Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yvp/1

 

08.11.2011

 

 

 

 

 

 

1

Ympäristövalvontaan liittyvät ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi kohdat 1. - 4.

Tiivistelmä

1. Ympäristövalvontapäällikön päätösluettelo

Ympäristövalvontapäällikön päätösluettelot 19.10.2011 (10062–10064 §) ja 26.10.2010 (10065–10068 §).
Peab Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta
Kiinteistön Lainlukijantie 9b öljysäiliön jättäminen maaperään
Kiinteistön Maamiehentie 7 öljysäiliön jättäminen maaperään
Rakennusyhtiö Rand ja Tuulberg Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus, Kaanaankatu 9
Kiinteistö Terhotie 15a:n öljysäiliön jättäminen maaperään
Kiinteistö Välitalontie 107 öljysäiliön jättäminen maaperään
Kiinteistö Keriharju 8a:n öljysäiliön jättäminen maaperään

2. Vuosaaren väylän nopeusrajoitus

Liikennevirasto on määrännyt Vuosaaren väylälle vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan pysyvän, vuosittain jatkuvan talvikauden (1.11.–31.3.) nopeusrajoituksen 24 km/h välille Vuosaaren satama – Krokholmshället. Ympäristökeskus on antanut asiasta kaupunginhallitukselle lausunnon.

3. Bensiinihöyryjen talteenotosta

Valtioneuvosto on 20.10.2011 antanut asetuksen bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla. Asetuksella jakeluasemat velvoitetaan ottamaan talteen polttoaineen tankkauksen yhteydessä vapautuva bensiinihöyry. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. Aikaisemmin jakeluasemilla on bensiinihöyryjen talteenotto ollut pakollista ainoastaan varastointisäiliöiden täytön yhteydessä (valtioneuvoston päätös 468/1996), mutta monilla asemilla on jo nyt käytössä myös bensiinihöyryjen talteenotto asiakastankkausten yhteydessä.

Bensiinihöyryn talteen ottamisella voidaan rajoittaa bensiinistä haihtuvien kaasumaisten yhdisteiden määrää. Näin parannetaan ilmanlaatua ja vähennetään päästöjen vaikutuksia terveydelle.
Asetuksen myötä jakeluasemille on asennettava laitteet, joilla bensiinihöyrystä vähintään 85 prosenttia otetaan talteen tankkauksen yhteydessä. Uusien jakeluasemien on otettava bensiinihöyry talteen heti asetuksen voimaantulon jälkeen, jo olemassa oleville asemille on asetettu siirtymäaikoja. Laitteistot on asennettava vasta silloin, kun aseman jakelujärjestelmää muutenkin uudistetaan. Suurten jakeluasemien on asennettava talteenottolaitteistot kuitenkin viimeistään vuonna 2018. Pienimpiä jakeluasemia asetus ei koske lainkaan.

4. Länsimetro Oy:n ilmoitus töiden valmistumisesta Koivusaaressa

Länsimetro Oy on ilmoittanut 13.10.2011 ympäristökeskukseen saapuneella kirjallisella ilmoituksellaan Koivusaaren metroaseman sisäänkäynnin ja ilmanvaihtokuilun edustan merialueen ruoppaukseen ja täyttöön sekä ruoppausmassojen läjittämiseen liittyvien töiden valmistumisesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on edellyttänyt ilmoitusta töiden valmistumisesta valvoville viranomaisille ja liikuntaviraston merelliselle osastolle Koivusaaren ruoppauksesta, täytöstä ja ruoppausmassojen läjittämisestä antamassaan päätöksessä Nro 66/2011/4. Päätöksen mukaiset työt ovat valmistuneet 20.9.2011.

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566