Päättyneet hankkeet

OpsoDiili Etelän suuralue 4/2015–3/2018


Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi oppisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi on syytä kehittää menettelyjä, joilla saatetaan yhteen yritys ja oppisopimuksesta kiinnostunut opiskelija. Yrityksiä tulee tukea oppisopimusten sopimisen käytännön menettelyissä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen oppisopimuskoulutuksen tarjontaa ja järjestää infotilaisuuksia, koulutusta ja neuvontaa peruskoulujen, TE-toimistojen, työpajojen ja sosi-aalitoimen henkilöstölle sekä opiskelijoille ja työnantajille. Helsingin kaupunki on koordi-naattorina hankkeessa. Etelän suuralue on yksi hankkeen neljästä suuralueista.

OpsoDiili Etelän suuralue -esite (pdf)


HUIPPU 1/2017-12/2017

Joustavuutta oppisopimukseen

HUIPPU-hankkeen keskiössä ovat työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen ja monipuolistaminen sekä oppilaitosmuotoisen- ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen. Hanke kehittää edelleen Stadin ammatti- ja aikuisopiston olemassa olevia joustavia opintopolkumalleja, kuten X+Y-polkua, ja hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista muun muassa työnantajayhteistyöhön ja osaamisen validointiin liittyen. Kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa esimerkiksi yhteisissä työpajoissa, joissa hyvät käytänteet ja kokemukset jaetaan jalkautettaviksi. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Katso kooste hankkeen tuloksista (pdf).


MAHTAVA 1/2017–12/2017

Auttaa turvapaikan saaneita kohti oppisopimusta

MAHTAVA-hanke kehittää malleja turvapaikan saaneiden työpaikalla tapahtuvan ammatillisen koulutuksen edistämiseksi Tavoitteena on edistää aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeen avulla edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tuetaan maahanmuuttajataustaisten kotoutumista. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stadin osaamiskeskuksen kanssa, joka yhdistää kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Katso kooste hankkeen tuloksista (pdf).


TYKKI 1/2017–12/2017

Työelämäosaaminen koulutuksen kehittäjänä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaaminen on kumppanuutta ja yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. TYKKI-verkostohankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamista ja monipuolistetaan koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena on edistää henkilöstön asiakaslähtöistä työtapaa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Ratkaisukeskeinen kumppanuus vahvistuu, jolloin myös opiskelijoita voidaan ohjata yhä tarvelähtöisemmin ja yksilöllisemmin.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Katso kooste hankkeen tuloksista (pdf).


Työpaikkakouluttajien koulutus (TPK) jatkohanke, Ohjaan.fi 1/2016–12/2017
Hankkeen tarkoituksena on kehittää oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajien koulutusta. Kehittämisessä painotetaan sähköisten työvälineiden käyttöä eli Ohjaan.fi-sivustoa sekä nuorten ja maahanmuuttajien ohjaamisen erityispiirteitä työpaikkakouluttajakoulutuksessa. Helsingin kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osallistuu työpaikkaohjaajien koulutukseen. Katso kooste hankkeen tuloksista (pdf).

Katso hankkeen loppuraportti (pdf).


Hop on 4/2015–12/2016
Hankkeen tarkoituksena on kehittää oppisopimustyönantajuuden vetovoimaisuutta. Projektissa palkataan oppisopimustoimistoihin työelämäkoordinaattoreita, jotka jalkautuvat ja kontaktoivat uusia ja vanhoja yrityksiä sekä tiedottavat yrityksiä oppisopimuskoulutuk-sesta. Tavoitteena on luoda metropolialueen oppisopimustoimijoille yhteiset käytännöt ja toimintamallit työelämäkoordinaattorien avulla. Projektissa tehdään yhteistyötä esim. TE-toimiston, yrittäjäyhdistysten ja kuntien kanssa. Helsingin kaupunki on kumppanina hankkeessa.


Tutkinnolla töihin 4/2015–12/2016
Hankkeen tarkoituksena on kehittää tiivis yhteistyöverkosto oppisopimustoimijoi-den, lukioiden sekä muiden sidosryhmien välille, jotta lukioiden ja oppilaitosmuo-toisen ammatillisten koulutuksen keskeyttäneille opiskelijoille rakennetaan joustava polku siirtyä oppisopimuskoulutukseen. Sidosryhmiin kuuluu mm. etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, nuorten työapajat. Yhteistyöverkostolla luodaan tehokas tiedotus- ja markki-nointikanava. Hanke linkitetään osaksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja työllistämistä edistäviin hankkeisiin metropolialueella. Hankkeessa sitoutetaan lukiosta ja oppilaitosmuo-toisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen siirtyneet henkilöt kokemusasiantuntijoiksi. Helsingin kaupunki on kumppanina hankkeessa.


Monikko 4/2015–12/2016
Hankkeen tarkoituksena on kehittää malleja usean työnantajan oppisopimusmallia kanssa toteutettavalle oppisopimukselle. Tehtävä on löytää yhteinen ymmärrys toimin-nan kohteesta ja varmistaa eri osapuolten ohjauksen yhteisen tavoitteen toteutumisen. Tavoitteena on parantaa työllistymistä ja vahvistaa opiskelijan henkilökohtaista työsuhde-turvaa. Oppisopimuksen dokumentointia selkeytetään ja sähköisiä työvälineitä hyödynne-tään. Kaikilla sopimusosapuolilla on käytettävissä ajantasaiset tiedot ja järjestelmällisesti koottu palaute, jota tukevat opiskelijan osaamisen arviointia sekä tukevat toiminnan oppi-sopimuskehittämistä. Helsingin kaupunki on koordinaattorina hankkeessa.


Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 11/2014–12/2015, Helsingin kaupunki
Hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja, jotta sitä voisi käyttää alle 25-vuotiaille, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille oppisopimuskoulutuksen valmistavana ennakkojaksona, joka ei ole työsopimusperustainen ja sen enimmäispituus on 20 ov puolen vuoden aikana. Hankkeessa on käytössä 15 opiskelupaikkaa. Tehtävänä luoda ohjauksen ja tuen suunnitelma.


OpsoTreeni 2/2014–12/2015, HDO
Hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamistapoja. Ennakkojakso tarjoaa peruskoulun päättäneille ilman tutkintoa oleville alle 25-vuotiaille nuorille oppisopimukseen valmistavan jakson, joka ei ole työsopimusperustainen ja sen enimmäispituus on 20 ov puolen vuoden aikana. Stadin tehtävänä on luoda kumppaneiden kanssa yhteinen ohjausmalli ja rakentaa erilaisia malleja ennakkojaksolle.
  
Työpaikkaohjaajakoulutus (TPO) 11/2013–12/2015, AEL
Hankkeen tarkoituksena on kehittää oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajien koulutusta. Opiskelijat ovat alle 25-vuotiaita, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kehittämisessä painotetaan erityisesti nuorten ohjaamisen erityispiirteitä (ops-perustainen oppisopimus ja opiskelijapalvelut). Hankkeessa hyödynnetään verkkopohjaista koulutusta. Helsingin kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osallistuu työpaikkaohjaajien koulutukseen.

Työpaikkakouluttajien koulutus (TPK) 11/2013–12/2015, Omnia
Hankkeen tarkoituksena on kehittää oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajien koulutusta. Opiskelijat ovat alle 25-vuotiaita, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kehittämisessä painotetaan erityisesti nuorten ohjaamisen erityispiirteitä. Helsingin kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osallistuu työpaikkaohjaajien koulutukseen. Tavoitteena koko työorganisaation ohjausosaamisen lisääminen ja erilaisten TPK-koulutusten mallien kehittäminen.JAA
05.03.2019 16:28