Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
26.05.2016
Helsinkirekry >  Vanliga frågor > 
 Vanliga frågor
Lyssna

Hur söker jag arbete inom Helsingfors stad?

Helsingfors stad har ingen centraliserad rekrytering, utan vart och ett av stadens ämbetsverk och affärsverk rekryterar själv. De lediga arbetsplatserna inom staden utannonseras i det elektroniska rekryteringssystemet, där du kan lämna in en direkt ansökan för den arbetsplats du vill ha. 

Genom att följa med våra platsannonser i olika tidningar och på webbplatserna med arbetsplatser på Internet får du ytterligare information om de platser som är lediga. Olika ämbetsverks rekryteringsannonser publiceras regelbundet i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, tidningen Metro och andra tidningar som distribueras gratis samt i olika branschers facktidningar.

Problem med den elektroniska ansökan?

Om du har frågor eller stöter på problem i anknytning till stadens elektroniska rekryteringssystem eller insändandet av ansökan kan du ta kontakt med administratören för eRekry vardagar kl. 9–11:
Tfn 09–310 43539
E-post: tyopaikat(at)hel.fi. Vi svarar på e-post så fort som möjligt.
Se också Anvisningar för den sökande.

Vilken typ av arbeten erbjuder Helsingfors stad?

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare, och bland de mer än 39 000 arbetstagarna finns fler än 2 000 yrkesbenämningar. Social-, hälso- och bildningstjänsterna sysselsätter största delen av stadens personal. För skötseln av dessa tjänster behövs normalt sett mest personal.

Vilken sorts arbetssökande behöver staden?

I framtiden kommer en stor del av arbetskraften att bytas ut som en följd av pensioneringar. Sålunda behöver staden många slag av kunniga människor som ska ta hand om Helsingforsbornas välmående och service samt se till att vardagen fungerar. Staden behöver både ungt, kunnigt folk och erfarna yrkesmänniskor med en vilja att utföra ett arbete som är av samhällelig betydelse.

Vad är det för skillnad mellan tjänster och befattningar?

Tjänster är arbetsuppgifter i vilka direkt utövande av offentlig makt och skötsel av myndighetsuppgifter ingår. De övriga arbetena inom staden är befattningar. I praktiken är det inga stora skillnader mellan tjänster och befattningar.

Vad är skillnaden mellan fasta anställningar och visstidsanställningar?

Med fast anställning avses att man anställs tills vidare, och att det inte finns någon bestämd slutdag för anställningsförhållandet. Av personalen inom Helsingfors stad har cirka 80 procent fast anställning. Med anställning för en viss tid avses att arbetsavtalet sluts för en på förhand överenskommen tid. Typiska visstidsarbeten är exempelvis vikariat. För fasta arbeten krävs ofta erfarenhet, som man i sin tur ofta får genom visstidsarbeten.

Hur bestäms lönen för arbeten inom staden?

Lönerna inom den kommunala sektorn slås fast i olika avtal. Avtalen varierar enligt de olika arbetsuppgifterna. Den totala lönen bestäms av den uppgiftsspecifika lönen, de tillägg som är bundna till tjänstetiden, arbetstidsersättningarna och resultatpremierna. Ytterligare information om lönerna inom den kommunala sektorn får du på arbetsmarknadsverkets webbplats.

Kan man söka stadens arbeten med en öppen ansökan?

Man kan fylla i en öppen ansökningsblankett i stadens elektroniska rekryteringssystem. Den öppna ansökan är giltig i ett halvt år efter den senaste uppdateringen. Ansökningarna kan användas vid ämbets- och affärsverken när man söker personal för en viss tid eller vikarierande personal. Tjänster och befattningar inom staden som har lediganslagits att sökas ska dock sökas med en riktad ansökan med hjälp av det arbetsnummer som rekryteringssystemet anger. Öppna ansökningar beaktas således inte då en plats har lediganslagits att sökas.

Hur ansöker jag om sommarjobb hos staden?

Sommararbetsplatserna annonseras ut separat på stadens webbplats, i allmänhet i januari och februari. För sommararbetsplatserna finns ingen gemensam begränsad ansökningstid, utan ansökningstiden är uppgiftsspecifik. Sommarbetsplatserna söks via rekryteringssystemet med en riktad ansökan. Platser lediganslås att sökas under våren, framför allt vikariat inom vårdbranschen. Det lönar sig alltså att regelbundet följa med de nya sommarbetsplatserna som lediganslås hos Helsingfors stad.

Hur söker jag en praktikplats hos staden?

Vid ämbetsverken och affärsverken kan man avlägga sådana praktikperioder och perioder av inlärning i arbetet som ingår i studierna. Ett praktik- eller arbetsavtal görs upp med praktikanten.
Också arbetspraktik som ökar arbetserfarenheten kan avläggas på stadens arbetsplatser. Detta förutsätter att praktikanten har anmält sig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån.

Var får jag mer information om stadens arbeten och staden som arbetsgivare?

Stadens webbplats är en god källa till information om stadens arbeten vid olika inrättningar och affärsverk. Det lönar sig också att ta direkt kontakt med inrättningarna och affärsverken. Staden deltar också aktivt i olika rekryteringsevenemang på mässor och läroanstalter.

Att arbeta med barn

Se lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och stadens anvisningar i anknytning till denna.
 


07.10.2013
 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Helsinkirekry | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors staden - Helsinkirekry