Suoraan sisältöön
Kartoittaja työssään

Ammatillinen koulutus uudistuu

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa valmistaudutaan vauhdilla ammatillisen koulutuksen reformiin, joka astuu voimaan 1.1.2018. Reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen vastaamaan entistä enemmän opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. Muutos koskee laajasti niin opetusta kuin opintoihin hakeutumista ja niiden suorittamista. Kaiken ytimessä ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys sekä työelämän tarpeet.

Jokainen meistä on varmasti törmännyt viime aikoina julkiseen keskusteluun ammatillisen koulutuksen reformista. Eikä ihme, sillä se on yksi hallituksen kärkihankkeista, joka uudistaa ammatillisen koulutuksen perusteellisesti. Reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Reformin myötä tutkinto-opiskeluun lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Myös opiskelemaan hakeutuminen ja opintojen suorittaminen muuttuvat entistä joustavammiksi.

Vastaus työelämän muutoksiin
Reformin tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli.

Ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Maria Sarkkinen näkee tässä huikean mahdollisuuden. ”Uudessa mallissa ketään ei jätetä yksin. Ei työnantajaa eikä työssä oppivaa opiskelijaa. Meillä kehitetään toimintaa työelämäpedagogiikan mukaisesti yhdessä työnantajien kanssa. Uudessa oppimiskonseptissa tuemme toinen toisiamme”, hän sanoo.

Opiskelija ensin - kohti joustavampaa opiskelua
Reformin myötä opiskelemaan voi hakeutua ympäri vuoden. Joustavuutta tuo myös se, että opiskeluun käytetty aika ei ole tutkinnon suorittamisen keskiössä vaan opiskelijan oma osaaminen ratkaisee. Opiskelun painopiste siirtyy puuttuvan osaamisen hankkimiseen, jota tehdään entistä monipuolisemmissa oppimisympäristöissä työpaikalla, oppilaitoksessa ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä. Tätä tukemaan tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen opintopolku eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Näin jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa. Työpaikoille siirtyvässä oppimisessa tavoitteena on työllistymisen parantuminen ja työelämän tutuksi tuleminen jo opiskeluvaiheessa.

Paljon on käyty keskustelua siitä, että ammattiin opiskelevilla on jo nyt paljon tyhjää tilaa päivissä tai jopa ajanjaksoja, jolloin lähiopetusta ei ole ollenkaan. Reformin myötä asia on noussut entistä vahvemmin esille. Tähän Maria Sarkkisella on selkeä näkemys: ”Uudistuksen myötä juostavuus opinnoissa kasvaa. Meillä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa rakennetaan konseptia niin, että se aidosti mahdollistaa joustavat opintopolut ja yhteisöllisen tavan opiskella.”

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sarkkisen mukaan sitä, että uudessa mallissa pystytään takaaman se, että opetustiimistä on aina joku paikalla mahdollistamassa oppijan yksilöllisen etenemisen, tukemassa oppimisprosessia ja/tai tarjoamassa opetusta. Näin rikotaan entinen jäykkä ”lukujärjestysmalli”.  ”Tällä mallilla opiskelija ei jää yksin ja voi edetä henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan, toinen nopeammalla tahdilla, toinen hitaammalla. Opettajat ovat paremmin läsnä oppimisprosessissa. Kyllä tässä uudessa mallissa opetuksen laatu nimenomaan paranee eikä heikkene”, hän painottaa.

Henkilöstö avainroolissa reformin toteuttamisessa
Henkilöstö on ammatillisen koulutuksen reformin avainhenkilöitä, sillä opetuksen henkilökohtaistaminen ja osaamisen kehittymisen seuranta haastavat opettajien ja opinto-ohjaajien osaamisen aivan uudella tavalla. Yksilöllinen opintopolku tekee opiskelijan ohjauksesta ja tuesta entistä tärkeämpää. Opetushenkilöstö on pedagoginen asiantuntija, joka rakentaa yhdessä ja työelämän kanssa motivoivia polkuja opiskelijoille. Tulevaisuudessa opetus jalkautuu yhä useammin työpaikoille ja opiskelu tapahtuu muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa. Maria Sarkkisen mukaan erityisesti opettajan rooli muuttuu entistä enemmän oppimista valmentavaan suuntaan: ”Opettaja tukee pedagogisesti nimenomaan sekä opiskelijaa että työnantajaa tässä uudessa toimintamallissa”, hän täsmentää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla reformiin on valmistauduttu yhdessä henkilöstön kanssa. Etenkin reformin tuomia mahdollisuuksia pedagogiikan näkökulmasta on pohdittu yhdessä ammatillisen koulutuksen henkilöstön kanssa workshopeissa. Myös sähköisellä keskustelufoorumilla sana on ollut vapaa kysymyksille ja keskustelulle. ”Olemme myös haastaneet henkilöstömme tunnistamaan jo käytössä olevia reformin mukaisia oppimismalleja ja –käytäntöjä Ilmianna reformi-ilmiö –kisalla”, kertoo rehtori Sarkkinen ja jatkaa: ”Tällä on haluttu nostaa esille sitä, että monet jo käytössä olevat oppimismallimme ja –kokeilumme ovat itseasiassa reformin tavoitteiden mukaisia.”


Lisätietoja Stadin ammatti- ja aikuisopiston reformisuunnitelmista:
Ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Maria Sarkkinen
maria.sarkkinen@hel.fi, puh.09 310 23149 / 050 3371956

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista: http://minedu.fi/amisreformi

JAA