Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018–2022 luonnos on valmistunut. Toimintasuunnitelmassa on toimenpiteitä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi ja pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Suunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen Helsingin meluselvitys.

Meluntorjunnan toimenpiteet (yhteensä 53 kpl) jakautuvat kolmeen teemakokonaisuuteen: suunnitteluun ja ohjaukseen, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan.

Melun aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisy on ensisijainen meluntorjuntakeino. Avainasemassa ovat ratkaisut, joita tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Lisäksi tarvitaan melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten melua vaimentavia päällysteitä, nopeusrajoitusten alentamista ja nastarenkaiden käytön vähentämistä. Kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat tärkeitä etenkin vilkasliikenteisten väylien varsilla.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 29.1.–16.3.2018 kaupungin verkkosivuilla ja Helsingin kaupungin kirjaamon asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 11–13 (ma-pe 8.15–16).

Mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää 16.3.2018 mennessä osoitteeseen:
 
helsinki.kirjaamo@hel.fi tai

Helsingin kaupungin kirjaamo 
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Mielipiteeseen tulee merkitä asian diaarinumero HEL 2018-000445.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 on EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukainen. Siinä esitetään toimet kaupungin ääniympäristön parantamiseksi aikatauluineen ja vastuutahoineen. Meluselvitys ja sen pohjalta laadittava toimintasuunnitelma on laadittava tai tarkistettava vähintään viiden vuoden välein.

Osallistu ja vaikuta

Kaupunkilaisia pyydetään mukaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmisteluun. Asukkaille järjestettiin aiheesta työpaja 9.5.2017 Kaupunkisuunnittelumessujen yhteydessä.

Miltä sinun Helsinkisi kuulostaa? -kyselyllä selvitettiin kesällä 2017 helsinkiläisten kokemuksia kaupungin ääniympäristöstä ja meluhaitoista. Kyselyn tuloksia on käsitelty meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmistelukokouksissa ja työpajassa.

Asukkailla oli syksyllä 2017 mahdollisuus kommentoida valmisteltuja toimenpide-ehdotuksia. Kommentit huomioidaan toimenpiteiden jatkotyöstämisessä.

Tulevista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan tällä verkkosivulla ja uutiskirjeellä. Liity sähköpostilistalle tästä.  JAA
05.03.2018 08:51