Uusi osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Helsingin kaupungin uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Vuorovaikutusprosessin tuloksena luotiin Helsingin osallisuuden periaatteet, jotka tulivat kirjatuksi myös kaupungin uuteen hallintosääntöön, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2016. Päätöksessä viitataan esityksen liitteenä olleeseen raporttiin Osallisuus uusiksi yhteistyöllä, missä kerrotaan tarkemmin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin rakentamisen vaiheista yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa sekä valmistelutyön tuloksena syntyneistä osallisuuden periaatteista.  

Hallintosääntöön kirjattiin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin periaatteet:

• Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen
• Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
• Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen


Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli jakaantuu kuuteen pääosaan: Käyttäjien tieto ja osaaminen, Käyttäjien osallisuus, Alueellinen vaikuttaminen, Aktivismi ja omaehtoisen toiminnan muodot, Asiointi ja asiakaskokemus osallistumisen ja vuorovaikutuksen rakentajana sekä Kaupungin toiminta ja päätöksenteko.

Mallia visualisoitiin seuraavasti:

 

 

Helsingin kaupungin uusi osallisuusmalli tulee voimaan uuden johtamisjärjestelmän myötä 1.6.2017.

Vuoden 2017 kuluessa jatkovalmistelu etenee. Periaatteet siirtyvät toimialoille. Kaupungille kehitetään alueellisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä osallistuvan budjetoinnin malli. Samaten luodaan vapaaehtoistoiminnan malli. Myös kaupungin tiloja pyritään avaamaan toimijoiden käyttöön. Lisäksi luodaan osallisuuden raportoinnin mittarit.  

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin yhteiskehittämisen taustaa

Kaupungin uutta osallisuus- ja vuorovaikutus mallia on rakennettu alusta lähtien yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Vuorovaikutusprosessi alkoi kesäkuussa 2016 Kerro kantasi -verkkokyselyllä ja lomakekyselyllä kirjastoissa. Kyselyyn saatiin 654 mielipidettä. Kaupungintalolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetyille yhteiskehittämispäiville kokoontui liki 200 henkeä kahdeksi päiväksi hahmottamaan osallisuusmallin päälinjoja ja elementtejä. 

Syyskuussa järjestettiin osallisuusmalleista kaikille avoimet asukasillat Kampissa, Kannelmäessä, Malmilla ja Myllypurossa, joihin osallistui liki 200 henkeä. Luottamushenkilöitä kutsuttiin mukaan alueellisiin asukasiltoihin.

Mallin valmisteluun haettiin näkökulmia myös Helsingin kaupungin vaikuttamistoimielimiltä. Osallisuusmallista käytiin keskustelut vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, nuorten Ruuti- ydinryhmän ja kaksikielisyystoimikunnan kanssa. Keskusteluissa korostettiin osallistumisen ja vuorovaikutuksen monikanavaisuutta, esteettömyyttä ja selkokielisyyttä.

 

Ideointia ja osallisuusmalleja yhteiskehittämispäivillä

Yhteiskehittämispäivillä 2.-3.9.2016 rakennettiin yhdessä eri ryhmissä kaupungin uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia.

Asukkaat ideoivat päivillä kahdeksan erilaista osallisuusmallia

Katso kaikkien osallisuusmallien julisteet.


Osallisuusmallin yhteiskehittämisen asukasillat syyskuussa

Mallia kehitettiin edelleen neljässä eri kaupunginosassa järjestettävissä kaikille avoimissa yhteiskehittämistilaisuuksissa. Nämä asukasillat järjestettiin syyskuussa.

Kampin asukasillassa palvelupiste Laiturilla keskustelussa nousi esiin kysymys siitä, miten puolueiden ajamat asiat eivät saisi jyrätä asukkaiden esiin nostamia asioita. Osallistuminen pitää tehdä mahdolliseksi kuntalaisille heti asian valmistelun alkuvaiheessa. Koska Helsinki on iso kokonaisuus, pitäisi luoda alueellisia valmistelu- ja päätöksentekomalleja. Tulevien toimialojen pitää osoittaa kunkin oma budjetti ja henkilöstö alueille. Kaupunkilainen on resurssi ja asiantuntija, ja ne pitää ottaa käyttöön. Iltaan osallistui 40 henkeä.

Malmin asukasillassa painotettiin myös kuntalaisten asiantuntemuksen hyväksikäyttöä erityisesti alueilla. Valmisteltaviin asioihin toivottiin omaa portaalia, mistä näkee helposti mitä asioita valmistelussa. Uuden osallisuusmallin tulee olla ”pysyvä rakenne”, ei mikään pilotti. Keskustelussa toivottiin myös että virkamies voisi valmistella poliitikoille useamman vaihtoehdon, joista päättää. Malmilla toivottiin myös kuntalaisaloitteiden nykyistä perusteellisempaa ja avointa käsittelyä. Iltaan osallistui 35 henkeä.

Kannelmäen asukasillassa
toivottiin osallistuvan budjetoinnin tuloa- ja samalla tukea niille, jotka eivät osaa netissä käsitellä sitä. Osallisuusmallille pitää luoda myös prosessi, minkä avulla mallia uudistetaan säännöllisin väliajoin. Epäselvyyttä oli kaupunginosayhdistysten kytkeytymisestä tulevaan uuteen osallisuusmalliin? Asukasdemokratialle toivottiin maksuttomia tiloja. Iltaan osallistui 50 henkeä.

Itä-Helsingin asukasillassa Myllypurossa keskustelua herättivät eniten huoli tiedosta ja viestinnästä sekä asukastiloista ja niiden maksuttomuudesta. Asukastilojen pitäisi olla kaikille ilmaisia ja niitä pitäisi voida varata helposti. Moni valitti paikallislehtiperinteen lakkaamista. Osa asukkaista ei lue digimediaa ja jää siten täysin informaation ulkopuolelle. Keskustelussa nousi esiin hyvä esimerkki Mellunkylän paikallislehdestä, mitä aktiivit tuottavat ja joka jaetaan Mellunkylässä koteihin koulujen kautta. Iltaan osallistui 30 henkeä. 

Mallin kehityksen seuraaminen ja kommentointi

Osallisuusmallin kehittymistä voi seurata sekä vaiheita kommentoida osoitteessa http://bit.ly/osallisuusmalli-kommentointi .

Keskustelua voi käydä myös Helsingin osallisuusmallin kehittäjäryhmässä Facebookissa. 

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen liittyy kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Lisätietoa kaupunki uudistuu -sivuilta. 

Uudistamisen yhtenä tavoitteena on demokrattisen päätöksenteon ja asukaslähtöisyyden kehittäminen. 

Yhteys- ja lisätiedot

Osallisuusmallin valmistelusta vastaa kaupunginjohtajan asettama osallisuustyöryhmä puheenjohtajana nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, puh. 09 310 89045 ja varapuheenjohtajana kaupunginkanslian vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä, puh. 09 310 79780.

Osallisuusmallin väliaikaisen henkilörekisterin rekisteriseloste.JAA
09.01.2017 15:46