Kansainväliset hankkeet

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle on myönnetty akkreditointi Erasmus+ -ohjelmassa laadukkaasta ja organisaation kansainvälisyysstrategian huomioivasta toiminnasta.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja sitä edeltäneissä oppilaitoksissa on vuosina 2009–2017 koordinoitu viittä Erasmus+ -liikkuvuushanketta, 11 Leonardo da Vinci -liikkuvuushanketta, neljää Leonardo da Vinci VETPRO -hanketta, Erasmus+ -strategista kumppanuushanketta, kolme Nordplus-hanketta,  kolmea LdV-kumppanuushanketta sekä yhtä innovaatioiden siirto -projektia. Näiden hankkeiden lisäksi oppilaitos on ollut lukuisissa hankkeissa partnerina.

Kumppanuushankkeet

Nordplus:

Training to the top 
Hankkeessa kehitetään huippuosaajan polkua lähihoitajilla ammattitaitokilpailihin valmentavien intensiivileirien avulla. Hankkeessa ovat mukana Ålands yrkesgymnasium ja Strommen vidergåendeskolen.

Get courage to be encouraged
Hankkeen tavoitteena on tukea Bryggan opiskelijoita löytämään ja hyödyntämään vahvuuksiaan oppijoina valokuvauksen keinoin yhdessä Tanskalaisten ammatilliseen kouluun valmistavassa oppilaitoksessa.

Erasmus+ KA2:

Future is in our hands
Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden elinikäisten avaintaitojen kehittäminen yli koulutusalarajojen projektioppimisen keinoin. 

Stadin ammatti-  ja aikuisopiston 15-20 opiskelijaa ja 4-5 opettajaa osallistuvat kaksivuotisen hankkeen aikana järjestettäviin Future Lab -viikkoihin, joissa monikulttuurisissa ja moniammatillisissa ryhmissä ratkotaan työelämän esiin nostamia tulevaisuuden haasteita. Osallistuville opettajille järjestetään hankkeen aikana koulutusta tiimi- ja projektioppimisesta.

Future Labit järjestetään yksi kussakin hankemaassa. Lisäksi hankkeessa on haettua tukea kahdelle projektikokoukselle. Osallistujina tapahtumissa on ollut Da Vinci College, Dordrecht Hollannista, Burgos Espanjasta, Birdgewater & Taunton College Iso-Britanniasta, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Da Vinci College Hollannista sekä CIFP Juan de Colonia.

Mentoring young disadvantaged people for inclusion
Hankkeella edistetään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta heikommassa asemassa olevien nuorten keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on mentoroinnin keinoin tukea turvapaikan hakijoiden ja muiden putoamisriskissä olevien nuorten sitouttamista koulutukseen ja työelämään.

Tällä pyritään edistämään integraatiota, työpaikan saamista ja sopeutumista yhteiskuntaan. Hankkeeseen osallistuvat vapaaehtoiset tukevat nuoria mentoroimalla heitä.

Kullakin järjestöllä on pitkäaikainen kokemus tästä työstä, mutta tällä hankkeella halutaan testata käytettävissä olevien menetelmien siirrettävyyttä toiseen maahan ja kulttuuriin.

Hankkeen osallistujista kuusi on vapaaehtoisjärjestöjä Saksasta. Muina partnereina toimivat nuorten työllisyyttä tukevat vapaaehtoisjärjestöt, Comenius University of Bratislava (joka vastaa tulosten analysoinnista ja kokoamisesta), Bonnin kauppakamari sekä Stadin ammatti- ja aikuisopisto, joka mahdollistaa kehitettyjen menetelmien testauksen.

Hankkeessa järjestetään kolme projektikokousta sekä kolme opetuskokousta. Näistä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa järjestettävän kokouksen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia mentoroinnista.

Mission Possible
Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja oppilaitosten hyvinvointia monipuolisesti keskittymällä eri teemoihin (elämänhallinta, päihteet, liikunta ja ravitsemus). Stadin ammattiopiston 15-20 opiskelijaa ja 4-5 opettajaa osallistuu kaksivuotisen hankkeen aikana järjestettäviin Mission Possibile -leiriviikkoihin, joissa monikulttuurisissa ja moniammatillisissa ryhmissä vertaillaan ja ratkotaan eri maiden haasteita hyvinvoinnin teemoihin liittyen.

Leiriviikot järjestetään yksi kussakin hankemaassa ja ensimmäinen leiriviikko oli marraskuun 2018 lopussa Helsingissä. Hankkeeseen osallistuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston lisäksi yhteistyöoppilaitokset Espanjasta, Hollannista ja Sloveniasta.JAA
08.01.2019 13:44