En analys av ungas hälsa och välfärd på stordistriktnivå i Helsingfors visar lite överraskande att de lokala skillnaderna är små. En färsk forskningsöversikt analyserar lokala skillnader i Helsingfors i åttonde- och niondeklassisters upplevda hälsa och välmåga. Den utgår från materialet i en skolhälsoenkät. Rönen visar att upplevd hälsa varierar mera enligt kön än enligt stordistrikt. Oberoende av stordistrikt var flickornas upplevelser av sin hälsa värre än pojkarnas. Skillnaden framträder i synnerhet i de frågor som gäller ångest och depressivitet. Läs mera »

Nyheter