-Tukea päivittäisiin toimiin

Sosiaalityön toimipisteistä saa neuvoja ja ohjeita palveluista ja niiden hakemisesta. Vammaispalvelun työntekijät yhdessä asiakkaiden kanssa selvittävät palvelutarpeen ja arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma.

Itsenäistä asumista tukevien palvelujen tavoitteena on, että vammainen henkilö voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan, eikä ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Tarjolla on asunnon toimivuuteen vaikuttavia palveluja.
Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen voi hakea palveluseteliä.

Henkilökohtaisen avun järjestämisen edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan.
Vammaisten henkilökohtaiseen apuun voi hakea palveluseteliä.

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu. Kotihoidon tehtävänä on hoito ja palvelut niin, että eläminen kotona on turvallisesti mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä. 
Kotihoidon siivoukseen voi hakea palveluseteliä.

Liikkumiseen liittyviä palveluja on kuljetus- ja saattajapalvelu.

Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea vammaista, kehitysvammaista tai sairasta omaistaan kotona hoitavan henkilön jaksamista. Lyhytaikaishoitoa järjestetään kehitysvammaisten ryhmäkodeissa, perhehoidossa ja laitoksissa.

Omaishoidon tuki koostuu hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.JAA
01.02.2017 09:28