Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ytp/1

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

1

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi kohdan 1.

Tiivistelmä

Ympäristöterveyteen liittyviä ilmoitusasioita

1 Ympäristöterveyspäällikön pöytäkirja

Ympäristöterveyspäällikön pöytäkirjat 7.9.2011 (10058 §), 14.9.2011 (10059-10060 §) ja 15.9.2011 (10061 §).

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Hämeen Lihajaloste Oy:lle

Ilmoitus Naillux/kauneudenhoitola Naillux, Rautatiekatu 1, kauneushoitolahuoneiston käyttööotosta

Ilmoitus J-M Nurmi Tmi:n/R-kioski, Takomontie 33, nikotiinivalmisteiden myynnin lopettamisesta

Istanbul Döner Ltd Oy:n elintarvikkeiden käyttöä ja mahdollista hävittämistä koskeva päätös

Esittelijä

ympäristöterveyspäällikkö

Antti Pönkä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Helsinginkatu 24

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566