Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yvp/7

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

Asia tulisi käsitellä 4.10.2011

7

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Kaartin Jääkärirykmenttiä koskevassa hallintopakkoasiassa

HEL 2011-004079 T 11 01 00 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 11/0227/1, 6.9.2011, joka koskee hallinto-oikeuden ratkaisua valituksista Kaartin Jääkärirykmenttiä koskevassa hallintopakkoasiassa. Valituksessaan ympäristölautakunta päättänee todeta seuraavaa.

Vaatimus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kumottava siltä osin, kuin se koskee Santahaminan alueella suoritettavia raskasaseammuntoja, kuten sinkoja, kranaatinheittimiä ja räjäytyksiä (ELY-keskuksen määräys, kohta 1). Ympäristölautakunta katsoo, että  raskasaseammunnoille on haettava ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Määräajan hakemuksen jättämiselle tulisi olla 30.4.2012.

Ympäristölautakunta tyytyy Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen siltä osin kuin se koskee velvollisuutta hakea ympäristölupaa Santahaminan ampumaradoille viimeistään 30.4.2012, sekä kirjanpitoa koskevan määräyksen osalta

Muilta osin ympäristölautakunta toteaa päätöksestä, että ampumatoimintaa koskevat rajoitukset ratkaistaan toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä.

Perustelut muutoksenhaulle

Ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnalla on oltava ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 14 a mukaan ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 2 §:n 3 momentin mukaan asetuksella voidaan säätää poikkeuksia lain soveltamisesta, jos se on tarpeen valtakunnan turvallisuuden, huoltovarmuuden tai puolustusvoimien toiminnan erityisluonteen vuoksi. Sen nojalla Puolustusvoimien tilapäisiin ampumapaikkoihin ei ympäristönsuojeluasetuksen 4 b §:n 1 momentin mukaan tarvita lupaa.  Santahaminan ampumaratojen toiminta on luonteeltaan pysyvää, joten ne ovat lupavelvollista toimintaa.

Ampuma-alueita ei ympäristönsuojeluasetuksessa mainita lupavelvollisena toimintana ja ne on asetuksen perustelumuistiossa rajattu pois laitosluettelon mukaisista lupavelvollisista toiminnoista. Niitä koskeva lupavelvollisuuden harkinta perustuu ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdassa 3 mainittuun naapuruussuhdelain 17 §:n mukaiseen kohtuuttomaan rasitukseen. Tällöin merkitystä on paikallisilla olosuhteilla, rasituksen muulla tavanomaisuudella, rasituksen voimakkuudella ja kestolla, rasituksen syntymisen ajankohdalla sekä muilla vastaavilla seikoilla.

Ympäristölautakunta katsoo, että Santahaminan ampumatoiminnasta tehdyn ympäristömeluselvityksen (Ymk 2010-1994/813, Akukon 93002-1) mukaan raskaiden aseiden aiheuttama äänitaso LCE ylittää puolustusvoimien asettaman suositustason 100 dB Laajasalon ja Jollaksen eteläosissa. Myös päiväajan klo 7-22 impulssikorjattu keskiäänitaso noin 60 dB ylittää ohjearvon LAeq 55 dB. Ampumaradoilta kantautuva laukausmelu LAImax 72 dB taas ylittää ampumaratojen melulle asetetun ohjearvotason 65 dB(VNp 53/1997) myös Laajasalon ja Jollaksen eteläosissa.

Ampumatoiminta raskailla aseilla on alkanut Santahaminassa vuonna 1918. Sen jälkeen on asutus Laajasalossa ja Jollaksessa laajentunut merkittävästi. Käytettävissä olevien tietojen mukaan ammunnat raskailla aseilla ovat vaihdelleet vuosien mittaan. Tällä hetkellä ammunnat raskailla kranaatinheittimillä ja raskailla singoilla on lopetettu. Toisaalta taas kevyillä singoilla ammutaan selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Puolustusvoimien antaman tiedon mukaan raskailla aseilla on ammuttu Santahaminassa vuonna 2010 51 päivänä ja Kaartin Jääkärirykmentti ilmoitti tiedotteessaan, että kevään ja kesän aikana 2011 ammuntoja on 31 päivänä. Vuonna 2010 ampumatoiminta keskittyi tyypillisesti ajanjaksoille huhtikuusta kesäkuuhun ja elokuusta marraskuulle.

Ottaen huomioon ampuma-alueiden ampumatoiminnasta ympäristön asuinalueille ja aiheutuva melutaso ja toistuvuus sekä ampumatoiminnan laajuus  ja ajoittuminen vuoden aikana ympäristölautakunta toteaa, että toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta, joten toimintaan tulee hakea ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella ympäristölupaa.

Esittelijä

Thor Lindroos toimitti 23.6.2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) kirjeen, jossa pyysi selvitystä Santahaminan taisteluampumaradan ympäristöluvasta, lupakäsittelyn kestosta ja luvan nykytilasta sekä vaati, että ampumaradan käyttö kielletään ulkopuolisilta. 6.9.2010 ELY-keskukselle jätetyllä kirjeellä Lindroos edelleen vaati Santahaminan ampumaradan käytön raskasaseammuntoihin kiellettäväksi. ELY-keskus pyysi kirjeellä 9.7.2010 Kaartin Jääkärirykmentiltä/Maavoimien esikunnalta selvitystä Santahaminassa harjoitetusta toiminnasta. Puolustusvoimat/Maavoimien Esikunta toimitti pyydetyn selvityksen 20.9.2010.

ELY-keskuksen päätös

ELY-keskus päätti 20.12.2010, että

1) Kaartin Jääkärirykmentin (KaartJR) on haettava Santahaminan ampumaradoille ja alueella suoritettaville raskasaseammunnoille (kuten singot, kranaatinheittimet ja räjäytykset) ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta viimeistään 31.12.2011.

2) KaartJR:n on huolehdittava siitä, että reserviläis- ja vapaaehtoistoimijoiden harjoittama ampumatoiminta Santahaminassa Puolustusvoimien ampumaradoilla päättyy arkisin maanantaista perjantaihin viimeistään klo 19.00. Lisäksi KaartJR:n on huolehdittava siitä, että reserviläis- ja vapaaehtoistoimijat eivät lukuun ottamatta Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:ta harjoita ampumatoimintaa ampumaradoilla lauantaisin, sunnuntaisin tai arkipyhinä.

3) KaartJR:n on huolehdittava siitä, että lukuun ottamatta joukkotuotantosuunnitelman mukaista puolustusvoimien omaa toimintaa sinkoja, kranaatinheittimiä tai muita raskaita aseita ei saa käyttää Santahaminassa sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä lauantaisin ennen klo 8 ja klo 16 jälkeen.

4) Kaart JR:n on pidettävä kirjaa Santahaminassa kuukausittain ammutuista laukausmääristä. Kirjanpidosta on lisäksi käytävä ilmi toimija ja ampuma-alue/ampumarata.

Ympäristölautakunta merkitsi ELY-keskuksen päätöksen tiedoksi 11.1.2011 ja päätti samalla, että asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutosta ELY-keskuksen päätökseen hakivat asian vireille pannut asukas, Puolustusvoimat/Maavoimien esikunta, Santahaminan Erämiehet ry, Helsingin Varuskunnan Ampujat ry sekä joukko ammuntaa harjoittavia järjestöjä yhdessä. Vaasan hallinto-oikeus antoi asiassa välipäätöksen 28.2.2011. Hallinto-oikeus kielsi ja keskeytti Maavoimien esikunnan valituksesta ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanon velvoitteiden 1–3 osalta.

Vaasan hallinto-oikeus järjesti Santahaminassa ja sen lähiympäristössä katselmuksen 25.5.2011.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus päätti 6.9.2011 hyväksyä Maavoimien Esikunnan valituksen ja muutti ELY-keskuksen määräystä 1 ja kumosi määräykset 2 ja 3. Muutettu määräys 1 kuuluu:

1. Kaartin Jääkärirykmentin on haettava Santahaminan ampumaradoille ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta viimeistään 30.4.2012.

Voimaan jäi määräys 4.

Vaasan hallinto-oikeus päätyi ratkaisuun äänin 2-2 puheenjohtajan äänen ratkaistessa asian.

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Juha Lahtela, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31999

juha.lahtela(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Santahamina ampumaradat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Korkein hallinto-oikeus

 

Ympäristövalvontayksikkö

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viipurinkatu 2

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566