Työuran alussa olevan työkykyä kannattaa tukea

Työkyvyn tukeminen tarkoittaa sekä havaittuihin työkykyongelmiin puuttumista että mahdollisten työkykyriskien ennakointia. Tästä lähtökohdasta pohdimme Työterveys Helsingissä, voisiko työuransa alussa olevien työkykyä tukea ennaltaehkäisevästi jo ennen varhaisen tuen vaihetta.

Ennakoivassa työkyvyn tukemisessa täytyy keskittyä työhön ja työyhteisöön. Jokaisessa työssä on toimialalle ja työympäristölle tyypillisiä kuormitustekijöitä, joita voi olla vaikea poistaa. Työn kuormitustekijöiltä voi kuitenkin suojautua hallinta- ja ratkaisukeinoja omaksumalla. Pystyvyyden tunne ja ammatillinen itsetunto vahvistuvat, kun opimme ratkomaan haastavia tilanteita.

Pilotoimme Työterveys Helsingissä Työuran alun tuki -vertaisryhmiä, joiden tavoitteena oli vahvistaa ammatillista itsetuntoa osana työkykyä. Osallistujia yhdisti yhteinen toimiala ja ammattinimike sekä työuran vaihe. Heille oli kertynyt työkokemusta vasta lyhyen ajan. Ryhmäläiset keskustelivat työn ilmiöistä, laajensivat näkökulmia ja pohtivat ratkaisuja yhdessä.  

Palautekeskusteluissa osallistujat kokivat työroolinsa jäsentyneen ja eriytyneen myönteisesti henkilökohtaisesta elämästä. He tarkastelivat hankalia työtilanteita aiempaa selkeämmin työroolistansa.   Haastavat tilanteet eivät enää automaattisesti aiheuttaneet riittämättömyyden ja huonommuuden tunteita. Ammatillisen varmuuden ansiosta osallistujat ottivat myös entistä aktiivisempaa roolia työyhteisössä.

Näiden lisäksi työyhteisön toimivuus osoittautui ryhmissä tärkeäksi osaksi työn mielekkyyttä ja hallintaa. Työyhteisön sosiaalinen pääoma on merkittävä työuran alussa olevien työhyvinvoinnille. Työyhteisö voi toimia tukena ja suojana työn stressitekijöitä vastaan. Toimivassa työyhteisössä on selkeät rakenteet, arki sujuu ja sosiaalista tukea on saatavilla. Sopivan vaativat tehtävät ja vastuu tuottavat onnistumisen kokemuksia. Toimimaton työyhteisö sen sijaan aiheuttaa työstressiä. Puutteellinen perehdyttäminen, sekavat arjen käytännöt ja yhteistyön jännitteet tuottavat työssä epäonnistumisen kokemuksia. Työuran alussa ne tulkitaan helposti omaksi huonommuudeksi tai riittämättömyydeksi.

Sama suoja toimii missä tahansa työuran vaiheessa – työyhteisöstä saatava sosiaalinen tuki on puskuri stressitekijöille, joita on vaikea poistaa työstä. Työyhteisön rooli korostuu entisestään, kun työ- ja toimintaympäristöt muuttuvat ja tulevat moniulotteisiksi. Yhteistyön tekemisen tavoilla ja erityisesti vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin laadulla on tällöin suuri merkitys. 


Kirjoittaja Hanna Valkonen työskentelee Työterveys Helsingissä työterveyspsykologina. Kirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Hengessä.

Työterveys Helsinki Twitterissä: @TyoterveysHki
Työterveys Helsingin verkkosivut
JAA