Suoraan sisältöön

Myllypuron kampus tarjoaa uutta pedagogiikkaa yhteisöllisissä tiloissa

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampukselle suunnitellaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka takaavat opiskelijoille inspiroivan ympäristön oppia ja kehittyä. Hyvin toimiva ja turvallinen ympäristö tukee vuorovaikutusta, osallistumista ja oivaltamista. Stadin AO:n toimipaikan rakentaminen aloitetaan kevään 2021 aikana.

Tilat tarjoavat valmistuessaan paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia. Opiskella voi monipuolisin välinein, yksin tai ryhmässä. Yksilölliset oppimispolut edellyttävät tiloilta muuntokelpoisuutta ja erilaisiin työskentelytapoihin ja äänimaailmoihin mukautumista.

-Toimivassa oppiympäristössä jokaisen oppijan on hyvä olla, oppia ja kasvaa omalla tavallaan, kiireettömässä ilmapiirissä. Joustavasti muunneltavan rakennuksen kaikkia tiloja voidaan käyttää oppimisympäristönä, toteaa tilojen pedagogisesta suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Petri Heinilä.

Rakennus mahdollistaa elinikäistä oppimista ja se on monipuolisesti kuntalaisten hyödynnettävissä.

Monikäyttöisyys, muunneltavuus ja joustavuus

Tilat toteutetaan siten, että niitä voidaan käyttää joustavasti eri toimijoiden välillä muuttuvien tilatarpeiden mukaan. Tilat muodostavat tasa-arvoisen, turvallisen ja älykkään oppimis- ja työskentely-ympäristön.

-Tilojen monipuolista ja sujuvaa käyttöä tuetaan digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi kiinteistöön asennettavat talotekniset järjestelmät toimivat opetuskäytössä niin, että osittaisella työpajoihin rajoitetuilla oikeuksilla voidaan tehdä kokeiluja ja käytännön harjoituksia, Petri Heinilä kertoo.

Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun lähtökohtana on henkilökunnan ja opiskelijoiden päivittäisen toiminnan sujuvuus sekä tilojen tehokas käyttö. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon erilaisia tilojen toiminnallisuuteen, laatuun ja toimivuuteen vaikuttavia teemoja, kuten joustavuus, esteettömyys, saavutettavuus, viihtyisyys, ekologisuus, valaistus, akustiikka, ergonomia, esteettisyys, valvottavuus, siivottavuus ja sisäilman laatu. Älykkäät teknologiset
ratkaisut mahdollistavat osaltaan monipuolisen toiminnan.

Myllypuron kampus on ympäristöystävällinen Green Construction -kampus. Rakennuksen tilojen tulee joustavuuden ja muunneltavuuden lisäksi tarjota mahdollisuudet yhteistyöhön sekä yritys- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen. Myös monipuolisten työtapojen käyttöön sekä keskittymiseen, mietiskelyyn ja rauhalliseen yksilötyöhön tulee olla mahdollisuus.

Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä.

Yhteiskäyttöiset tilat Metropolian kanssa

Myllypuron kampus on tärkeä rakennusalan koulutuksen osaamiskeskittymä, joka luo edellytykset eri opiskelijoiden, yritysten ja asukkaiden kohtaamiselle. Kampus on myös aktiivisessa käytössä aamusta iltaan. Tilojen tulee olla suunniteltu siten, että yhteiskäyttö muiden toimijoiden kanssa mahdollistuu niin iltapäivä- kuin ilta-aikaan. Tilaratkaisuilla tuetaan oppilaitoksen yritys- ja korkeakouluyhteistyötä ja mahdollistetaan tilojen monipuolinen käyttö turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sujuvat yhteydet toiminta-alueiden välillä ja ulos ympäröivään yhteiskuntaan edistävät monialaista oppimista ja parantavat palveluiden ja tilojen saavutettavuutta.

Stadin AO:n Myllypuron rakennusalan kampuksen ja viereisen Metropolia-ammattikorkeakoulun kampuksen väliset synergiat ovat ilmeiset. Esimerkkinä kampusten välisestä tilallisesta synergiasta toimii Stadin AO:n kampuksen keskittyminen puurakentamisen opetukseen: tiloihin rakennetaankin esimerkiksi puurakenteinen kerrostalo, jota myös Metropolian opiskelijat hyödyntävät omassa opetuksessaan.

-Toisaalta Stadin AO:n kampuksen opiskelijat hyödyntävät Metropolian kampuksen betonilaboratorion tiloja omassa opetuksessaan. Molemmilla kampuksilla on myös living lab -tiloja, joissa rakennuksen rakenteita ja talotekniikkaa hyödynnetään molempien oppilaitosten opetuksessa, Petri Heinilä toteaa.


JAA