirjaamon yhteystiedot löydät kirjaamon sivuilta.

Sinun on yksilöitävä tietopyyntö mahdollisimman tarkasti, jotta pyynnön toteuttaminen on helpompaa. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, joka ei sisällä henkilötietoja, sinun ei tarvitse perustella pyyntöä eikä kertoa, mihin käytät tietoa.

Kun pyydät tietoa salassa pidettävästä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja henkilöllisyytesi. Kaupunki voi pyytää myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Voit tehdä asianosaisen tietopyynnön, omia tietoja koskevan tietopyynnön ja tietopyynnön viranomaisen henkilörekisteristä kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Kahdessa ensin mainitussa tilanteessa sinun tulee tunnistautua vahvalla tunnistautumisella, jotta voidaan varmistua siitä, että kyse on oikean henkilön tiedoista.

Asianosaisen tietopyyntö

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella on tiedonsaantioikeus, jos asiakirjan sisältö voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella on oikeus saada tieto julkisen asiakirjan lisäksi myös sellaisista viranomaisen asiakirjoista, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Ne voivat olla esimerkiksi liikesalaisuuksia, terveystietoja tai yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja.

Asianosaisella on myös oikeus saada tieto asiakirjoista, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi valmisteluun liittyvät asiakirjat ennen kuin päätös on tehty tai asia on käsitelty loppuun.

Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi asianosaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoihin sisältyvistä henkilötiedoista.

Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on yleensä sama tiedonsaantioikeus kuin asianosaisella itsellään. Vajaavaltaisen tiedonsaantioikeus kuuluu yleensä huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Asianosainen saa käyttää asianosaisjulkisuuden perusteella saamiaan tietoja sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevassa asiassa, johon asianosaisjulkisuus kohdistuu. Muussa asiassa asianosainen ei sen sijaan saa käyttää hyväksi tällaista tietoa. Asianosainen ei myöskään saa ilmaista sivulliselle asianosaisasemansa perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja.

Tee asianosaisen tietopyyntö sähköisessä asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oikeus saada itseään koskevia tietoja

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista tietyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. Tämä oikeus on esimerkiksi julkisen palvelun asiakkaalla. Julkisia palveluja toteutettaessa laaditaan usein asiakirjoja. Asiakirjat voivat koskea esimerkiksi asiakkaan hoitoa, huoltoa tai muuta toimintaa.

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot, vaikka viranomaisessa ei olisi vireillä sinua koskevaa asiaa.

Oikeus saada itseään koskevia tietoja on henkilökohtainen. Voit käyttää halutessasi asiamiestä tietojen pyytämiseen. Vajaavaltaisen puolesta oikeutta saada tieto käyttää yleensä hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa.

Tee omia tietoja koskeva tietopyyntö sähköisessä asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit pyytää itseäsi koskevia tietoja myös tietosuoja-asetuksen nojalla kaupungin tietosuojasivuilta löytyvällä lomakkeella.

Tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä

Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, joita ovat esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, ei kuitenkaan sovelleta luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia henkilökohtaisia tarkoituksia ovat muun muassa kirjeenvaihto ja osoitteiston pitäminen. Jos pyydät henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, sinulla on yleensä oikeus saada pyytämäsi tiedot.

Journalistisia tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä sovelletaan vain rajoitetusti. Jos pyydät henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, sinulla on yleensä oikeus saada pyytämäsi tiedot.

Tiedonsaajan tulee suojata henkilötiedot asiattomalta käsittelyltä.

Tee tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tietopyynnön käsittely

Tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Erityistilanteissa, esimerkiksi jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, asia on ratkaistava viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Asiakirjan tyypistä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisesti tai paperisina. Paperitulosteista voidaan periä maksu. Niihin tietoihin, joita ei ole mahdollista luovuttaa sähköisesti eikä paperisina, voit tutustua asiasta vastaavan toimialan, viraston tai liikelaitoksen tiloissa.

Asiakirjoista perittävät maksut (pdf, aukeaa uuteen välilehteen) 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.

Siirry asiakirjajulkisuuden sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)