Hyppää pääsisältöön

Tietoa suunnittelijoille

Lue ammattilaisille suunnattua tietoa suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista, suunnitelmien laatimisesta sekä ohjeita kosteudenhallinnasta, savunpoistosta, viherkertoimesta ja korkeasta rakentamisesta.

Tällä sivulla

Suunnittelijoiden pätevyydet

Rakennushankkeessa on oltava pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija, sekä useimmiten myös yksi tai useampi erityissuunnittelija. Hankkeen suunnittelijat nimetään Lupapisteessä ja suunnittelijat tallentavat itse Lupapisteeseen tiedot työkokemuksestaan ja koulutuksestaan.

Lue kelpoisuusvaatimukset Rakentamisen Topten-käytäntöjen sivulta

Sulje

Suunnitelmien ja piirustuksien laatiminen

Hankkeen suunnitelmat ja piirrokset toimitetaan Lupapisteen kautta.

Mittakaavat:

  • Asemapiirros, 1:500

  • Julkisivukuvat, leikkaus- ja pohjapiirrokset, 1:100.

  • Pientalohankkeiden asemapiirros ja pihasuunnitelmat, 1:200

  • Muu täydentävä suunnitelmamateriaali suunnitelman sisällön mukaisesti, esimerkiksi ikkuna- ja muut detaljikuvat, 1:1.

Tarkista, että kaikki lataamasi liitteet ovat pdf-muodossa, oikein päin ja oikeassa mittakaavassa (paperiarkki 1:1, A4-kerrannaisena). 

Lue tarkempi ohje: PDF-tiedoston luonti mustavalkoiseen rakennuspiirustustulostukseen (pdf, 1 Mt)

Sulje

Toimita erityissuunnitelmat ja allekirjoita ne sähköisesti Lupapisteen kautta. Kun olet varannut esittelyajan ja toimittanut suunnitelmat Lupapisteeseen, ilmoita asiasta alueen tarkastusinsinöörille sähköpostilla. 

Noudata erityissuunnitelmien esitystavassa Ympäristöministeriön ohjetta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

  • Asiakirjoissa tulee olla kansilehti, jossa on vain yksi asianmukaisesti täytetty nimiö, revisiotaulukko ja mahdollinen sijaintikaavio sekä riittävä tila arkistointimerkinnöille.
  • Piirustuksen kuvia, määrittelytekstejä, viittauksia asiakirjoihin tai jakelutaulukkoa ei tule ulottaa kansilehdelle.
  • Nimiön tulee sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta sekä piirustuksen sisällöstä.
  • Jos suunnitelmia on yli 10, liitä mukaan myös luettelo piirustuksista.
  • Tiedostojen tulee olla PDF/A-muodossa.
Sulje

Kaupunkikuvatyöryhmä ja teknillinen työryhmä

Helsingin kaupunkikuvatyöryhmä antaa pyydettäessä lausuntoja sekä osallistuu kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden valmisteluun ja arviointiin.  

Työryhmä kokoontuu kahden viikon välein maanantaisin klo 14 alkaen. Pääsuunnittelija toimittaa esittelyaineiston Lupapisteen kautta lupakäsittelijälle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja täydennykset aineistoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Työryhmään kuuluu rakennusvalvonnan lupayksiköiden päälliköiden ja työryhmän sihteerin lisäksi edustajat kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksesta ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta sekä kaupunginkanslian aluerakentamisesta. Työryhmässä ovat myös ulkopuoliset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen erikoistuneet arkkitehtijäsenet ja tarvittaessa muita asiantuntijoita, kuten kaupunginmuseon edustaja.

Sulje

Rakennusvalvonnan teknillinen työryhmä tukee rakennuslupahankkeiden teknisten ratkaisujen arviointia ja antaa pyydettäessä lausuntoja uusista rakennusteknisistä ratkaisuista.

Työryhmä kokoontuu kahden viikon välein torstaisin klo 8.30 alkaen. Suunnittelija toimittaa esittelyaineiston Lupapisteen kautta lupakäsittelijälle viimeistään viikkoa ennen kokousta ja täydennykset aineistoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Työryhmään kuuluu Helsingin rakennusvalvonnan rakenneyksikön ja talotekniikkayksikön päälliköiden lisäksi Helsingin ympäristöpalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajat sekä kolme ulkopuolista asiantuntijajäsentä.

Sulje

Lue ohje kaupunkikuvatyöryhmälle ja teknilliselle työryhmälle toimitettavasta esittelymateriaalista: Esittelymateriaali ympäristö- ja lupajaostossa sekä kaupunkikuvatyöryhmässä käsiteltäville hankkeille (pdf, 1 Mt)

Sulje

Helsingin ohjeita suunnitteluun

Rakennuslupahakemuksen liitteeksi voidaan vaatia kosteudenhallintaselvitys.

Selvitys koskee kaikkia uudisrakentamisen hankkeita sekä niitä korjaus- ja muutostöitä, joissa on rakenteiden kosteudelle altistumisen riski. Tällaisia korjaus- ja muutostöitä voivat olla ullakkorakentaminen, julkisivuremontti tai ikkunoiden vaihto.

Selvitys koskee pientalorakentajia soveltuvin osin. Rakennusvalvonta kertoo pientalohankkeiden ennakkoneuvotteluissa, millainen selvitys on tarpeen.

Lue ohje: Kosteudenhallinta (pdf, 2 Mt)

Sulje

Helsingissä tilat luokitellaan kolmeen savunpoistotasoon.

Savunpoistotasoon I kuuluvat muun muassa tavanomaiset asuin- ja toimistorakennukset ja niiden ylin kellarikerros, päiväkodit, yksikerroksiset teollisuushallit, myymälät ja liikuntatilat. Näissä kohteissa ei vaadita erillistä savunhallinnan suunnittelijaa, mutta hankkeen pääpiirustuksissa on esitettävä savunpoisto.

Joissain savunpoistotason II kohteissa sekä kaikissa tason III kohteissa vaaditaan erillinen savunhallinnan suunnittelija.

Lue ohje: Savunpoisto rakennuksista (pdf, 1 Mt)

Sulje

Helsingissä viherkerrointa käytetään pihasuunnittelun apuna silloin kun asemakaavassa niin määrätään. Nykyisin tämä koskee lähinnä uusia kerrostaloalueita.

Laskemalla viherkertoimen suunnittelija voi varmistaa, että tontilla on riittävästi ja monipuolisesti viherpinta-alaa ja hulevesien hallinta on mahdollisimman luonnonmukaista. Viherkerroin kuvaa tontille sijoittuvan kasvillisuuden ja hulevesiä viivyttävien ratkaisujen pinta-alan suhdetta tontin pinta-alaan.

Viherkertoimen laskentatyökalussa erilaisille pihojen elementeille annetaan erilainen painotus. Laskentatyökalu laskee pihasuunnitelmalle lukuarvon, jota verrataan tontille asetettuun tavoitelukuun.

Viherkertoimen laskentatyökalu (Excel-taulukko).

Viherkerroinmenetelmä: Usein kysytyt kysymykset (pdf).

Sulje

Helsingin korkean rakentamisen ohjekortteja täytyy noudattaa, kun rakennettava rakennus on kellarikerrokset mukaan lukien 16-kerroksinen tai korkeampi. Paloteknisten asioiden osalta kortteja on noudatettava, kun rakennuksen korkeus ylittää 56 metriä.

Rakentamistapaohje sisältää rakennekortit, talotekniikkakortit (LVI), paloturvallisuutta koskevat kortit, akustiikkakortit sekä yleiset, kaikkia rakentamisen osa-alueita koskevat kortit.

Lue ohje: Korkean rakentamisen rakentamistapaohje 2018 – Ohjekortit (pdf, 3 Mt)

Sulje