Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yvp/8

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

8

Asfaltin ja betonin hyödyntäminen Sörnäistenniemen rannan täytössä

HEL 2011-004752 T 11 01 00 00

ESAVI/330/04.08/2010

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi aluehallintoviraston 16.9.2011 antaman päätöksen nro 89/2011/1 asfaltin ja betonin hyödyntämisestä Sörnäistenniemen rannan täytössä ja päättänee, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 16.9.2011 päätöksen nro 89/2011/1 rakennusviraston hakemuksesta hyödyntää asfalttia ja betonia rannan täytössä Sörnäistenniemellä. Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 17.10.2011 mennessä. Sörnäistenniemen ruoppaukseen ja täyttöön aluehallintovirasto on myöntänyt erillisen luvan 13.10.2010 (nro 174/2010/4).

Sörnäistenniemen alue, joka sijaitsee Kalasataman alueella, on kaavoitettu asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alue on aikaisemmin kuulunut Helsingin Sataman hallinnoimaan Sörnäisten sataman alueeseen. Tuleva uusi asuinalue laajenee merelle, minkä johdosta merialueelta on tarkoitus ruopata massoja noin 63 000 m3ktr ja ranta-aluetta täytetään noin 10 700 m2. Täyttöalue muodostuu louhetukipenkereestä, jonka koko on noin 80 000 m3 ja sen sisäpuolisesta täytöstä, joka on noin 74 000 m3. Täytössä on tarkoitus käyttää louheen ja merihiekan lisäksi myös hyötykäytettävää asfalttia ja betonia. Purkubetoni tulisi Helsingin purkukohteista esim. Länsisataman ja Sörnäisten sataman puretuista terminaalirakennuksista. Asfalttijäte tulisi lähinnä Kalasataman alueelta.

Betonipurkujätteen hyödyntämiskelpoisuus arvioidaan valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti. Asfalttijätteen ympäristökelpoisuuden osoittamiseksi ei ole vastaavaa menettelyä tai raja-arvoja.

Purkubetonia käytettäisiin enintään noin 30 000 m3 ja asfalttia enintään noin 50 000 m3. Käytettävän jätteen kokonaismäärä tulisi olemaan noin 70 000 m3. Näillä määrillä valtaosa vedenalaisesta täytöstä olisi asfaltti- ja betonijätettä.

Hakija pitää asfaltin käyttöä meritäytöissä turvallisena. Olosuhteet täytössä ovat asfaltin hajoamiselle ja haitta-aineiden liukenemiselle epäedulliset. Hakemuksen kuuluttamisen jälkeen rakennusvirasto on toimittanut aluehallintovirastolle esityksen asfaltti- ja betonijätteen ympäristökelpoisuuden selvittämiseksi. Täyttöön käytettävä materiaali on tarkoitus tutkia perusteellisesti ennen täyttöä. Tutkimussuunnitelma on esitetty yksityiskohtaisesti päätöksen kertoelmaosassa.

Ympäristölautakunta puolsi asian hakemusvaiheessa Kalasataman alueella syntyvän asfalttijätteen ja eri purkukohteissa syntyvien betonijätteiden käyttöä Sörnäistenniemen meritäytössä. Jätteen käytöllä voidaan korvata luonnon maa-ainesten käyttöä. Täyttö pitää kuitenkin toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu meren pilaantumista.

Ympäristölautakunta totesi, että asfalttipinnoitteet  ovat hyvin eri-ikäisiä ja niiden laadussa voi olla vaihtelua. Pinnoitteet saattavat olla käytössä eri tavalla ja hyvinkin paikallisesti likaantuneita. Asfaltin käytön edellytyksenä tulee olla, että hakija esittää luotettavat menettely- ja dokumentointitavat sille, että haitta-aineille käytön aikana merkittävästi likaantunut asfalttijäte voidaan jo päällysteen irrotuksessa pitää erillään täyttöön käytettävästä asfalttijätteestä.

Ympäristölautakunta lisäksi esitti, että täyttöön aiotun asfalttijätteen ympäristökelpoisuus kohteeseen on selvitettävä käyttäen asiantuntijalaitosta. Kelpoisuustutkimukset tulee tarvittaessa tehdä erikseen eri-ikäiselle asfaltille. Kelpoisuusarvioinnissa ja jätteen laadunhallinnassa voidaan soveltaa valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 esitettyjä menettelyjä. Haitta-aineita sisältävä asfalttijäte tulee toimittaa jätteen laadun edellyttämään käsittelypaikkaan.

Vastaavat vaatimukset koskevat myös betonijätteen hyödyntämistä täytössä. Betonijätteiden hyödyntämiskelpoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että jäte on jatkuvasti kosketuksissa meriveden kanssa.

Aluehallintovirasto myönsi luvan asfaltin ja betonin yhteensä enintään noin 70000 m3 hyödyntämiseen aluehallintoviraston päätöksen nro 174/2010/4 mukaisessa Sörnäistenniemen vesialueen täytössä.

Päätös sisältää seitsemän lupamääräystä. Lupamääräysten mukaan täyttö on tehtävä lupahakemuksessa esitettyjen piirustusten mukaan. Likaantuneet asfaltti- ja betonijätteet on erotettava puhtaista jo purkuvaiheessa eikä täyttöön saa käyttää likaantunutta asfaltti- ja betonijätettä. Luvan saajan on toimitettava kuukautta ennen jätteen hyödyntämistä Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi selvitys asfaltti- ja betonijätteen ympäristökelpoisuudesta täyttöön. Hienoaineksen kulkeutuminen louhepenkereen ulkopuolelle on estettävä suodatinkankaalla. Poikkeustilanteista, jolloin voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi määrätään vaikutustarkkailuista, kirjanpitovelvoitteesta, raportoinnista ja vastuuhenkilön nimeämisestä.

Lupa on voimassa 31.12.2015 asti. Samalla aluehallintovirasto myönsi töidenaloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Ympäristölautakunnan vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla.

 

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVI:n päätös Sörnäistenniemi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rakennusvirasto

 

Ympäristövalvontayksikkö

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Viipurinkatu 2

+358 9 310 1635

+358 9 310 31613

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566