Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yvp/5

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

5

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asunnon terveyshaitta-asiassa

HEL 2011-002462 T 11 02 02 01

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 6.7.2011 antaman päätöksen 3544/1/09, jolla korkein hallinto-oikeus hylkää asukkaan valituksen Helsingin hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä 7.10.2009 nro 09/0711/5.

Päätös koskee Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 28.10.2008 (378 §) tekemää päätöstä ympäristökeskuksen asuntoon Hakaniemenranta 26 A 128 tekemistä ilmanvaihdon ja asunnon lämpöolojen tarkastuksista sekä arviota asunnon terveyshaitasta.

Samalla lautakunta päättänee todeta, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Helsingin kaupungin ympäristökeskus teki asuntoon tarkastukset 6.11.2003, 30.3.2005, 31.5.2005, 29.5.2006 ja 8.1.2007. 

Tarkastuksissa todettiin puutteita asunnon lämpöoloissa ja ilmanvaihdossa. Ympäristölautakunnan päätöksessä todettiin, että puutteet on Asunto Oy Merihaan Rantakulman toimenpitein poistettu, minkä jälkeen asunnossa ei ollut osoitettavissa terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa, ja korjauksista on saatu riittävät kirjalliset selvitykset.

Asukas valitti ympäristölautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen päätöksellään 7.10.2009 nro 09/0711/5.

Päätöksessään korkein hallinto-oikeus hylkää asukkaan valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, ja toteaa, että asukkaan hallitsemassa asunnossa on tehty hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevät tarkastukset ja mittaukset ja niiden perusteella päädytty siihen, ettei asunnossa ole tuossa vaiheessa ilmennyt asiaa ympäristölautakunnassa ratkaistaessa sellaista terveyshaittaa, joka olisi antanut aiheen korjaustoimenpiteistä määräämiseen.

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Arto Mäkinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64267

arto.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

KHO:n päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ympäristövalvontayksikkö

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viipurinkatu 2

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566