Turvallinen ja viihtyisä kaupunki

Turvallisuus on käsitteenä laaja ja se ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Turvallisuus on myös yksi Helsingin kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö ja kaupunkikeskusta ovat tärkeitä sekä asukkaille että kaupungissa vieraileville. 

Helsinkiläisten kokemuksia kaupungin turvallisuudesta seurataan kolmen vuoden välein tehtävin laajoin asukaskyselyin. Viimeisin tutkimus; ”Stadiin kuuluu pieni rosoisuus”, toteutettiin vuonna 2012. Uusi tutkimusaineisto kerättiin yli 7000 helsinkiläiselle lähetetyllä kyselyllä vuoden 2015 lopulla. Kyselyyn pystyi nyt vastaamaan suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi, viroksi tai venäjäksi. Tutkimuksen  tuloksia julkaistaan Helsingin  tietokeskuksen Kvartti-verkkolehdessä pitkin vuotta 2016.Tutkimusraportti valmistuu vuoden 2016 lopussa. Lue lisää: Turvallisuustutkimuksen artikkelit

Kaupungin virastoilla ja laitoksilla on merkittävä rooli arkiturvallisuuden edistämisessä ja kunnan häiriöttömän toiminnan varmistamisessa. Viihtyisän ja toimivan kaupunkitilan lisäksi turvallisuutta edistävät hyvin toteutetut peruspalvelut, sillä peruspalveluissa ilmenevät poikkeamat ja puutteet heijastuvat arjen turvallisuuteen.

- Kaupunkisuunnittelutoimi huolehtii, että kaavoituksessa otetaan huomioon mahdollisuudet turvalliseen elinympäristöön.  Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa.

- Pelastusviranomaiset tekevät onnettomuuksien ehkäisytyötä neuvomalla, ohjeistamalla ja valvomalla kiinteistöjen paloturvallisuutta, pelastussuunnitelmien toteuttamista sekä toteuttamalla kemikaalivalvontaa. Pelastusviranomaiset järjestävät myös turvallisuuskoulutusta ja neuvovat yleisötilaisuuksien järjestäjiä turvallisuuskysymyksissä.

- Rakennustoimi huolehtii osaltaan yleisten alueiden, katujen, torien ja puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta.

- Rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat yhdessä muiden viranomaisten kanssa siitä, että rakennus ja sen ympäristö on asianmukaisessa kunnossa ja täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

- Sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat asukkaiden sosiaalihuoltoon, toimeentulotukeen, lastensuojeluun, terveyteen ja päihdehuoltoon kuuluvista asioista sekä turvallisista ja terveellisistä asumisoloista.

- Ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden terveyttä uhkaavista tekijöistä asunnoissa ja ympäristössä, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuneita vahinkoja. Helsingissä myös eläinsuojelu kuuluu ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille.

- Lisäksi kaupunginkansliaan kuuluva turvallisuus- ja valmiusyksikkö toimii paikallisen turvallisuussuunnittelun ja jatkuvuudenhallinnan asiantuntijana Helsingin kaupungilla ja vastaa kaupungin yleisten turvallisuusasioiden edistämisestä ja koordinoinnista.

Poliisin toiminta

Poliisi vastaa järjestyksestä yleisillä paikoilla sekä turvallisuudesta yleisillä ja yksityisillä paikoilla. Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuusasioissa. Tutustu Helsingin poliisilaitoksen toimintaan ja palveluihin poliisin verkkosivuilla poliisi.fi/helsinki.JAA
13.01.2017 09:09