Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ystp/2

 

08.11.2011

 

 

 

 

 

 

2

Lausunnolle saapuneet kaava-asiat

HEL 2011-002074, HEL 2011-002680

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee, että lausunnon asioista 1. ja 2. antaa ympäristökeskus.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt lausuntoa varten:

1. Myllypuron Alakiventie 3 tonttia 45143/3 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (nro 12065)

Kaava-alue sijaitsee Myllypurossa noin 200 metrin etäisyydellä metroasemasta ja Kehä I:stä. Tontin omistaa Helsingin kaupunki.

Kaavamuutos mahdollistaa tontin lisärakentamisen korottamalla nykyistä kuusikerroksista asuintaloa kahdella kerroksella. Asemakaavan muutoksessa tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa 2 300 k-m2 ja on muutoksen jälkeen yhteensä 9 500 k-m2.

Rakennuksen Kehä I:n puoleiselle sivulle on asetettu ääneneristävyysvaatimus ja uudet parvekkeet on osoitettu avautumaan sisäpihalle tai rakennuksen sivuille lasitettuina.

Lausunto on pyydetty12.12.2011 mennessä (lausuntopyyntö 10.10.2011).

2. Forumin kauppakeskuksen ja Amos Andersonin taidemuseon asemakaavan muutosehdotuksen (nro 12071)

Asemakaavan muutos mahdollistaa Forumin kauppakeskuksen liiketilojen laajentamisen Kukontorin tasolle, varastotiloihin eri kerroksissa sekä toiseen maanalaiseen kerrokseen nykyisen pysäköintikellarin tiloihin. Orientoitavuutta ja yhteyksiä parannetaan.

Yleisen jalankulun yhteyksiä järjestellään uudelleen ja keskeisen lasikatetun valopihan muotoa, ulottuvuutta sekä porrasyhteyksiä uudistetaan. Kukontorin aluetta katetaan nykyistä laajemmin.

Kaavassa on varaus Pisara-radan lippuhallille sekä Pisaran asemalle johtavalle yleiselle koneporras- ja hissiyhteydelle. Kaavassa on osoitettu suojelumääräyksiä Forumin valopihalle ja julkisivuille sekä alueen arvorakennuksille. Autopaikat tulee sijoittaa Forumin yleiseen pysäköintilaitokseen. Autopaikkojen velvoitemäärä vähenee 20 paikalla. Korttelin huoltoliikenne järjestetään maanalaisesti.

Lausunto on pyydetty 12.12.2011 mennessä (lausuntopyyntö 10.0.2011).

Asemakaavaehdotusten asiakirjat löytyvät kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta kohdasta ”Nähtävänä nyt”. Voit kopioida linkin selaimeesi: http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Ajankohtaiset+suunnitelmat/N_ht_v_n_+nyt/

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

 

Pitkänen Eeva, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566