Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Helsingissä valmistellaan kolmatta EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukaista meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitetään toimet kaupungin ääniympäristön parantamiseksi aikatauluineen ja vastuutahoineen.

Meluselvitys ja sen pohjalta laadittava toimintasuunnitelma on laadittava tai tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Ensimmäinen meluselvitys valmistui 2007 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008. Toinen meluselvitys valmistui 2012 ja toimintasuunnitelma tarkistettiin 2013. Uusin meluselvitys 2017 on juuri valmistunut.

Osallistu ja vaikuta

Kaupunkilaisia pyydetään mukaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmisteluun. Asukkaille järjestettiin aiheesta työpaja 9.5.2017 Kaupunkisuunnittelumessujen yhteydessä.

Miltä sinun Helsinkisi kuulostaa? -kyselyllä selvitettiin kesällä 2017 helsinkiläisten kokemuksia kaupungin ääniympäristöstä ja meluhaitoista. Kyselyn tuloksia on käsitelty meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmistelukokouksissa ja työpajassa.

Asukkailla oli syksyllä 2017 mahdollisuus kommentoida valmisteltuja toimenpide-ehdotuksia. Kommentit huomioidaan toimenpiteiden jatkotyöstämisessä.

Tulevista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan tällä verkkosivulla ja uutiskirjeellä. Liity sähköpostilistalle tästä  

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2017

Vielä nyt voimassa olevan meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013–2017 tärkeimmät toimet Helsingin ääniympäristön parantamiseksi ovat seuraavat:

Melu huomioidaan hankinnoissa ja suunnittelussa:

 • Kaupunki toimii esimerkkinä mm. huomioimalla melun ajoneuvojen hankintakriteereissä
 • Melu otetaan huomioon maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa
 • Liikennesuunnittelussa arvioidaan meluvaikutukset  
 • Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta
 • Edistetään kävelyä ja pyöräilyä
 • Selvitetään mahdollisuudet hiljaisten alueiden huomioon ottamiseen uudessa yleiskaavassa
 • Kehitetään uusia ns. kaupunkimaisia hiljaisia alueita

Melupäästöä ja -altistusta vähennetään

 • Otetaan hiljaiset päällysteet käyttöön tavoiteverkolla
 • Rakennetaan meluesteitä kaduille ja herkkien kohteiden läheisyyteen
 • Tehostetaan nopeusvalvontaa  
 • Edistetään hybridi- ja sähköbussien käyttöönottoa
 • Parannetaan raideliikenteen ratoja teknisesti
 • Lisätään sekä melua että pakokaasupäästöjä pienentävää taloudellisen ajon koulutusta
 • Lisätään tietoa ikkunoiden ääneneristävyyden parantamiskeinoista ja tonttimeluaidoista


JAA
03.11.2017 10:47