Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/2

 

08.11.2011

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi kohdat 1. - 3.

Tiivistelmä

1. Kaupunginhallituksen kokous 3.10.2011

§ 864 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Alppilanlämpökeskus)

§ 865 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Vantaan Energia Oy, Långmossebergenin jätevoimalahanke)

§ 866 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Länsimetro Oy:n lupahakemuksesta (Keilaniemen huolto- jametrotunnelien poistovedet)

§ 867 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle johdinautoliikenteen hankeselvityksestä

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2011-10-03_Khs_34_Pk

2. Kaupunginhallituksen kokous 10.10.2011

§ 899 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
rakennusviraston hakemuksesta ympäristölupamääräysten
muuttamiseksi (Jätkäsaari)

§ 900 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2011-10-10_Khs_35_Pk

3. Kaupunginhallituksen kokous 17.10.2011

§ 912 V Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettava yhtiömuotoinen
neuvontakeskus

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2011-10-17_Khs_36_Pk

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Helsinginkatu 24

(09) 310 1635

(09) 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566