Suoraan sisältöön

Praktisk information

Helsingin työväenopisto och Helsingfors arbis

Kursavgifterna från 1.8.2018       

Antal timmar/antal lektioner     
Kursavgift €
01–4  
10,00
05–12   
16,00
13–20 
27,00
21–28
38,00
29–36 
50,00
37–46 
64,00
47–56
74,00
57–66  
84,00
67–78
94,00
79–91
102,00
92–
120,00

                                                     
Beställda kurser 100,00 €/lektion.

Studerande som anmäler sig till en kurs när kursen redan har pågått mer än halva tiden betalar halva kursavgiften. En halverad avgift är ändå som lägst 16 euro. Halverade och avvikande kursavgifter rundas av till fullt eurobelopp.  

Allmänna föreläsningar är avgiftsfria.  

Avvikande kursavgifter

Den lägsta halverade avgiften är 16 euro.  

De avvikande kursavgifterna och principerna för hur de bestäms är följande:

 • Grundavgiften x 0,5 t.ex. handikappade och andra specialgrupper, kurser som till sin karaktär är allmänna föreläsningar, grupper som uppträder under institutens evenemang.
 • Grundavgiften x 0,5 kurser för invandrare.
 • Grundavgiften x 0,5 kurser för äldre människor.
 • Grundavgiften x 1,5 gymnastikkurser och kurser som det är dyrare än normalt att arrangera (t.ex. sjöfartskurser och kurser inom öppna universitet samt kurser där två lärare undervisar under största delen av lektionerna).
 • Institutets rektor beslutar om övriga kursavgifter som avviker från de normala (t.ex. specialprissatta kurser) samt om avgiftsfria kurser såvida det inte bestämts på annat sätt.

Nedsatt avgift för enskilda studerande

Den lägsta halverade avgiften är 16 euro. Kursavgift till halverat (1/2) pris beviljas studerande som vid anmälningen till kursen

 • är arbetslösa
 • är arbetslösa som får utbildningsstöd
 • får alterneringsersättning
 • är beväring eller civiltjänstgörare
 • får moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller hemvårdsstöd
 • har ett giltigt beslut om utkomststöd
 • är studerande med ett giltigt studentkort eller ett intyg över studierna av sin läroanstalt
 • syskonrabatt ges efter skriftlig anhållan till barn under 16 år.

Rabatterade avgifter gäller inte kurserna i matlagning och vattengymnastik.

Nedsättning av eller befrielse från avgiften gäller inte avgifterna för kursmaterialet. 

Nämnden har fattat separata beslut om delegering av befogenheter vad gäller kursavgifterna.

Vid nedsättningen av kursavgiften kan inte fler än en nedsättningsgrund användas. Om en kursavgift är nedsatt enligt grunden grundavgiften x 0,5 (se punkt 3) beviljas inga andra nedsättningar.

För specialprissatta kurser beviljas varken nedsatt avgift eller befrielse från avgiften.  

Studiesedlar

På grund av extern finansiering från Utbildningsstyrelsen, s.k. studiesedlar, kan Arbis erbjuda ett visst antal kurser till en lägre kursavgift. De här kurserna riktar sig läsåret 2019–2020 till invandrare.    

Kurser inom öppna universitetet; kursavgifter och förhörsavgifter

För kurser inom öppna universitet tas avgiften ut enligt grunden 1,5 x grundavgiften (se punkt 3d). Om det ingår föreläsningsförhör tas ytterligare ut en provavgift på 5 euro, Avgiften omfattar ett förhör och två omförhör.

Provavgiften för litteraturförhör är 15 €. Avgiften omfattar tre förhörsgånger per litteraturförhör.

Om det ingår essä- eller inlärningsuppgifter i kursen tas en tilläggsavgift på 15 euro ut för granskningen av uppgiften.

Avgifter för kopiering, material m.m. samt inträdesavgifter

Nämnden berättigar rektorn att besluta om avgifterna för kopiering, material och motsvande samt att enligt egen bedömning bestämma om inträdesavgifterna för uppvisningar i institutets lokaler. En del av de insamlade inträdesavgifterna kan enligt rektorns beslut användas till kostnaderna för den uppträdande gruppen och uppvisningen.

Kursavgiften

När den kurs som du har anmält dig till har fått ett tillräckligt antal anmälda, får du ett mejl att du kan betala kursavgiften på ilmonet.fi. Kortkurser som inte startar i början av terminen, öppnas för betalning ett par veckor innan de går av stapeln. Du får då ett mejl om det. Om du inte betalar på ilmonet.fi under de kommande två veckorna får du en faktura på posten istället.

På kansliet kan du betala kontant, med bankkort eller med kreditkort. Betalda avgifter återbetalas inte. Påminnelseavgiften för en obetald faktura är 5 euro. Obetalda kursavgifter skickas till indrivning. Om faktureringsadressen är en annan än din hemadress, meddela vänligen kansliet, tfn 09 310 49494.

Nedsatt kursavgift och studiesedlar    

De här kurserna riktar sig till seniorer, invandrare och personer med funktionshinder. Också andra, t.ex. arbetslösa och personer som lyfter hemvårds- och moderskapsstöd eller har mycket låga inkomster, kan skriftligt anhålla om studiesedlar hos rektor. Den som blir beviljad en studiesedel får sin kursavgift sänkt. Syskonrabatt ges efter skriftlig anhållan till barn under 16 år. Rabatterade avgifter gäller inte kurserna i matlagning och vattengymnastik.

Annulleringsvillkor

Att lämna fakturan obetald är inte en annullering. Meddela alltid kansliet om du vill annullera en anmälning eller om du avbryter en helårskurs. Det räcker inte heller att meddela enbart läraren.

Du kan annullera ditt deltagande i en kurs utan avgift

 • två veckor innan kursen börjar om det är en matlagningskurs
 • en vecka innan kursen börjar om det är en annan kortkurs med 6 eller färre kursgånger 
 • till och med den tredje kursveckan om det är en längre kurs med fler än 6 kursgånger 
 • om kursen redan har börjat när du anmäler dig kan du annullera kursen utan avgift inom två veckor efter det att du har anmält dig.

Annars debiterar vi den fulla kursavgiften för terminen ifråga.
Du kan ringa 09 310 49494, mejla kansliet@arbis.hel.fi eller besöka kansliet. Betalda avgifter återbetalas inte.

Frånvaro

Du behöver inte meddela om du är borta en eller ett par gånger från en kurs, bara om du kommer att vara borta en längre tid eller om du går på en kurs med väldigt få deltagare. 

Inställda kurser 

En kurs kan inhiberas om minimiantalet kursdeltagare inte uppfylls. Kansliet kontaktar i så fall de anmälda. En kurs kan också avbrytas om antalet kursdeltagare flera gånger under kursens gång underskrider minimiantalet. Om läraren är förhindrad att hålla en lektion och det inte går att få en vikarie, försöker kansliet meddela deltagarna att lektionen är inhiberad. Kom därför ihåg att meddela kansliet om ditt telefonnummer har ändrats. En inhiberad lektion berättigar inte till sänkt kurspris.

Intyg

över en slutförd kurs under läsåret får du på begäran kostnadsfritt av läraren. För ett intyg över kursdeltagande under tidigare läsår debiterar Arbis 10 €.

Ändringar i kursprogrammet

kan förekomma. På webben och i kansliet finns den färskaste informationen. 

Så här tar du dig till Arbis

Allmänna kommunikationsmedel

Till Arbis kommer du enkelt med spårvagn och buss. Från hållplatserna vid Nationalmuseet är det bara 200 m till Arbis. Från Kampen och järnvägsstationen är det ca 10 minuter till fots.

Parkering

Arbis har tyvärr inga parkeringsplatser för kursdeltagare. Gatuparkeringen i de omgivande kvarteren är avgiftsbelagd.

Taxi

Det finns en taxistation strax nedanför Arbis. Arbis vaktmästare kan hjälpa till med att ringa en taxi.

Till Arbis i rullstol

Till Arbis kan du komma i rullstol. Alla rum är tillgängliga. Arbis har också en rullstol som du kan låna. Ring i så fall i förväg till vaktmästaren, tfn 09 310 49492.

Bra att veta

Barn på kurs

Institutets kurser är i första hand riktade till vuxna men Arbis ordnar också familjekurser och kurser för barn och ungdomar. Till familjekurserna anmäls alltid både barnet och den vuxna.

Försäkring

Varken vuxna eller minderåriga kursdeltagare är försäkrade av institutet. Därför är det viktigt för den som t.ex. går på en slöjdkurs att ha en egen olycksfallsförsäkring..

Kunddatorer

Det finns internetanslutna datorer i biblioteket. På dem du kan göra snabba besök på internet, t.ex. googla, kolla e-post eller sköta bankärenden. Ifall du vill skriva ut ett dokument kan du göra det i biblioteket  för 50 c/ark. 

Pappersinsamling/avfallssortering

För att främja en hållbar utveckling sorterar Arbis sitt avfall. På varje våning finns sorteringskärl för bioavfall, papper, kartong, plast, metall och glas.

Presentkort

I kansliet kan du köpa presentkort som kan användas till en eller flera kurser. Du bestämmer själv summan för presentkortet.

Trådlöst nätverk

Arbis har ett trådlöst nätverk Stadinet som täcker hela huset och kan användas utan avgift av alla Arbis besökare. Nätverket är tillgängligt utan lösenord.

Hyr rum på Arbis!

Planerar du ett seminarium eller något evenemang? Kanske Arbis kunde vara ett lämpligt ställe att arrangera det på. Allmännyttiga ideella föreningar och ad hoc-arbetsgrupper får under läsåret 2019–2020 använda Arbis lokaler för att hålla möten utan att betala hyra. Närmare information får du i kansliet, tfn 09 310 49494, kansliet@arbis.hel.fi.