Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ytp/2

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

2

Elintarvikerikkomuksista sakkoja Helsingin Silakkamarkkinoilla 2010

HEL 2011-004701 T 11 02 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi Helsingin poliisilaitoksen 26.3.2011 (8010/R/17245/11) ja 7.8.2011 (8010/R/17268/11) antamat päätökset koskien Helsingin Silakkamarkkinoilla vuonna 2010 tapahtuneita elintarvikerikkomuksia.

Päätöksellään poliisi on antanut rangaistusvaatimuksen elintarvikerikkomuksesta kahdelle Silakkamarkkinoilla toimineelle toimijalle. Toimijat olivat myyneet Silakkamarkkinoilla puutteellisesti ja harhaanjohtavasti merkittyjä virolaisia kalajalosteita. Toimijat olivat väittäneet kalajalosteita itse Suomessa valmistamikseen. Toimijat määrättiin elintarvikerikkomuksesta sakkoihin.

Vuoden 2011 Silakkamarkkinoiden tarkastuksilla tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tuotteiden pakkausmerkintöihin ja jäljitettävyyteen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen ympäristökeskuksen hallintoyksikölle, ympäristöterveysyksikölle ja valmistelijalle, pöytäkirjanote elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan, Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Aviin ja Helsingin Satamalle.

Esittelijä

Helsingin poliisilaitos on antanut 26.3.2011 (8010/R/17245/11) ja 7.8.2011 (8010/R/17268/11) päätökset, jotka koskevat Helsingin Silakkamarkkinoilla vuonna 2010 tapahtuneita elintarvikerikkomuksia.

Ympäristökeskus sai vuoden 2010 Silakkamarkkinoiden aikaan ilmoituksen, jossa epäiltiin joillakin kalastajilla olevan myynnissä virolaisia kalajalosteita kalastajien omilla merkinnöillä varustettuna. Kahdella toimijalla osa kalapuolijalosteista oli myytävänä selvästi erilaisissa pakkauksissa kuin muut tuotteet. Pakkauksista puuttuivat pakkausmerkinnät ja toimijat liimasivat merkinnät tuotteisiin vasta myyntipöydällä. Pakkausmerkinnöissä oli alkuperämerkintänä toimijoiden kotikunta.

Ympäristökeskus ilmoitti asiasta toimijoiden kotikuntaan, jonka valvontaviranomainen pyysi toimijoilta selvitystä tuotteiden alkuperästä. Toimijoiden lähettämissä selvityksissä kerrottiin kalajalosteiden olleen peräisin Virosta. Ympäristökeskuksen Elintarvikevalvontavirasto Evirasta saaman selvityksen mukaan kumpikaan toimija ei ollut rekisteröitynyt ensisaapumistoimijaksi, eikä toimittanut selvitystä maahantuoduista elintarvike-eristä.

Tarkastusten ja saatujen selvitysten perusteella ympäristökeskus päätti tehdä kummastakin toimijasta esitutkintapyynnön poliisille.  Perusteluissa todettiin toimijoiden toimineen vastoin elintarvikelain määräyksiä myymällä kalajalosteita, joissa on puutteelliset ja harhaanjohtavat merkinnät. Toimijat olivat antaneet tuotteista harhaanjohtavia tietoja viranomaisille. Toimijat eivät olleet kertoneet valvontaviranomaiselle, mistä tuotteet ovat peräisin. Toimijat olivat jättäneet noudattamatta lainsäädännön määrittämää ensisaapumisvelvoitetta.

Kumpikin toimija määrättiin elintarvikerikkomuksesta sakkoihin.

Ympäristökeskus tarkasti vuoden 2010 Silakkamarkkinoilla kaikki kalajalosteita myyvät myyntipisteet. Tarkastuksilla havaittiin, että useat toimijat tarroittavat tuotteita vasta myyntitiskissä. Täyttä varmuutta kaikkien tuotteiden alkuperästä ei voitu saada.

Ympäristökeskus otti vuonna 2010 Silakkamarkkinoilla näytteeksi 12 eri kalajalostetta. Näistä kolmasosa eli neljä näytettä todettiin hygieeniseltä laadultaan huonoksi tai välttäväksi. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi joissain tuotteissa oli säilöntäaineita, vaikka niitä ei ollut merkitty ainesosaluetteloon. Lisäaineena käytetyt säilöntäaineet voivat aiheuttaa joillekin ihmisille vakavia yliherkkyysoireita.

Vuoden 2011 Silakkamarkkinoilla tuotteiden merkintöihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Näytteitä tullaan ottamaan viime vuotta kattavammin ja varsinkin niistä tuotteista tai niiltä kauppiailta, joilta otettujen näytteiden tuloksissa oli huomautettavaa. Jos Silakkamarkkinoilla havaitaan tuotteita ilman asianmukaisia pakkausmerkintöjä tai tuotteiden jäljitettävyydessä on epäselvyyksiä, tulee ympäristökeskus ryhtymään lainsäädännön edellyttämiin hallinnollisiin pakkotoimenpiteisiin (kielto, määräys, toiminnan keskeyttäminen).

Esittelijä

ympäristöterveyspäällikkö

Antti Pönkä

Lisätiedot

Elina Pahkala, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31528

elina.pahkala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valmistelija

Esitysteksti

Ympäristöterveysyksikkö

Esitysteksti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Helsingin toimipaikka)

Esitysteksti

Elintarviketurvallisuusvirasto

Esitysteksti

Helsingin Satama

Esitysteksti

Hallintoyksikkö

Esitysteksti

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Helsinginkatu 24

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566