Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Pia Pakarinen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Apulaispormestarin 10 kohdan tehtävälista varhaiskasvatuksesta

Oleellinen osa työtäni varhaiskasvatuksen parissa ovat käynnit päiväkodeissa. Olen iloinen voidessani sanoa, että Helsingin päiväkodeissa työskentelee äärimmäisen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Selvitysten mukaan Helsingissä 98 prosenttia lapsista pääsee päiväkotiin alle puolessa tunnissa julkisilla liikennevälineillä laskettuna ja perheet ovat asiakaskyselyjen perusteella tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin, kunhan ovat paikan saaneet.

Olemme kuitenkin isojen haasteiden äärellä. Perheiden arkea kuormittaa valtavasti, jos päivähoitopaikkaa ei löydykään kohtuullisen matkan päästä. Varhaiskasvatuksen tärkeimmät tekijät ovat henkilöstö ja tilat. Henkilöstöstä on pulaa koko Suomessa. Soveltuvia tiloja on puolestaan hankalaa löytää valmiista kaupunkirakenteesta, emmekä ole valitettavasti viime vuosina saaneet käyttöömme tiloja kaupungin kasvun tahdissa. Lasten määrä kasvaa kuitenkin Helsingissä huimaa vauhtia, ja kasvusta yli puolet tulee vieraskielisistä perheistä.

Olen laatinut 10 kohdan listan asioista, jotka on ainakin saatettava kuntoon, jotta varhaiskasvatus on jatkossakin laadukasta lähipalvelua:

1. Selkeytystä lainsäädäntöön sekä tilapaikkoja ja täyttöasteita koskeviin määräyksiin

Lapsiryhmien muodostamista koskevan lainsäädännön tulkinnasta vallitsee keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Kuntien on selkeytettävä varhaiskasvatuslain tarkoitus yhdessä lainsäätäjän kanssa ja muodostettava siitä yhteinen yksiselitteinen käsitys.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on tehtävä seuraavalla hallituskaudella tarkempi toimintasuunnitelma siitä, miten varhaiskasvatuslain mukaiset pätevyysmuutokset saadaan pantua täytäntöön ja taataan riittävä henkilöstön saatavuus.
Varhaiskasvatukseen liittyy myös kaupungin tasolla hengästyttävän paljon erilaisia määräyksiä. Turhan tiukka täyttö- ja käyttöasteiden seuranta rasittaa tarpeettomasti päiväkotien arkea. Kaupungissa pitäisikin määritellä uudelleen, mitkä mittarit ovat hyvän varhaiskasvatuksen kannalta oleellisia.

2. Lisää varhaiskasvatuksen ammattilaisia

Tarvitsemme apua Helsingin yliopistolta, jotta varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja lisätään ja lastenhoitajille järjestetään mahdollisuus kouluttautua työn ohessa varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Helsingin kaupunki järjestää itse oppisopimuskoulutusta lastenhoitajan ammattiin. Helsinki tarvitsee myös valtiolta järjestämisluvan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa varten.

Kaupungilla on nyt 87 vakituista sijaista, mutta heitä tarvitaan lisää, jotta päiväkoteihin saadaan varmasti sijainen aina tarvittaessa.

3. Korvaus työn vaativuuden mukaan

Helsinki on tehnyt omalta osaltaan varhaiskasvatushenkilöstön palkkoihin kaupunkikohtaisen korotuksen. Jatkossakin on pidettävä huolta siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön palkka vastaa työn vaativuutta.

Helsingissä voisi olla käytössä jonkinlainen positiiviseen diskriminaatioon perustuva palkanlisä, jonka avulla voitaisiin houkutella pätevää henkilöstöä erityisesti päiväkoteihin, joissa työskentelyyn liittyy paljon erityisiä haasteita, kuten yhteydenpitoa vanhempien kanssa ilman yhteistä kieltä. Samalla on korotettava päiväkodeille maksettavaa positiivisen diskriminaation määrärahaa: sillä saadaan enemmän aikuisia päiväkoteihin, joissa on paljon erityistarpeiden lapsia.

4. Lisää työsuhdeasuntoja henkilöstön houkuttelemiseksi

Helsingin asumiskustannukset ovat korkeat. Varhaiskasvatushenkilöstö on jo nyt ensi sijalla valittaessa asukkaita kaupungin työsuhdeasuntoihin. Henkilöstön houkuttelemiseksi tarvitaan kuitenkin lisää kohtuuhintaisia työsuhdeasuntoja. 

5. Mentoroinnin jatkaminen ja uralla etenemiseen kannustaminen

Uusille varhaiskasvatuksen opettajille annettavaa mentorointi on havaittu hyväksi, ja sitä pitää jatkaa. Urakehitystä pohtiville pitää antaa tilaisuuksia päästä eteenpäin: lastenhoitajille mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksen opettajiksi ja varhaiskasvatuksen opettajille mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi tai edetä päiväkodin johtajaksi.

Työssä kehittymistä tukee sekin, että suunnitteluajalle (ns. SAK-aika) järjestetään riittävä muu henkilöstöresurssi lapsiryhmään.

6. Tukea johtamiseen

Tällä hetkellä päiväkotien esimiehet hoitavat asiakasohjauksen ja tekevät päätökset perheille. Tämän työn uudelleenorganisointi antaisi enemmän aikaa pedagogiseen johtamiseen ja parantaisi kaupungin asiakasohjausta.

7. Riittävät perhepalvelut päiväkoteihin

Päiväkoti on paikka, jossa lapsiperheet asioivat päivittäin. Päiväkotien henkilöstö joutuu vastaamaan tällä hetkellä hyvin laajasti erilaisiin perheen arkeen liittyviin kysymyksiin ja huoliin. Se aika on pois varhaiskasvatuksesta. On tärkeää saada perheiden tukipalvelut sinne, missä perheet asioivat – päiväkotiin.

8. Vauhtia tilojen hankintaan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on vuokralaisena kaupunkiympäristön toimialan järjestämissä tiloissa. Tiloja on saatava tarpeiden mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. Päiväkotihankkeiden viivästyminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa helsinkiläisille perheille.

9. Avoin tiedottaminen vanhemmille

Perheiden halua lisätä perhekokoaan edistetään parhaiten pitämällä huolta siitä, että laadukasta varhaiskasvatusta löytyy läheltä kotoa. Avoin tilannetiedottaminen on erittäin tärkeää.

10. Rauhallisesti varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamisen kanssa!

On selvää, että sinänsä kannatettavan maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentamista yhä nuorempiin lapsiin koskevan tavoitteen kanssa ei voida edetä ennen kuin henkilöstön riittävyyteen liittyvät haasteet on saatu ratkaistuksi.


Henkilöstön mitoituksessa Helsingissä noudatetaan seuraavia sääntöjä

  • suhdelukuja 1/7 ja 1/4 (1/7 yli 3-vuotiaiden osalta ja 1/4 alle 3-vuotiaiden osalta)
  • osapäiväryhmässä aikuisten ja lasten suhdeluku on 1/13. Alle kolmevuotias on aina suhdeluvulla 1.75
  • lapset sijoitetaan palveluun ja valitaan ryhmiin siten, että samanaikaisesti yhtä paikkaa voi käyttää yksi lapsi. Lapsia voi olla ”kirjoilla” ryhmässä enemmän kuin on säädetty, kun otetaan huomioon lasten sovitut säännölliset vapaapäivät
  • ryhmiä suunniteltaessa huomioidaan, että päiväkodissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi
  • poikkeamat suhdeluvusta voivat olla vain lyhytaikaisia ja tilapäisiä. Ryhmiä ei saa muodostaa niin, että ryhmässä olisi enemmän kuin kolmea kasvattajaa vastaava lapsimäärä samanaikaisesti läsnä.JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
20.11.2019 10:28 -  Pia Pakarinen
Helsingin kaupunki on toistuvasti hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa järjestää omassa oppilaitoksessaan, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutusta. Lupaa ei ole kuitenkaan myönnetty. Saimme jälleen kerran epämääräis...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.03.2019 14:32 -  Pia Pakarinen
Oleellinen osa työtäni varhaiskasvatuksen parissa ovat käynnit päiväkodeissa. Olen iloinen voidessani sanoa, että Helsingin päiväkodeissa työskentelee äärimmäisen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Selvitysten mukaan Helsingissä 98 prosenttia lapsista pääsee päiväkoti...
Kuva: Helsingin kaupunki
01.03.2019 10:45 -  Pia Pakarinen
Osaavan työvoiman houkuttelu on elinehto Helsingin kilpailukyvyn kannalta. Kaupunkien kykyä houkutella osaajia arvioidaan mm. äskettäin julkaistussa Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) -vertailussa. Helsinki sijoittui tässä kansainvälisessä vertailussa tä...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.01.2019 13:31 -  Pia Pakarinen
Viime syksynä julkaistiin tulokset vuonna 1987 syntyneiden elämäntilanteesta. Me-säätiön ja THL:n tutkimus osoitti, että helsinkiläisten kolmekymppisten tausta sisältää vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla maassa. Todellinen kuva on Helsingissäkin rosoisempi.  Vaikk...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.01.2019 11:15 -  Pia Pakarinen
Tapasin Helsingin lukioiden opoja viime syksynä ja keskustelimme opinto-ohjaajien nykyisestä työnkuvasta. Opoilla on aivan liian vähän aikaa päivittää omaa tietämystään eri aloista ja osallistua jatkokoulutukseen samaan aikaan kun asetamme ohjaukselle entistä enemmän o...
Kuva: Helsingin kaupunki
05.09.2018 10:13 -  Pia Pakarinen
Yrittäjän päivää vietetään valtakunnallisesti tänään 21. kerran. Yhä useampi työskentelee työuransa jossain vaiheessa yrittäjänä. Vaikka kaikista ei tule yrittäjiä, yrittäjämäisestä toimintatavasta on jokaiselle hyötyä. Jokainen joutuu myymään omaa osaamistaan työnantaj...
Kuva: Helsingin kaupunki
22.08.2018 11:30 -  Pia Pakarinen
Miten tulla toimeen muiden ihmisten kanssa - se on elämän mittainen oppimispolku, joka alkaa jo päiväkodista. Arjessa tulee jatkuvasti tilanteita, joissa haastetaan kyky ottaa toiset huomioon, sietää erilaisuutta ja asettua toisen asemaan. Lapset oppivat aikuisilta. Ai...
Kuva: Helsingin kaupunki
12.04.2018 14:19 -  Pia Pakarinen
Uutisointi Puotilan ala-asteen sisäilmaongelmista nosti pari viikkoa sitten esiin vanhempien ja henkilöstön huolet koulutilojen terveellisyydestä. Sisäilmaongelmia käsiteltäessä on ennen kaikkea kysymys luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että tieto kulkee, ja luott...
Kuva: Helsingin kaupunki
16.02.2018 15:40 -  Pia Pakarinen
Hyvät nuoret, tämä on varmasti päivä, joka jää teille jännittävänä muistona mieleen loppuelämäksi. Onnittelut teille siitä, että olette päässeet opinpolullanne tähän vaiheeseen ja olette virallisesti vanhoja! Onnittelut myös vanhemmille ja isovanhemmille – tämä on yksi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
18.01.2018 14:53 -  Pia Pakarinen
Kouluterveyskyselyn tulokset viime lokakuulta olivat monella tapaa positiivisia helsinkiläisten koululaisten osalta! Lähes kaikilla koululaisilla on harrastus ja päihteiden käyttö on vähentynyt. THL:n julkaisemassa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä käy myös ilmi, et...
<<  <  1  2  >  >>