Iloinen oppimisympäristö

 

"Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristön tavoitteena on mahdollistaa osaamisperustainen osaamisen kehittäminen ja yksilölliset opintopolut sekä tukea oppijan kokonaisvaltaista ammatillista kasvua."

 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisympäristöt. Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuksissa oppimisympäristö ymmärretään laajasti ja oppimista tapahtuukin yhä enemmän perinteisen oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ulkopuolella. Oppiminen ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan opiskelijan osaaminen voi karttua eri tavoin ja eri ympäristöissä. Eri tavoin ja eri puolilla tapahtuva oppiminen rakentuu opiskelijan osaamiseksi.
 

Tarjolla on paljon mahdollisuuksia osaamisen kartuttamiseen oppilaitoksen ulkopuolella. Yritykset, järjestöt, nuorisotilat, liikuntapaikat, museot ja taidelaitokset tarjoavat monipuolisia oppimisympäristöjä, joissa voi kartuttaa tutkinnon kannalta olennaista ammattitaitoa ja osaamista. Digitaalisuuden ja tietoteknologian tarjoamat mahdollisuudet tekevät opiskelusta ajasta ja paikasta riippumatonta ja joustavoittavat opiskelua.
 

Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristön ja sen erilaisten toimintaympäristöjen ja välineiden tehtävä on mahdollistaa monipuolisten osaamisperusteisten ja työelämälähtöisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käyttö. Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen ja oppilaitoksen ulkopuoliset ympäristöt, erityisesti työelämä ja yrittäjyys, kytketään vahvasti toisiinsa.
 



Pedagogiset periaatteemme 


Oppimiskäsitys. Opetussuunnitelmamme pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelijan oppimisen perustana ovat hänen omat aikaisemmat tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa. Ne muuttuvat tai vahvistuvat, kun hän oppii uusia tietoja ja taitoja sekä saa uusia kokemuksia. Pedagogiikan tulee tukea opiskelijan aktiivista roolia oman oppimisprosessinsa suunnittelussa ja oppimisen edistymisen seuraamisessa. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot.


Osaamisperusteisuus. Pedagogista toimintaamme ohjaa osaamisperusteisuus, jolloin huomio kiinnittyy osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen. Lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmin hankittu tutkinnon kannalta olennainen osaaminen, jonka päälle kerrytetään tarvittavin osin uutta osaamista. Opetuksen ja oppimisen päämääränä on ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja ammattilaiseksi kasvaminen. Ammatillinen osaaminen muodostuu ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista ja niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin.


Elinikäisen oppimisen taidot. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Pedagogiset ratkaisut tukevat elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutumisessa ja konkretisoituvat oppimisprosessissa.

 



JAA
28.02.2019 10:59