Hoppa till innehållet

Tjänster som köpvittnet erbjuder

Ett köpvittne har uppdraget att tjänstgöra som vittnesmyndighet när överlåtelsebrev undertecknas vid överlåtelser av fastigheter. Överlåtelsen kan till exempel gälla ett köp, ett byte eller en gåva. Även föravtal om fastighetsköp kräver bestyrkande av ett köpvittne. Stadens köpvittnen bestyrker överlåtelser av fastigheter i hela landet.

  • Köpvittnet ger råd om hur lagfart söks och informerar om hur parternas personuppgifter behandlas i myndigheternas register.
  • Köpvittnet berättar vid behov om åtgärderna för fastighetsbildande och hur processen för bygglovsbeslut inleds.
  • Köpvittnet meddelar uppgifterna om överlåtelsen till Lantmäteriverket och kommunen där fastigheten är belägen.
  • Köpvittnet debiterar en avgift för bestyrkande av köpet samt resekostnaderna såsom föreskrivs i en förordning.


Minneslista för den som beställer bestyrkande av köp


  • Köpvittnet ska kontrollera identiteten på dem som undertecknar överlåtelsebrevet och att överlåtelsebrevet uppfyller lagstadgade formkrav. Undertecknarna ska kunna bevisa sin identitet.
  • Ett överlåtelsebrev ska innehålla minst följande uppgifter: överlåtelsens syfte, exakta uppgifter om fastigheten som överlåts, samtliga överlåtare och överlåtelsens mottagare samt uppgifter om köpesumman eller annat vederlag, såvida det inte är fråga om en gåva.
  • Köpvittnet ska kontrollera uppgifterna om fastigheten i lagfarts- och inteckningsregistret samt fastighetsregistret.
  • Om det är fråga om ett outbrutet område ska området som överlåts markeras på kartor och en av kartorna ska bifogas till varje överlåtelsebrev som upprättas.
  • Köpvittnet ska anteckna ett intyg på varje överlåtelsebrev på följande sätt:

Köpvittnets intyg:

"I egenskap av offentligt köpvittne intygar jag att (säljarens namn) som överlåtare och (köparens namn) som förvärvare har undertecknat denna överlåtelsehandling och att de har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen bestyrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har gjorts upp i den form som bestäms i 2 kap. 1 § jordabalken."

Ort och tid
Köpvittnets underskrift
Namnförtydligande
Tjänsteställning
Köpvittnets identifikation
 

Köpvittnen:

Stadsmiljösektorn
Tjänster och tillstånd
Stadsmätningstjänster
 

Eero Jalkanen, tfn. 09 310 36791, 040 649 2720
Jaakko Kaila, tfn. 09 310 22097, 040 509 5561
Jarno Mansner, tfn. 09 310 31945, 040 589 2693
Jussi Pirinen, tfn. 09 310 31944, 040 500 8330 
Lauri Raunu, tfn. 09 3103 1882, 050 552 3193
Mikko Ruokolainen, tfn. 09 310 31917, 040 628 2492
Roope Summanen, tfn. 09 3102 1988, 040 621 3379
Timo Tutti, tfn. 09 310 31874, 050 375 2156
Juho Väänänen, tfn. 09 310 31928, 040 176 6321 

22.09.2021 09:54

Förfrågningar:

Byggande:

Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Ledningstjänst:

tfn (09) 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:

tfn (09) 310 31942; kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:

tfn (09) 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi