Suoraan sisältöön
Kuva: Rhinoceros, Mari Thorin

Va­pai­ta opis­ke­lu­paik­ko­ja löy­tyy vielä!

Ilman opis­ke­lu­paik­kaa yhteishaussa jää­neil­le on tar­jol­la eri­lai­sia kou­lu­tus­vaih­toeh­to­ja Stadin ammattiopistossa.

Jat­ku­van haun kaut­ta va­pail­le opis­ke­lu­pai­koil­le

Ke­vään yh­teis­haus­sa ilman opis­ke­lu­paik­kaa jää­neet voi­vat hakea jat­ku­vas­sa haus­sa Sta­din am­mat­ti- ja ai­kuis­opis­toon.  

Jat­ku­van haun oh­jaus­päi­viä jär­jes­te­tään kesän ai­ka­na nel­jä­nä päi­vä­nä kuu­kau­des­sa. Ha­ki­jak­si il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu osal­lis­tu­mal­la Hat­tu­lan­tien toi­mi­pai­kas­sa jär­jes­tet­tä­vään oh­jaus- ja ha­ku­päi­vään. Kesä- ja hei­nä­kuus­sa hae­taan en­si­si­jai­ses­ti elo­kuus­sa al­ka­viin kou­lu­tuk­siin, jois­sa vielä on va­pai­ta aloi­tus­paik­ko­ja.

Lue lisää jatkuvasta hausta

Haku val­mis­ta­viin kou­lu­tuk­siin me­neil­lään

Ilman opis­ke­lu­paik­kaa jää­neet nuo­ret voi­vat hakea am­ma­til­li­siin val­mis­ta­viin kou­lu­tuk­siin. Nii­den ha­kuai­ka päät­tyy 24. hei­nä­kuu­ta. Kou­lu­tuk­set al­ka­vat elo­kuus­sa. Hel­sin­gis­sä voi hakea am­ma­til­li­seen kou­luk­seen val­men­ta­vaan kou­lu­tuk­seen (Valma).  

Kaik­kiin val­mis­ta­viin kou­lu­tuk­siin hae­taan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Nuor­ten työ­pa­joil­le, op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen ja Sta­din am­mat­tio­pis­ton avoi­miin opin­toi­hin on jat­ku­va haku. Lisätietoja voi kysyä Sta­din am­mat­tio­pis­ton ha­ku­toi­mista: puh. 09 310 89318, hakutoimisto(at)edu.hel.fi.
JAA