Opastepilotti

Tule kehittämään Helsingin opasteita!

Opastepilotti on hanke, jonka tavoitteena on luoda Helsinkiin uusi tulevaisuuden tarpeet huomioiva, ulkoasultaan korkeatasoinen ja koordinoitu jalankulku- ja pyöräilyopastus.
 

Ajankohtaista:

Opastepilotti on vuonna 2013 jatkanut opasteiden kehittämistä. Rakennusviraston investointitoimisto on käynnistänyt Jätkäsaaren aluerakentamishankkeen käyttöön väliaikaisen opastuksen suunnittelun. Suunnittelua jatketaan aikaisemman konseptisuunnitelman pohjalta.

Lisätietoja hankkeesta saa Pekka Mukkalalta, puh. 050 3881783, sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi

Samaan aikaan rakennusviraston suunnittelutoimistossa valmistellaan opastamisen toteutuksen hankeohjelmaa, jossa esitetään hankkeen toteuttamisen tavoitteet, työn organisointi, aikataulu ja kustannusarvio. Luonnos hankeohjelmasta on tarkoitus esitellä Helsingin kaupungin hallintokunnille syyskauden 2013 aikana.

Lisätietoja saa Anu Kiiskiseltä, puh. 040 4854301, sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi

 

 

Valmistuneita raportteja ja suunnitelmia

 

Opastepilotti on Helsingin kaupungin hallintokuntien yhteinen hanke. Opastuskonseptien tuottamiseen ovat osallistuneet rakennusvirasto, Helsinki kaikille -projekti, Jätkäsaari- ja Lähiöprojekti.

Opastepilotti oli osa WDC 2012 ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden ohjelmia.

 

 

Pilotprojekt i vägvisning


Helsingfors vill ge bättre vägledning! Lär dig känna designhuvudstadsårets Pilotprojekt i vägvisnings innovationer.


Sammanfattningar över Guidningskoncepten för Helsingfors samt teckenspråkiga guidningvideon hittar du här:


Bakgrund

Du kan se på teckenspråkig guidningvideon via webblänk .

I Helsingfors finns flera olika guidningssystem som produceras och upprätthålls av olika förvaltningar, fastigheter och serviceproducenter.
I konceptet föreslås lösningar med hjälp av vilka de nuvarande informationstavlorna kan ersättas med ett enhetligt guidningssystem.Guidningskonceptet försöker ge svar på frågan om hur systemet ska se ut och hur guidningen produceras och upprätthålls.

 

Guidningskoncepten för Helsingfors centrum och Nordsjö

Du kan se på teckenspråkig guidningvideon via webblänk.

I Helsingfors finns flera olika guidningssystem som produceras och upprätthålls av olika förvaltningar, fastigheter och serviceproducenter. I konceptet föreslås lösningar med hjälp av vilka de nuvarande informationstavlorna kan ersättas med ett enhetligt guidningssystem. Guidningskonceptet försöker ge svar på frågan om hur systemet ska se ut och hur guidningen produceras och upprätthålls.

Inom projektet för ett guidningskoncept undersöktes pilotområdet i fotgängarcentrum med hjälp av servicestigexempel. Det förverkligade servicestigexemplet gällde fotgängarstråket från passagerarterminalen i Södra hamnen till terminalen i Kampen och Tempelplatsens kyrka. Den här servicestigen granskades ur ett perspektiv som beaktade de olika användargruppernas behov.

I centrum handlar guidningsperspektivet framför allt om guidning av besökare och förbättrande av tjänsternas tillgänglighet. Nordsjö har valts ut för konceptplanering, till ett pilotområde för förortsguidning. I bostadsområdet handlar behoven bl.a. om att lyfta fram områdets egen identitet, svara på invånarnas behov och förbättra synligheten av de lokala resemålen.

Guidningskonceptet innehåller en hierarkisk gruppering av informationsapparater, som baserar sig på den utförda analysen om områdes- och behovshierarki. Informationstavlor som behövs i framtiden är åtminstone s.k. tavlor för sammanställnings-, områdes-, riktnings- och objektinformation samt utmärkning. Guidningslösningar, såsom typer av informationstavlor och servicenivån på dem, har undersökts med hjälp av servicestigar. Målet är att skapa en oavbruten, tydlig kedja av informationstavlor, där varje servicepunkt är ändamålsenlig till innehållet.

I konceptet har principerna för guidning kartlagts med hjälp av servicestigar. Lösningarna som presenterats i utställningen är avsedda att fungera som underlag för den fortsatta planeringen. Guidningskoncepten innehåller ingen konkret planering av vare sig guidningsapparater eller innehållet i guidningen, utan skapar ett underlag för planeringen av omfattande, tillgänglig och högklassig guidning och en produktserie av guidningsapparater.
 

Konceptet för tillfällig guidning på Busholmen i Helsingfors

Du kan se på teckenspråkig guidningvideon via webblänk.


Målet har varit att planera tillfällig guidning i form av servicestigar för fotgängare och cyklister på Busholmen i Helsingfors och att skapa ett eget koncept för tillfällig gång- och cykelguidning.
Servicestigen som förses med guidning har prickats ut på exempelrutten.

De största problemen i guidningen under arbetstid på Busholmen är bland annat det stora antalet informationstavlor och informationstavlor som är motstridiga och/eller vägleder mot fel håll. Övriga problem som uppmärksammats är bland annat:

• trafiklederna vid byggplatserna urskiljs inte tydligt
• underhållet av informationstavlorna är bristfälligt
• en del av dem som rör sig på rutterna känner sig otrygga och
• informationen är inte tidsenlig på alla ställen.

I början av arbetet definierades följande attribut som huvudmål för guidningskonceptet: 1) tydlighet och begriplighet 2) entydighet 3) ett gott observationsvärde 4) uppdateringsmöjligheter 5) flyttbarhet 6) tillgänglighet och 7) främjande av turism.

Det föreslagna konceptet bygger på tre huvudelement: huvudpyloner ”Fyr”, återgivningspyloner ”Tjärbloss” och byggplatsstängsel. I varje huvudelement återkommer samma igenkännbara tema, integrerade tecken på informationstavlorna (inkl. piktogram) och en färgpalett som stöder tillgänglighet.

Belysningen på toppen av pylonerna, som särskilt under kvällar skapar stämning på de guidade rutterna, ökar observationsvärdet på guidningen. För att öka intresset och göra rutten mera lockande pryds de nedre ytorna på alla huvudelement med fakta om Helsingfors.

Alla fält på informationstavlorna (karta, guidade objekt, avstånd etc.) förverkligas med sådana tekniker att det är så enkelt och snabbt som möjligt att uppdatera dem. I uppdateringen av statiska uppgifter utnyttjas bl.a. nya tekniker med självhäftning.

Utgångspunkten för utvecklingen av konceptet har varit att en del av informationstavlorna lämnas kvar på Busholmen efter byggplatsarbetet. De bestående informationspylonerna uppförs på sådana punkter där guidning kan anses vara nyttigt även i slutsituationen. De här pylonerna kan således konstrueras med en lite dyrare teknik än de övriga pylonerna. En elektronisk karta, fasta dragningar av el och t.ex. anropsutrustning för synskadade är tekniker som kan bindas till de bestående informationstavlorna.

Konceptplan för e-tjänster inom guidning

Du kan se på teckenspråkig guidningvideon via webblänk.

Ett studentteam på Aalto-universitetet har tagit fram konceptet ”Plan Your Helsinki” som är planerat i första hand för turister. Den elektroniska guidetjänsten består av en mobilapplikation, en webbplats och utomhusskärmar i Helsingfors centrum. Den elektroniska tjänsten innehåller egenskaper med särskild fokus på tillgänglighet. Det mångfacetterade konceptet stöder tillgängligheten av tjänster och det positiva varumärket Helsingfors.

Utöver konceptplanen utvärderade studentteamet den befintliga mobilguiden Walk and Feel och applikationen Urbanflow Helsinki för att erbjuda flera lösningsmodeller. Målgruppen för undersökningen var de internationella kryssningsresenärerna i hamnen på Ärtholmen. Undersökningen grundade sig på expertintervjuer och en enkät riktad till personer i målgruppen.

Projektet pågick till slutet av augusti och genomfördes under en tre månader lång kurs i samverkan med ITP-programmet (Information Technology Program) på handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Målet med projektet var att planera ett koncept för elektronisk guidning till pilotområdena i centrum och på Ärtholmen. I planeringen av tjänsten beaktades tillgänglighetsperspektivet och stödet för det positiva varumärket Helsingfors.

 

JAA