Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ystp/1

 

08.11.2011

 

 

 

 

 

 

1

Ympäristönsuojeluun ja tutkimukseen liittyviä ilmoitusasioita

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ekotukitoiminnan tilannekatsauksen.

Tiivistelmä

1 Helsingin kaupungin ekotukitoiminnan tilannekatsaus

Ekotukitoiminnan malli syntyi vuonna 2006 yhtenä Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman konkreettisena toimenpiteenä. Työpaikkojen ympäristövastuullisia arkikäytäntöjä edistetään työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilönä toimitaan oman työn ohessa ja tehtävään kouluttaudutaan kahden päivän peruskoulutuksessa.

Ensimmäiset ekotukihenkilöt nimettiin keväällä 2006, jolloin järjestettiin myös ensimmäinen peruskoulutus. Ekotukitoiminta on vakiintunut tärkeäksi osaksi virastojen ympäristötyötä. Vuoden 2011 lokakuuhun mennessä on kaupungin henkilöstöstä nimetty tai kouluttautunut ekotukihenkilöiksi jo yli 850 henkilöä 31 virastosta tai laitoksesta.

Ekotukitoiminnalla pystytään parantamaan kaupungin eri organisaatioiden ympäristövastuullisuutta ja henkilöstön ympäristötietoisuutta. Ekotukitoiminta luo uutta ympäristövastuullisia arjen tekoja tuottavaa toimintakulttuuria sekä juurruttaa kaupungin ympäristöstrategioita ja tavoitteita käytännön toimenpiteiksi.

Ekotukitoimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on tukenut koulutusten järjestämistä ja ne on järjestetty yhteistyössä Oiva Akatemian kanssa.

Eco-support Activity -hanke

Huhtikuusta 2009 vuoden 2011 loppuun kestävällä Eco-support Activity -hankkeella on jatkettu ekotukitoiminnan kehittämis- ja levittämistyötä. Hankkeen pääpartnerina on Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittaa hanketta Central Baltic Interreg IV A ohjelman Etelä-Suomi – Viro alaohjelman kautta. Rahoitusta on myös saatu Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta ja hankkeessa mukana olevilta kunnilta.

Hankeen myötä ekotukitoiminta on käynnistynyt Kotkassa, Hämeenlinnassa, Tartossa ja Rakveressa sekä piristynyt Tallinnassa, jossa se käynnistyi edellisen EU-hankkeen avulla vuonna 2007.

Eco-support Activity -hankkeen avulla ekotukitoiminnassa on otettu suuri askel eteenpäin. Ekotukihenkilöiden kouluttamisen lisäksi on luotu uusia monipuolisia tuki- ja toimintatapoja sekä materiaaleja ekotukihenkilöiden työn avuksi. Vertaistukiverkostojen muotoutumista sekä verkostoissa toimimista ja oppimista on tuettu. Hankkeen aikana on tehty muun muassa lähes 150 konsultoivaa käyntiä eli jalkauduttu ekotukihenkilöiden luo virastoihin ja tuettu heidän työtään konkreettisesti. Hankkeessa lanseerattiin myös ekotukitoiminnan vuosiraportit, jotka on laadittu kyselyn pohjalta 2009 ja 2010.

HSY:n vetämän Julia2030 -ilmastohankkeen (2009–2011) avulla malli on levinnyt myös Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin, Keravalle ja Kirkkonummelle.

Yhteistyössä Julia2030-hankkeen kanssa on kehitetty WWF:n ilmastolaskuria kaupungin toimitilojen ekotukihenkilöiden työn tueksi.

Ekotukitoiminnan arviointi

Kuluvan vuoden aikana ekotukitoimintaa on arvioitu monella tavalla konsulttityönä, virkatyönä ja pro-gradu tutkielmana.

Haastattelujen ja kyselyjen perusteella on koettu, että jo pelkästään muita motivoivan ja kannustavan ekotukihenkilön nimeämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti työyksikön ympäristöasioihin. Myös itse ekotukihenkilöt ovat kokeneet saavansa positiivista ”draivia” työhönsä rutiinitehtäviensä rinnalle. Tehokkaan ja onnistuneen toiminnan taustalla on esimiesten ja johdon vankka tuki sekä avoin ja keskusteleva toimintakulttuuri.

Arviointien mukaan toiminta on laskenut kustannuksia ainakin vähentyneen paperinkulutuksen, parantuneen jätteidenlajittelun ja jätteen synnyn ehkäisyn ansiosta. Riittävän yksinkertaista seurantaa pitäisi kuitenkin vielä kehittää jokaiselle toiminnan tasolle: ekotukihenkilöille, virastotasolle ja kaupungin tasolle. Arvioinneista on saatu arvokasta tietoa toiminnan jatkokehittämisen kannalta. Toimintamallin kehittäminen portaittaiseksi motivoisi ekotukihenkilöitä ja selkiyttäisi ympäristötyön etenemistä.

Toiminnan tulevaisuus

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston keväällä 2011. Verkoston tarkoituksena on edistää EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamista ja ekotehokasta kaupunkikehitystä. Sen avulla nostetaan esille uusia aloitteita, lisätään yhteistyötä ja levitetään hyviä käytäntöjä suurten kaupunkien kesken. Yksi verkostossa eteenpäin vietävistä yhteisistä ilmastotoimenpiteistä on ekotukihenkilötoiminnan levittäminen kaikkiin kuutoskaupunkeihin.

Ekotukitoiminta on osoittautunut erinomaiseksi lähestymistavaksi motivoida ja sitouttaa työyhteisöt toteuttamaan ympäristön kannalta järkeviä toimintatapoja.

Vuodesta 2006 lähtien ekotukitoimintaa on koordinoitu ja kehitetty Helsingissä hankerahoituksella määräaikaisen henkilöstön voimin. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää varmistaa kaupungin ekotukityön koordinoinnille pysyvät resurssit.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

 

Pajanen Kaisa, johtava ympäristökasvattaja, puhelin: +358 9 310 31521

kaisa.pajanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566