Suoraan sisältöön

Tjänster som köpvittnet erbjuder

Ett köpvittne har uppdraget att tjänstgöra som vittnesmyndighet när överlåtelsebrev undertecknas vid överlåtelser av fastigheter. Överlåtelsen kan till exempel gälla ett köp, ett byte eller en gåva. Även föravtal om fastighetsköp kräver bestyrkande av ett köpvittne. Stadens köpvittnen bestyrker överlåtelser av fastigheter i hela landet.

  • Köpvittnet ger råd om hur lagfart söks och informerar om hur parternas personuppgifter behandlas i myndigheternas register.
  • Köpvittnet berättar vid behov om åtgärderna för fastighetsbildande och hur processen för bygglovsbeslut inleds.
  • Köpvittnet meddelar uppgifterna om överlåtelsen till Lantmäteriverket och kommunen där fastigheten är belägen.
  • Köpvittnet debiterar en avgift för bestyrkande av köpet samt resekostnaderna såsom föreskrivs i en förordning.


Minneslista för den som beställer bestyrkande av köp

  • Köpvittnet ska kontrollera identiteten på dem som undertecknar överlåtelsebrevet och att överlåtelsebrevet uppfyller lagstadgade formkrav. Undertecknarna ska kunna bevisa sin identitet.
  • Ett överlåtelsebrev ska innehålla minst följande uppgifter: överlåtelsens syfte, exakta uppgifter om fastigheten som överlåts, samtliga överlåtare och överlåtelsens mottagare samt uppgifter om köpesumman eller annat vederlag, såvida det inte är fråga om en gåva.
  • Köpvittnet ska kontrollera uppgifterna om fastigheten i lagfarts- och inteckningsregistret samt fastighetsregistret.
  • Om det är fråga om ett outbrutet område ska området som överlåts markeras på kartor och en av kartorna ska bifogas till varje överlåtelsebrev som upprättas.
  • Köpvittnet ska anteckna ett intyg på varje överlåtelsebrev på följande sätt:

Köpvittnets intyg:

"I egenskap av offentligt köpvittne intygar jag att (säljarens namn) som överlåtare och (köparens namn) som förvärvare har undertecknat denna överlåtelsehandling och att de har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen bestyrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har gjorts upp i den form som bestäms i 2 kap. 1 § jordabalken."

Ort och tid
Köpvittnets underskrift
Namnförtydligande
Tjänsteställning
Köpvittnets identifikation
 

Köpvittnen:

Stadsmiljösektorn
Tjänster och tillstånd
Stadsmätningstjänster
 

Vuokko Eerolainen, tfn (09) 310 31941, 040 171 5431
Jaakko Kaila, tfn. (09) 310 22097, 040 509 5561
Antti Kuusiniemi, tfn. (09) 310 31974, 040 505 1323  
Jarno Mansner, tfn 040 589 2693
Jussi Pirinen, tfn (09) 310 31944, 040 500 8330
Kari Rajala, tfn (09) 310 31976, 040 017 2861
Lauri Raunu, tfn. (09) 310 31882
Aleksi Toivonen tfn. (09) 310 20420, 040 667 4110 
Timo Tutti, tfn (09) 310 31874, 050 375 2156


06.12.2019 13:01

Förfrågningar:

Byggande:

Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Ledningstjänst:

tfn (09) 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:

tfn (09) 310 31942; kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:

tfn (09) 310 31931; kiinteistorekisteri@hel.fi