Nykyiset hankkeet


1. OpsoDiili Etelän suuralue 4/2015–12/2017
Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi oppisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi on syytä kehittää menettelyjä, joilla saatetaan yhteen yritys ja oppisopimuksesta kiinnostunut opiskelija. Yrityksiä tulee tukea oppisopimusten sopimisen käytännön menettelyissä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen oppisopimuskoulutuksen tarjontaa ja järjestää infotilaisuuksia, koulutusta ja neuvontaa peruskoulujen, TE-toimistojen, työpajojen ja sosi-aalitoimen henkilöstölle sekä opiskelijoille ja työnantajille. Helsingin kaupunki on koordi-naattorina hankkeessa. Etelän suuralue on yksi hankkeen neljästä suuralueista.

OpsoDiili Etelän suuralue -esite (pdf)


2. Työpaikkakouluttajien koulutus (TPK) jatkohanke, Ohjaan.fi 1/2016–12/2017
Hankkeen tarkoituksena on kehittää oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajien koulutus-ta. Kehittämisessä painotetaan sähköisten työvälineiden käyttöä eli Ohjaan.fi-sivustoa sekä nuorten ja maahanmuuttajien ohjaamisen erityispiirteitä työpaikkakoulutta-jakoulutuksessa. Helsingin kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osallistuu työpaik-kaohjaajien koulutukseen.


3. HUIPPU 1/2017–12/2017 
Joustavuutta oppisopimukseen
HUIPPU-hankkeen keskiössä ovat työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen ja monipuolistaminen sekä oppilaitosmuotoisen - ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen. Hanke kehittää edelleen Stadin ammatti- ja aikuisopiston olemassa olevia joustavia opintopolkumalleja, kuten X+Y-polkua, ja hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista muun muassa työnantajayhteistyöhön ja osaamisen validointiin liittyen. Kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa esimerkiksi yhteisissä työpajoissa, joissa hyvät käytänteet ja kokemukset jaetaan jalkautettaviksi.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

HUIPPU-hanketta koordinoi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalveluiden projektipäällikkö Sanna Tammi, sanna.tammi(at)hel.fi, 040 835 4776.


4. MAHTAVA 1/2017–12/2017

Auttaa turvapaikan saaneita kohti oppisopimusta

MAHTAVA-hanke kehittää malleja turvapaikan saaneiden työpaikalla tapahtuvan ammatillisen koulutuksen edistämiseksi Tavoitteena on edistää aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeen avulla edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tuetaan maahanmuuttajataustaisten kotoutumista. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Stadin osaamiskeskuksen kanssa, joka yhdistää kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille. Lisäksi yhteistyötä tehdään opiskelijoiden, opettajien ja työnantajien kanssa. Hankkeen moniammatillisessa tiimissä on mukana opetushenkilökuntaa, joka jalkautuu tarvittaessa työpaikoille. Hankkeessa hyödynnetään myös digitaalisen S2-tuen ja pelillisyyden mahdollisuuksia työssä oppimisen tehostamiseksi. Tärkeässä roolissa on aktiivinen verkostoyhteistyö eri sektorien toimijoiden kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

MAHTAVA-hanketta koordinoi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalveluiden projektipäällikkö Heidi Lehtovaara, heidi.lehtovaara(at)hel.fi, 040 183 5148.


5. TYKKI 1/2017–12/2017

Työelämäosaaminen koulutuksen kehittäjänä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaaminen on kumppanuutta ja yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. TYKKI-verkostohankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamista ja monipuolistetaan koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena on edistää henkilöstön asiakaslähtöistä työtapaa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Ratkaisukeskeinen kumppanuus vahvistuu, jolloin myös opiskelijoita voidaan ohjata yhä tarvelähtöisemmin ja yksilöllisemmin.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan projektipäällikkö Petra Pulkkinen. Stadin aikuisopiston yhteistöosuutta TYKKI-hankkeessa koordinoi Työelämä- ja oppisopimuspalveluiden projektikoordinaattori Ulla Kangas, ulla.kangas(at)hel.fi, 040 334 0407.

 JAA
27.02.2017 08:53