Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yvp/6

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

6

Lausunto kaupunginhallitukselle Hartzellin ja Klementtisen kirjeestä koskien roskaamisen sanktiointia

HEL 2011-003994 T 11 01 06 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle Hartzellin ja Klementtisen kirjeestä 7.9.2011 seuraavan lausunnon:

Kaupunginjohtaja asetti 19.5.2010 kadunpidon kehittämisen työryhmän. Kadunpidon kehittämisen lisäksi työryhmän tehtäväksi asetettiin roskaamisen kunnallisen valvonnan ja sanktioinnin järjestämistavan ja resurssitarpeiden, hyötyjen ja haittojen sekä kustannusvaikutusten arviointi mahdollisten lainmuutosesitysten harkitsemiseksi.

Työryhmä päätyi raportissaan 28.2.2011 esittämään 50 toimenpide-ehdotusta työryhmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääosalle ehdotuksista toteuttajaksi nimettiin rakennusvirasto.  Työryhmän ehdotus numero 41 oli: Tehdään aloite lakimuutoksesta, jolla roskaamisen valvonta ja sanktiointi voitaisiin antaa myös muulle taholle kuin poliisille. Lakimuutosehdotuksen esityksen valmistelijaksi nimettiin ympäristökeskus. Ehdotus kaupunginhallitukselle annettiin tehtäväksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli raportin 30.3.2011 ja päätti lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten asianosaisille virastoille, mm. ympäristökeskukselle.

Ympäristölautakunta tekee raportissa esitetyn lakimuutosaloitteen kaupunginhallitukselle raportissa esitetyn aikataulun mukaisesti vuoden 2011 loppuun mennessä.

Nykylainsäädännön nojalla ympäristökeskus valvoo roskaantumista käsittelemällä roskaantuneista kohteista tulevia toimenpidepyyntöjä, tekemällä tarkastuksia ja antamalla siivouskehotuksia ja valvomalla niiden täytäntöönpanoa. Vuoden 2011 alusta alkaen syyskuun puoliväliin mennessä ympäristökeskukselle on tullut 104 roskaantumiseen liittyvää toimenpidepyyntöä. Kaikki toimenpidepyynnöt on otettu käsittelyyn enintään 10 päivän kuluessa vireilletulosta. Vuonna 2010 roskaantumistoimenpidepyyntöjä käsiteltiin 131.

Lakisääteisen valvontatyön lisäksi ympäristökeskus pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään roskaantumista yhteistyössä roskaantuneiden alueiden haltijoiden kanssa. Ympäristökeskus kutsuu kahdesti vuodessa kokoon kaupungin eri virastoissa roskaantumisasioiden kanssa työskenteleviä tahoja. Kokouksissa on käsitelty erilaisia ajankohtaisia roskaantumisasioita, säännöllisesti roskaantuvia kohteita ja keinoja niiden roskaantumisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiksi. Asialistoilla ovat olleet mm. luvattoman leiriytymisen aiheuttama roskaantuminen, Koffin puiston, Kyläsaaren, eräiden uimarantojen ja lumen vastaanottopaikkojen roskaantuminen, puutarhajätteiden läjittäminen puistoihin ja metsiin, virastojen välinen työnjako ja työtavat, roskaantuneiden kohteiden puhdistamisen ja roskaantumisen ennaltaehkäisyn sujuvoittaminen. Lisäksi ympäristökeskus on ollut mukana suunnittelemassa pääkaupunkiseudun siivoustalkoita. Muutoin roskaantumiseen liittyvä vapaaehtoistyön organisointi ja valistushankkeet ovat olleet vahvasti rakennusviraston tehtäväkenttää mm. viraston operatiivisten mahdollisuuksien ja yleisten alueiden hallinnan johdosta.  

Kuluvana vuonna ympäristökeskus on pyrkinyt tehostetusti ennaltaehkäisemään puutarhajätteiden läjittämistä metsiin ja puistoihin jakamalla puutarhajätetiedotetta lähes kaikille Helsingin pientaloalueille. Lisäksi keväällä ja syksyllä asiasta annettiin lehdistötiedote ja HSY:n avulla jaettiin tiedotetta laajasti pääkaupunkiseudun isännöitsijöille.

Sitä, millaisiin tuloksiin ympäristökeskuksen valvonta ja ennaltaehkäisytyö on johtanut, on vaikea arvioida. Työn tulos pitäisi näkyä kaupunkiympäristön siistiytymisenä. Näin ei kuitenkaan ympäristökeskuksen saaman palautteen, omien havaintojen ja julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella ole riittävässä määrin tapahtunut. Lainsäädännön ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollistamat valvonta- ja ennaltaehkäisykeinot tuntuvat olevan riittämättömiä roskaamiseen liittyvän välinpitämättömyyden lisääntyessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa 7.10.2011 mennessä Ritva Hartzellin ja Maila Klementtisen kirjeestä, joka koskee roskaamisen sanktiointia. Lausunto on pyydetty myös rakennusvirastolta ja hallintokeskukselta. 

Hartzell ja Klementtinen tiedustelevat kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä 7.9.2011, onko kaupunki ryhtynyt apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin kirjeessä 6.5.2010 ja sen liitteissä esitettyihin toimenpiteisiin roskaamisen kuriin saattamiseksi, miten ja millaisin tuloksin. Hartzellin ja Klementtisen kirjeestä ei käy ilmi, mihin Saurin kirjeeseen viitataan. Saurin kirjeen liitteenä on Hartzellin ja Klementtisen mukaan ollut mm. ympäristölautakunnan lausunto 23.3.2010, § 135 Hartzellin ja Klementtisen roskaantumisen valvontaan ja sanktiointiin liittyvästä kuntalaisaloitteesta. Ympäristölautakunnan lausunnosta on poimittu kirjeeseen kappale, jossa ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että arvioitaisiin kunnallisen valvonnan laajentamisen hyödyt ja haitat ja sen perusteella kaupunki tekisi esityksen jätelain muuttamiseksi niin, että kuntien olisi mahdollista puuttua roskaamiseen aiempaa tehokkaammin.

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Miira Riipinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32020

miira.riipinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ritva Hartzellin ja Maila Klementtisen kirje kaupunginhallitukselle 8.9.2011

2

Ympäristölautakunnan lausunto 23.3.2010 § 135

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Ympäristövalvontayksikkö

Esitysteksti

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viipurinkatu 2

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566