Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat


Osaamisalan voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

  
Jalkojenhoidon osaamisala

Jalkojenhoidon osaamisalan opinnoissa perehdytään jalkaterveyden ylläpitämiseen ja erilaisten jalkaterän asentovirheiden sekä iho-ja kynsimuutosten ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on taito tehdä keventäviä ja suojaavia ortooseja, hän ymmärtää haavanhoidon periaatteet sekä osaa ohjata asiakasta jalkojen omahoidossa- ja seurannassa.

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa tutkia asiakkaan jalat ja tehdä tutkimusten pohjalta jalkojenhoitosuunnitelman sekä toteuttaa jalkojenhoidon. Hän osaa ottaa työssään huomioon eri-ikäisten jalkojenhoitotarpeet ja ymmärtää eri sairauksien vaikutukset jalkaterveyteen. Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja toimii työssään aseptisesti ja osaa huoltaa käyttämänsä välineet ja laitteet.

Jalkojenhoito on ihmisläheistä asiakaspalvelutyötä, joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä hyviä kädentaitoja.

Jalkojenhoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja voi työskennellä yrittäjänä, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa osana moniammatillista tiimiä sekä palvelutalojen ja kuntoutuskeskusten jalkahoitoloissa.


Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen opinnoissa perehdytään lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Valmiuksia saa myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitoon ja kuntoutukseen.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeitä lasten kanssa työskenneltäessä. Luovuus, pitkäjänteisyys ja rauhallisuus ovat eduksi lapsiryhmän ohjaamisessa.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalaan suuntautunut lähihoitaja voi työskennellä lasten ja nuorten parissa päiväkodeissa, kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, koululaisten iltapäiväkerhoissa ja perhe- tai asukaspuistoissa sekä perhetyössä perheissä. Työpaikkana voivat olla myös vammaisten ja sairaiden lasten sekä nuorten hoito- ja kuntoutusyksiköt. Lisäksi voi hakeutua kotipalvelun perhetyöhön.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen päiväkeskuksissa, kotihoidossa, kuntoutuskodissa, psykiatrisessa sairaalassa tai katkaisuhoitoyksikössä. Työn tavoitteena on auttaa potilasta selviytymään jokapäiväisessä elämässä, mahdollisesti palaamaan takaisin työelämään tai ainakin elämään omaa itsenäistä elämää.

Työssä hyödynnetään mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Mielenterveys- ja päihdetyö on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan tai potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ vaatii oman persoonallisuuden käyttöä, hyviä vuorovaikutustaitoja, jatkuvaa itsetuntemuksen kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala jakaantuu kahteen eri tutkinnonosaan:
-Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
-Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp


Suunhoidon osaamisala  

Suunhoitoon suuntautunut lähihoitaja työskentelee hoitajan tehtävissä suun terveydenhuollon yksiköissä. Hän huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta ja aseptiikasta. Hän osallistuu myös asiakkaiden suusairauksien hoitoon yhdessä muun suun terveydenhuollon työryhmän kanssa. Opintojen aikana perehdytään erilaisiin hoitokäytäntöihin suun terveyden edistämisessä sekä perus- että erikoishammashoidoissa. Hyvä palveluasenne, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä järjestelmällisyys ovat hoitajan työssä tärkeitä.

Suunhoidon osaamisala jakaantuu kahteen eri tutkinnonosaan:
-Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
-Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp

Suunhoidon osaamisalaan hakevat osallistuvat haastatteluun.


Vammaistyön osaamisala
Vammaistyön opintojen aikana perehdytään vammaisille henkilöille tarkoitettuihin
palveluihin ja tukitoimiin. Opinnot antavat valmiuksia ohjata, avustaa ja hoitaa sekä fyysisesti vammaisia että kehitysvammaisia henkilöitä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tukipalveluihin, terapioihin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin.

Työskentely vammaisten parissa edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Hyvät ohjaustaidot, kätevyys, liikunnallisuus tai musikaalisuus ovat eduksi, kun järjestetään ohjattua toimintaa asiakkaille.

Vammaistyön osaamisalasta valmistunut lähihoitaja voi työskennellä eri-ikäisten vammaisten parissa esimerkiksi palvelutalossa, asumisyksikössä, työ- ja toimintakeskuksessa, vammaisten hoitolaitoksessa sekä vammaisjärjestössä. Alan ammattilainen voi myös toimia vammaisen henkilökohtaisena avustajana asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Vammaistyön osaamisala jakaantuu kahteen eri tutkinnonosaan:
-Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40osp
-Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35osp
 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suuntautunut lähihoitaja työskentelee kotihoidossa, kuntoutus- ja arviointiyksiköissä, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa.

Työ ikääntyvien asiakkaiden parissa edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja joustavuutta sekä teknologiataitoja. Työssä autetaan ja tuetaan ikääntyviä heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tavoitteena on ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa perehdytään ikääntyvän ihmisen elämän erityispiirteisiin, fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin, yleisimpiin sairauksiin ja niiden hoitoon sekä muistisairauksiin. Lisäksi perehdytään asiakkaan toimintakyvyn sekä hoidon ja kuntoutumisen tarpeen arviointiin ja tukemiseen. Opinnot antavat myös valmiuksia käyttää työssä lääkkeettömiä hoitomenetelmiä kuten validointia, kosketusta, muistelua, musiikkia ja muita luovia menetelmiä. 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnot jakaantuvat kahteen tutkinnon osaan:
-Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
-Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 ospJAA
05.06.2019 07:32